Informasjon om bærekraft - Offentliggjøringsforordningen

I vår investeringsrådgivning tar vi hensyn til de viktigste negative påvirkningene på bærekraftsfaktorer i utvelgelsen og anbefaling av fond. 

Dette i tråd med Retningslinjer for ansvarlig distribusjon av verdipapirfond i SpareBank 1  Gruppen.


Vi gir informasjon om hvordan ulike produkter tar hensyn til negative effekter på bærekraftsfaktorer, og hvordan ulike forvaltere benytter seg av ekskluderinger og aktivt eierskap. Informasjonen til kunden er sammenstilt og formidles via SpareBank 1 sin merkeordning for bærekraft i fond.

Merkeordningen gir en karakter fra A-F og er basert på en score som viser hvordan fondsforvalterne har dokumentert det arbeidet de gjør med bærekraft gjennom aktivt eierskap, samfunnsnyttige investeringer og eksklusjon. Alle fond som tilbys via vår plattform har en bærekraftscore og den er lett tilgjengelig for kunden i nettbanken.


Grønn hake.

Når det kommer til anbefalt portefølje stiller vi krav til at fondet minimum skal ha en C i merkeordningen for at det skal kunne anbefales.

Karakter C innebærer at fondet har eksklusjoner som er i henhold til våre retningslinjer og utøver aktivt eierskap.

Grønn hake.

Det gjennomføres en årlig revisjon og oppdatering av fondenes bærekraftscore og det gjøres i den forbindelse også stikkprøver for å kontrollere at fondenes oppgitte eksklusjonskriterier blir overholdt.

Grønn hake.

Gjennom SpareBank 1 sine retningslinjer (pdf) stilles et bredt sett av oppfordringer, forventninger og krav innenfor E, S og G-faktorer.