Slik jobber vi med bærekraft

Vi i SpareBank 1 Sørøst-Norge har i 160 år vært en viktig lokal støttespiller i regionen. Framover vil det være like viktig å bidra til verdiskapning og bærekraftig utvikling i våre lokalsamfunn. Strategiperioden 2023–2025 inkluderer derfor bærekraft som et av våre syv prioriterte strategiområder.

Bærekraftstrategien er bygd opp av tre hovedpilarer – ansvarlig, samfunnsengasjert og klimaoffensiv – som støttes av seks overordnede mål: kompetanseløft, bærekraftig eksponering, klimaoffensiv, likestilling og mangfold, samfunnsengasjert, og verdiskapning.

 

 

 

Dame sitter oppå pengestabel.

Ansvarlig

Vi skal forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet

Forebygging og forhindring av økonomisk kriminalitet er et stort område av bankens arbeid. Banken sitter på mye kompetanse, ressurser og muligheter til positiv påvirkning, og ønsker å ta et ansvar utover det som er lovpålagt. 

For å forhindre og redusere risikoen innen svindel, hvitvasking og terrorfinansiering vil følgende punkter være viktige fram mot 2025:

 • Bekjempe økonomisk kriminalitet ved å etterleve sanksjonsregelverk og overvåke hvitvasking, terrorfinansiering og svindel
 • Sikre digital trygghet gjennom å ivareta IT-sikkerhet og personvern, og bekjempe cyber-trusler
 • Være proaktiv og rådgi kundene slik at de øker sin digitale trygghet og blir mindre utsatt for økonomisk kriminalitet
 • Ta samfunnsansvar gjennom å holde foredrag og delta i samfunnsdebatten for å hjelpe kunden å unngå risiko

 

 

 

Samfunnsengasjert

Vi skal ta sosiale og miljømessige hensyn i vår drift

Et samfunnsengasjement betyr for oss å være en trygg og god arbeidsgiver, som kan tilby gode tjenester til våre kunder. Men samfunnsengasjementet må også strekke seg utover våre egne vegger, og bidra til positive endringer i samfunnet vi jobber i.

For å kunne fortsette å være en ansvarlig samfunnsaktør vil vi ha et stort fokus på følgende arbeidsoppgaver fram mot 2025:

 • Kunnskapsløft: Vedlikeholde kunnskapen de ansatte har opparbeidet seg gjennom vår satsing på kompetanseløft internt, og bruke den i praksis
 • Satse på samfunnsansvar med stiftelsene og støtte lokale tiltak
 • Sosial bærekraft – Likestilling, mangfold og inkludering 
 • Bli sparekundens sparringspartner på bærekraft
 • Skape verdi langs hele verdikjeden til bærekraftige bygg
 • Hjelpe SMB-kunden å lykkes med å få tilskudd og vinne anbud, gjennom  samarbeid med gründerhusene i regionen. Vi vil også hjelpe SMB-kundene takle lovkravene de møter innen sosial bærekraft (Åpenhetsloven og Likestillings- og diskrimineringsloven). 

 

 

Klimaoffensiv

Redusere egne utslipp, og hjelpe kundene å gjøre det samme

I arbeidet med å nå de globale klimamålene tar vi ansvar lokalt gjennom å hjelpe bedrifter og husholdninger omstille seg i takt med nye krav. For å gå foran som et godt eksempel inkluderer også vår klimaoffensiv at vi skal redusere våre egne utslipp.

Følgende mål skal veilede vårt arbeid med å være en klimaoffensiv samarbeidspartner fram mot 2025:

 • Ta grep for bærekraftig drift. For eksempel reduserer vi nå arealbruken og miljøavtrykket fra byggene vi jobber i gjennom samarbeid med eierne om forbedringstiltak
 • Agenda bærekraft: Involvere de ansatte i bærekrafttiltak 
 • Hjelpe kunden å unngå klima- og naturrisiko og spare energi 
 • Ta posisjon innen fornybar-finansiering
 • Bli SMB-kundens sparringspartner i omstillingen ved å tilby klimaregnskap og bærekraftsrapportering, og tydeliggjøre mulighetene og risikoene knyttet til blant annet elektrifisering og sirkulærøkonomi.

Slik jobber vi med bærekraftstrategien

 •  

  Bærekraft er et område relevant for hele banken. Derfor er det viktig at alle ansatte føler seg trygge på at de kan nok om bærekraft på eget fagområde, slik at de kan bruke kompetansen i dialog med kolleger, kunder og samarbeidspartnere.

  SpareBank 1 Sørøst-Norge startet med et omfattende kompetanseløft i 2022, og har lagt planer for videreutvikling av kompetansen fram mot 2025 for å takle fremtidens krav. 

   

  Mål
  90 % deltakelse blant ansatte på kompetanseløft for bærekraft
  Status 2023
  87 % deltakelse
  dame-tenker-okonomi-i-sofa
 •  

  Som en lokalbank er et av de viktigste bidragene SpareBank 1 Sørøst-Norge kan gjøre å finansiere grønne formål gjennom lån, kreditt og investeringer. Framover skal konsernet øke volumet av grønne eksponeringer, både i privat- og bedriftsmarkedet.

   

  Mål
  25 mrd. nok eksponert mot grønne formål
  Status 2023
  16,6 mrd. NOK i eksponering mot grønne formål
  Illustrasjon kurser
 •  

  Redusering av klimagassutslipp gjelder både for egen drift og for formål banken finansierer. Med et mål om netto nullutslipp i 2050 skal banken årlig sikte mot å redusere klimagassutslippene fra drift og utlånsportefølje med 7 % per enhet verdiskapning. Referanseåret for utslipp er 2019. 

   

  Mål
  7 % reduksjon i drift og utlån per år og klimanøytral i 2050
  Status 2023
  25,7 % reduksjon i drift og utlån siden 2019
  Dame med tråd rundt fingeren.
 •  

  SpareBank 1 Sørøst-Norge burde representere samfunnet vi arbeider i. Banken har derfor et mål om kjønnsbalanse blant ledere på alle nivåer. Systematisk arbeid for likelønn, mangfold blant ansatte, arbeid med rekruttering, og et inkluderende arbeidsmiljø er viktig i dette arbeidet.

  Likestilling, mangfold og inkludering er også viktig i arbeidet ut mot våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

   

  Mål
  Minst 40 % av hvert kjønn blant ledere
  Status 2023
  42 % kvinnelige ledere i konsernet
 •  

  I 2022 lanserte SpareBank 1 Sørøst-Norge nettsiden Konjunktur Sørøst, en kunnskapskilde med statistikk og innhold for regionen. I 2025 skal Konjunktur Sørøst være den ledende kilden til kunnskap, data og analyser om næringsutvikling i markedsområdet og utfordringene næringslivet i regionen vår kan møte framover. Besøk Konjunktur Sørøst. 

   

  Mål
  Konjunktur Sørøst er en ledende kilde på statistikk for utvikling av næringslivet i regionen
  Status 2023
  Konjunktur Sørøst er lansert og fylles kontinuerlig med statistikk og informasjon om regionen
  fond barn
 •  

  Vi ønsker å posisjonere oss for verdiskapning på bærekraft og hjelpe kundene med relevante verdiforslag, for eksempel gjennom å bidra til salgbare produkter og tjenester som klimaregnskap og bærekreaftsrapportering, eller kurs om bærekraft. 

   

  Mål
  3 mNok i inntekter per år
  Status 2023
  1,72 mNOK
  fond barn

Informasjonen om vår strategi og målsetninger er hentet fra vår årsrapport og andre viktige dokumenter på bærekraftsområdet. For mer detaljert informasjon kan du se på våre sider for rapporter og dokumenter:

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }