Hva er regnskap?

Et regnskap er en oppstilling av en bedrifts inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet viser bedriftens økonomiske situasjon og utvikling.

Illustrasjon av mann som forklarer regnskap foran en tavle

Hvem må føre regnskap?

Å føre regnskap er det samme som å bokføre, det vil si å registrere alle økonomiske transaksjoner som påvirker bedriften. Alle skattepliktige bedrifter er bokføringspliktige, det vil si at de må følge standardiserte metoder fra bokføringsloven for å dokumentere og presentere inntekter og kostnader. Unntaket er små enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og har under under 50.000 kroner i driftsinntekter i året.

I tillegg er en del bedrifter regnskapspliktige, det vil si at de må utarbeide et årsregnskap som skal sendes inn til Brønnøysundregistrene. Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap er regnskapspliktige. I tillegg er blant annet borettslag, boligbyggelag, stiftelser og enkeltpersonforetak som har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer en 20 årsverk regnskapspliktige.


Illustrasjon av dame som peker til eiendeler

Hva består regnskapet av?

Kort fortalt inneholder et regnskap to hoveddeler: balanse og resultat.

  • Balansen viser bedriftens økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Her finner du en oversikt over bedriftens eiendeler, egenkapital og gjeld.

  • Resultatregnskapet viser den økonomiske utviklingen i samme periode. Her finner du bedriftens inntekter og kostnader, og et resultat som viser om bedriften har gått med overskudd eller underskudd i perioden.

Hvorfor føre regnskap?

Regnskapsføring er en viktig del av det å drive bedrift, uansett bransje og størrelse. Det er flere grunner til det: 

  • Lovkrav: I Norge er det lovpålagt for bedrifter over en viss størrelse å føre og offentliggjøre regnskap. Regnskapet skal oppfylle bestemte standarder og prinsipper for å sikre nøyaktighet og sammenlignbarhet.
  • Skatteformål: Regnskapet gjør det mulig å beregne hvor mye bedriften skal betale i skatt.
  • Internt styringsverktøy: Regnskapet gir eiere og ledelse verdifull innsikt i bedriftens økonomi, og hjelper dem med å ta informerte beslutninger om alt fra daglig drift til strategiske investeringer.
  • Ekstern ansvarlighet: Regnskapet gir viktig informasjon til eksterne interessenter, som investorer, kreditorer, kunder og regulatoriske myndigheter.
Illustrasjon til hva et driftsresultat består av

Kan jeg føre regnskapet selv?

Det er ingen lov som hindrer deg i å føre regnskapet for bedriften din selv. Har du lite eller ingen erfaring med regnskapsføring, er det likevel lurt å bruke en regnskapsfører – i alle fall til å begynne med.