Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 er pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag og første krone. Det er kun bedrifter som er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning som må spare fra første krone.

Webinar

Her finner du mer informasjon om hva regelendringen betyr for din bedrift og dine ansatte:

Se webinaret fra 24. mars

Se presentasjonen fra webinaret (pdf) 

 

Hva betyr dette for din bedrift?

Det er to punkter i pensjonsavtalen som skal endres, om det ikke allerede er tilpasset:

 1. Pensjonen skal beregnes fra første krone. Pensjonsavtaler der opptjeningen kun gjelder for lønn over 1 G må endres. Dersom dere ikke er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning gjelder ikke dette punktet for dere.                   
 2. Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i a-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Dagens hovedregel om å holde unge ansatte under 20 år, ansatte i små og midlertidige stillinger under 20 % og sesongarbeidere utenfor pensjonsavtalen, gjelder ikke etter 30. juni 2022. 

Dere kan nå logge inn i kundeportalen for å få beregnet og ta i bruk ny spareplan for deres ansatte. Endringene må gjøres innen 8. juni 2022.  Dersom dere ikke har tilpasset avtalen innen fristen vil endringene skje automatisk og være gjeldende fra 1. juli. For bedrifter som er pliktig å ha pensjonsavtale, vil sparingen bli utvidet til å gjelde fra første krone, med samme prosentsats som bedriften har i dag. 


Spørsmål og svar til de nye reglene

 • Dere kan endre spareplanen i kundeportalen - logg inn her. Velg "Oversikt" og så "Endre spareplan".

  For å endre opptaksbetingelser for alder og stillingsprosent må dere fylle ut følgende skjema.

   

 • Dersom dere i dag har en sparesats over minimum (2 %) kan dere vurdere å tilpasse sparesatsen for å finansiere sparing fra første krone. Dere kan imidlertid ikke velge et nivå som er lavere enn 2 % 0-12G. Merk at en slik tilpasning kan medføre at noen ansatte får økt sparing og noen ansatte får lavere sparing.

 • Slike spareplaner kan videreføres så lenge de oppfyller minimumskravene til sparing (tilsvarende 2 % av lønn 0-12 G).

 • Alle ansatte over 13 år og som tjener over rapporteringspliktig lønn i A-meldingen skal meldes inn i pensjonsordningen. Dagens unntak for ansatte med alder under 20 år, deltid under 20 %stilling og sesongarbeidere er ikke gyldige etter 30. juni 2022.

  Sesongarbeidere skal meldes inn på lik linje med andre ansatte. Disse var tidligere særbehandlet i lovverket, men denne særbehandling er opphevet, jf lovvedtak i Stortinget (Lov om innskuddspensjon (LOI) §4-2 fjerde ledd og lov om tjenestepensjon §3-5). Merk at det fremdeles kan være unntak knyttet til ansatte som ikke er med i Folketrygden, ansatte som er medlem i utenlandsk pensjonsavtale eller som er over 75 år (Herunder LOI §4.1, §4-2 LOI Forskrift §2, LOI Forskrift §6-1).

  For å endre opptaksbetingelser for alder og stillingsprosent må dere fylle ut følgende skjema.

 • Mindreårige arbeidstakere under 18 år har ikke råderett over opptjent pensjon. For disse arbeidstakerne er det verge som må ta valg for den mindreårige, både når det gjelder hvordan midlene skal forvaltes, valg av eventuell selvvalgt leverandør og reservasjoner av tidligere oppspart pensjon.

  For mindreårige arbeidstakere under 16 år er det verge som må samtykke til at det innhentes helseopplysninger for den ansatte. Mindreårige arbeidstakere kan derimot fra de er 16 år selv samtykke til at helseopplysninger innhentes.

 • For de fleste er denne grensen 1 000 kroner per ansatt per år. For enkelte grupper kan beløpet være avvikende. Les mer hos Skatteetaten.

 • For en ansatt i 100 % stilling i en bedrift med minimum sparing (2 %) er økt sparing 2 128 kr (2 % av 0 – 1 G,  1 G= 111.477). For deltidsansatte reduseres beløpet i henhold til stillingsprosenten. Økt sparing vil også påvirke pris for innskuddsfritak (lovpålagt forsikring) og på sikt forvaltningskostnadene. Dersom endring i opptaksbetingelser medfører flere ansatte, vil også administrasjonsomkostningene gå noe opp. Bedriften kan se på ulike alternativer for spareplan på innlogget side.

 • Dere som ikke er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning er begrenset av lov om innskuddspensjon §2-3 (2) som sier at maksimal sparing er 7 % fra 1-12 G. Dere treffes imidlertid av nedre aldersgrense og <20 % stilling i likhet med øvrige foretak.

 • Nei, dere kan velge å endre spareplan og opptaksbetingelser på ulike tidspunkt, men begge deler må være tilpasset innen 8. juni. Dersom dere ikke har tilpasset avtalen innen fristen vil pensjonsavtalen automatisk bli endret til nytt regelverk gjeldene fra 1. juli.

 • Nei, det er kun OTP-pliktige bedrifter som kan spare fra første krone. Hvem som er pliktig er angitt i Lov om obligatorisk tjenestepensjon §1.

 • De som skal meldes inn, skal også ha uførepensjon om avtalen har det. Det er ikke anledning til å unnta de for dette. Har avtalen få medlemmer må de levere helseerklæring. Om medlemstiden er kort og helseerklæring ikke leveres vil de ikke bli tatt opp i uførepensjonsdelen.

 • Ja, ansatte skal informeres om endringene. Dersom bedriften har 15 eller flere medlemmer må bedriften ha en styringsgruppe for pensjon. Styringsgruppen er lovpålagt og skal bestå av minst tre personer. Minst en av personene skal velges av og blant medlemmene. Styringsgruppen skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen avpensjonsordningen. Regelverket skal behandles av styringsgruppen før det vedtas eller endres.

  Aktuell lovtekst: Lov om innskuddspensjon §2-6, Lov om tjenestepensjon §2-4

 • Dersom dere ikke tilpasser avtalen til lovendringen innen 8. juni, vil pensjonsavtalen automatisk bli endret til nytt regelverk. Det innebærer at opptaksbetingelsene blir endret for alle, og at de som er OTP-pliktig og ikke har sparing fra første krone får endret sin sparing. Sparesatsen endres ved å benytte samme sparesats for 0-1 G som bedriften har fra 1-12 G.