Slik jobber vi med bærekraft

Vi i SpareBank 1 Sørøst-Norge har i 160 år vært en viktig lokal støttespiller og bidratt til at bærekraftige lokalsamfunn har levd videre.

Verden er i endring og vi må endre oss med den for fortsatt å være en bærekraftig samfunnsaktør.

Bærekraftig utvikling

Vi er aktivt til stede med 21 kontorer i vårt markedsområde som strekker seg fra Nedre Buskerud til Vestfold og Telemark.

Bærekraft skal være en integrert del av konsernets virksomhet. Med nærhet til kundene og god lokalkunnskap bidrar konsernet til samfunnsutviklingen gjennom verdiskapning og bærekraftig utvikling.

Vi skal ta samfunnsmessige, miljømessige og sosiale hensyn gjennom den daglige driften. Vi skal også om 30 år kunne se at vi har bidratt til en bærekraftig omstilling i vårt markedsområde.

 

Vi rapporterer på vårt arbeid med bærekraft i årsraporten. Les mer her.

 


Slik jobber vi

 • Bankens kjernevirksomhet er å gi lån til personkunder og bedriftskunder. Ansvarlige utlån er en sentral del av bankens samfunnsoppdrag. Det er viktig for banken å være pådriver for bærekraftig utvikling hos våre kunder.

  Satsingen mot personmarkedet (PM) er knyttet til bærekraftmål 8 og 13. Vår risikovurdering og påvirkningsanalyse sier vi har størst mulighet for positiv påvirkning innen arbeid, bærekraftige markeder og boligforhold og størst risiko for negativ påvirkning innen avfall, klima og ressurssikkerhet.

  Bærekraftige utlån 
  Vi utnytter vår mulighet til positiv påvirkning innen boforhold og arbeid ved å tilby produkter og tjenester med sosial profil som gir økonomiske fordeler for kunder:

  Vi tilbyr grønt boliglån til med gunstigere rentevilkår for nybygde og eksisterende boliger med energiklasse A og B, og boliger som oppgraderes slik at de oppnår energiklasse C eller bedre. 

  Med fordeler via LOfavør tilbyr vi en rekke produkter med sosial profil for å hjelpe kunder uansett alder å komme seg inn på boligmarkedet. Blant annet LOfavør depositumlån ung, Boliglån ung, LOfavør Boliglån ung, LOfavør førstehjemslån, Lån lønnsgarantifondet LO, og LOfavør konfliktlån. Boliglånsforskriften tillater en fleksibilitetskvote på antall kunder som bryter med enkelte krav i forskriften. 

  Vårt skadeforsikringsselskap, Fremtind, dreier nå fokus mot gjenbruk og reparasjon i skadesaker: en skadet bil kan nå vrakes først hvis skadene beløper seg til 80 % av verdien til bilen, mot 60 % tidligere.

  Risiko og muligheter
  Vi har potensial til å bidra til mer energieffektive boliger og økt grønn eksponering for banken, gjennom dialog med kunder om renovering. Renoveres et bygg i stedet for at det rives, unngås også både avfall fra nedriving og nybygg. Strømkrisen vil antagelig gjøre disse samtalene mer vanlige, og enklere enn før. På samme måte vil samtalene om klimatilpasning bli vanligere hvis fysisk klimarisiko melder seg, i form av flomregn etc. Begge typer samtaler krever imidlertid mye kompetanse hos rådgiver, om hvilke løsninger som bedrer energieffektiviteten tilstrekkelig innenfor en rimelig kostnad.

  Balansen mellom miljømessig og sosial ansvarlighet vil bli krevende fremover, og skriker etter innovative løsninger. Det vil for eksempel være naturlig å rette oss mer inn på finansiering av nullutslippsbiler fremover for å nå taksonomi- og klimamål, men de er det velstående kunder som har råd til. Det samme gjelder nye, energieffektive hus, og klimatilpasningstiltak.

 • Ansvarlige utlån til bedrifter er en av konsernets kjernevirksomheter, og det området hvor vi har størst mulighet for påvirkning til bærekraftig utvikling og omstilling. 

  Vår risikovurdering og påvirkningsanalyse sier at vi har størst mulighet for positiv påvirkning og størst risiko for negativ påvirkning innen bransjen der utlånsvolumet vårt er størst, eiendomsutleie. Eksponeringen er også vesentlig innen eiendomsprosjekter. Andre bransjer som bygg og anlegg, driftsselskaper, transportbedrifter og landbruk har overgangsrisiko på nokså kort sikt knyttet til myndighets- og kundekrav om nullutslippsløsninger.

  Hva har vi gjort i 2021?
  Vi skal være trygge og kompetente rådgivere for kunden i den grønne omstillingen. Derfor har vi:

  • Startet å inkludere miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) i kundedialogen i bedriftsmarkedet. Våre BM-rådgivere gjør nå en aktsomhetsvurdering (i en ESG-modul) i alle nye lånesaker.
  • Gjort en kartlegging av fysisk klimarisiko i utlånsporteføljen, og vil begynne dialogen om tiltak med kundene som har størst risiko.
  • Bedre lånevilkår til næringseiendom som er energieffektiv, har lav fysisk klimarisiko og/eller er miljøsertifisert, og vi får byggkontrollør til å sjekke at store prosjekter tar sosiale forhold og styring seriøst.
  • SpareBank 1 Sørøst-Norge har etablert et grønt obligasjonsrammeverk, og utstedte sitt første grønne obligasjonslån i desember 2021 (volum inntil 400MNOK). Rammeverket er i tråd med ICMA Green Bond Principles, og ambisjonen er å følge EU Green Bond Standard. 

  Veien videre
  Øke vår grønne eksponering for å nå målet om 7 % årlig reduksjon i karbonintensiteten til utlånsporteføljen, posisjonere oss overfor kravene i EU-taksonomien, og redusere bærekraftrisiko:

  • Konsernet skal doble sin grønne eksponering til 25 mrd. NOK innen 2025
  • Byggeår og tilgjengelig energimerke skal være kartlagt for hele eiendomsporteføljen
  • Fysisk klimarisiko skal være vurdert for hele eiendomsporteføljen
  • Vi skal klima-stressteste bankens eksponering mot inntekter fra utslippsintensive bransjer, samt overgangsrisiko og fysisk klimarisiko i utlånsporteføljen
  • Vi skal kartlegge hvilke ytterligere aktiviteter banken har i bransjene dekket av alle seks miljømål i EU-taksonomien som er i tråd med taksonomikriteriene
  • SpareBank 1 skal revidere spørsmålene vi stiller ved vurdering av bærekraft i nye lån slik at de tydeligere skiller mellom høy og lav risiko. Banken skal begynne å vurdere også eksisterende lån og større kunder med annen eksponering enn kreditt.

  Vi skal aktivt jobbe for å redusere bærekraft- og klimarisiko i vår utlånsportefølje:

  • Vi vil bli medlem av Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), et globalt partnerskap mellom finansinstitusjoner, og bruke PCAFs verktøy for å rapportere på klimagassutslipp.
  • Regnskapshuset skal utvikle og tilby klimaregnskap som produkt.
  • Vi skal bevisstgjøre kundene via god dialog.
  • Sikre netto utlånsøkning til aktiviteter som kvalifiserer i grønt rammeverk.

  Risiko og muligheter
  Banken har relativt lav overgangsrisiko, blant annet grunnet meget lav eksponering mot de mest karbonintensive bransjene. Men våre låntagere innen eiendomsutleie kan møte økte kundekrav om miljøsertifiserte, energieffektive og fleksible bygg, i kjølvannet av strømkrisen og endringene i arbeidslivet under COVID-19. Disse endringene, sammen med økt netthandel, kan medføre butikkdød, og dermed mindre etterspørsel etter lokaler. Hendelser relatert til klimaendringer og overgangsrisiko gjør at utbyggere får økte kostnader og forsinkelser. Industri- og varehandelskunder kan oppleve de samme vanskene. Aktører innen bygg og anlegg og transport møter overgangsrisiko knyttet til myndighetskrav om nullutslippsløsninger, og usikre teknologialternativer. Enkelte kunder har også objekter på steder med høy fysisk klimarisiko.

  God dialog og rådgivning som balanserer både risikoene, kostnadene og mulighetene ved mulige løsninger vil bli stadig viktigere. Vi har utarbeidet varslingsrutiner for bærekraft- og klimarisikohendelser.

   

 • Bærekraftstrategien løfter arbeid mot økonomisk kriminalitet som en stor del av vårt arbeid for å drive ansvarlig. Vi som bank ønsker å ta et ansvar ut over det som er lovpålagt: vi har både kompetanse, ressurser, mulighet til positiv påvirkning og behov for å redusere risiko innen svindel, antihvitvask og terrorfinansiering.

  Økonomisk kriminalitet er et samfunnsproblem som rammer både enkeltpersoner og næringslivet. Kriminaliteten som rammer finanssektoren blir stadig mer kompleks, og bankens innsats for å forebygge og avdekke kriminalitet blir viktigere. Dette arbeidet knyttes opp mot bærekraftmål 16, delmål 16.4, om å redusere ulovlige finans- og våpenstrømmer samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

  Hva ble gjort i 2021?

  • Etablerte et webbasert dashboard for løpende oppfølging på området.
  • Gjennomførte risikovurderinger og iverksatte tiltak for å redusere identifiserte risikoer.
  • Etablerte en egen anti svindelfunksjon, og doblet antall ansatte i avdelingen for økonomisk kriminalitet.

  Veien videre
  SpareBank 1 Sørøst-Norge vil fortsette å forbedre rutiner og etterlevelse, gjennom:

  • Søkelys på bruk av gode digitale verktøy ved mottak og behandling av svindelsaker
  • Økt og tettere samarbeid med blant annet Spare- Bank 1-alliansen
  • Informasjonsarbeid mot kunder, marked og internt gjennom foredrag og regelmessig intern opplæring

  Risiko og muligheter
  Risikoen ved å ikke bekjempe økonomisk kriminalitet er å bryte lovkrav og miste tilliten hos kunder og i samfunnet ellers. SpareBank 1 Sørøst-Norges arbeid mot økonomisk kriminalitet bygger tillit til banken samtidig som det opprettholder et velfungerende økonomisk system. Med søkelys på dette området kan vi bidra til å minimere risikoen for svindel og andre former for organisert kriminalitet.

 • Tillit hos kunder, investorer og andre interessenter i samfunnet er viktig for oss og SpareBank 1 Sørøst-Norge skal kjennetegnes av høy etisk standard. Våre medarbeidere skal gi faglig og ansvarlig rådgivning og ikke bryte etiske retningslinjer. Beslutninger og adferd skal bygge opp under bankens strategi og vårt samfunnsansvar.

  Personvern
  Sparebank 1 Sørøst-Norge håndterer store mengder personopplysninger som kunder og engen medarbeidere om en del av daglig drift. Den overordnede målsettingen for alt arbeid med personvern i SpareBank 1 Sørøst-Norge er derfor gjennom en systematisk og risikobasert tilnærming å:

  • Ivareta de registrertes personvern og sikre omdømmet til SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1-alliansen gjennom korrekt håndtering av personopplysninger.
  • Understøtte forretningsdriften ved at banken til enhver tid har kontroll på sine behandlinger av personopplysninger.
  • Sikre etterlevelse av personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR), øvrig personvernregelverk og relevante bransjenormer.

  Hva ble gjort i 2021?

  • Status på etterlevelse av regelverk (herunder eventuelle avvik) rapporteres kvartalsvis til styret og konsernledelsen.
  • Gjennomført internkontroll for å forhindre, avdekke og håndtere hendelser innen etikk og antikorrupsjon; ingen hendelser ble avdekket.
  • Utarbeidet etiske retningslinjer for hele SpareBank 1 Sørøst-Norge.
  • Detaljert gjennomgang av hvilke bærekraftaspekter som er relevante å følge opp gjennom internkontroller; blant områdene som følges opp er kvaliteten på bærekraftvurdering. av lån i bedriftsmarkedet, i lys av kredittstrategi, bærekraftpolicy, grønt obligasjonsrammeverk, Åpenhetsloven og EU-taksonomien.
  • Banken har varslingskanaler både internt og eksternt hvor man anonymt kan varsle om bekymringer, utfordringer og kritikkverdige forhold (også innen bærekraft).
  • Gjennomført bærekraft- og klimarisikovurderinger med fagmiljøer for å belyse risikoer og muligheterVeien videreSpareBank 1 Sørøst-Norge vil kontinuerlig arbeide for å forbedre kompetanse, arbeidsprosesser, kontrolltiltak og etterlevelse av rutiner og lovverk.

  Derfor skal vi:

  • Øke bevissthet rundt fildeling.
  • Innføre en årlig kampanje for å slette unødige eposter. 
  • Årlige bærekraft- og klimarisikovurderinger.

  Risiko og muligheter
  Økt og tettere samarbeid med blant annet SpareBank 1- alliansen, aktører i verdikjeden og andre i finansbransjen vil øke kompetansemiljøet og redusere risiko knyttet til nye trusler og svindel- og korrupsjonsmetoder.

 • Det er viktig for SpareBank 1 Sørøst-Norge å markedsføre våre produkter og tjenester på en etisk forsvarlig måte. Slik gjør vi produktene og tjenestene våre forståelige, og sikrer at kunden er godt informert og kan ta gode beslutninger for egen økonomi.

  Banken har stor påvirkningskraft i markedsføringen ut mot kunder og når vi inngår sponsorater og andre samarbeidsavtaler. Vi skal unngå grønnvasking ved å ikke markedsføre produkter som bærekraftige hvis de ikke er det. I tillegg kan vi påvirke at alle vi inngår avtale med skal ta hensyn til miljø, sosiale forhold og ansvarlig selskapsstyring.

  Hva ble gjort i 2021?
  I 2021 har bærekraft fått tydeligere fokus i vår markedsføring.

  • Vi gjennomførte prosjekt for bærekraft i merkevare hvor vi definerte tiltak for videre arbeid med bærekraft i markedsføring, blant annet rutiner for å ta hensyn til bærekraft i nye markedsinitiativ.
  • Våre sponsoravtaler ble fulgt opp i forhold til bærekraft og for å sikre at samarbeidet er i tråd med vår bærekraftspolicy, og følger Åpenhetslovens krav knyttet til menneske og arbeidsrettigheter.
  • Våre innkjøp av markedsføringsmateriell følger bankens regler for bærekraft i innkjøp.

  Det er i 2021 ikke rapportert om brudd på regelverk og retningslinjer for produkt- og tjenesteinformasjon og merking. Det er heller ikke rapportert om manglende overholdelse av forskrifter og/eller frivillige retningslinjer for markedsføring, inkludert reklame, promotering og sponsing.

  Veien videre
  SpareBank 1 Sørøst-Norge skal være bevisste i vår markedsføring ved å:

  • Signere grønnvaskingsplakaten.
  • Utarbeide retningslinjer for integrering av bærekraft i merkevare.
  • Oppdatere sponsorstrategien vår slik at den tar klarere hensyn til bærekraft, inkludert kravene i Åpenhetsloven.

  Risiko og muligheter
  Det er viktig for SpareBank 1 Sørøst-Norge å ha en bevisst holdning til bærekraft gjennom hele verdikjeden vår. Tar vi ikke hensyn til bærekraft risikerer vi å tape omdømme, tillit og kunder. Etisk markedsføring på tvers av våre markeds- og kommunikasjonskanaler vil kunne bidra til økt bevissthet omkring temaet eller området.

 • Konsernet skal være en offensiv lokal aktør som bidrar til verdiskapning i vårt markedsområde. Det er viktig for oss, og våre kunder, at vi har en lokal tilstedeværelse, solid rådgiverkompetanse og kjennskap til markedsområdet vårt. Konsernets strategiske hovedmålsetting er å skape verdi for kundene og regionen vår.

  Sparebankstiftelsene er bankens fire største eiere, som bruker deler av overskuddet til å støtte initiativ og prosjekter lokalt i regionen som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og mangfoldig aktivitet innen blant annet kultur, idrett og frivillighet. Gavetildelinger går også til positiv samfunnsutvikling på områder som blant annet forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling.

  Hva ble gjort i 2021?

  • Styrket nettverket vårt til oppstartsmiljøer via gründerforum og styrket samarbeid med gründermiljøene i vårt markedsområde.
  • Bærekraftkriterier brukes i større sponsorater og samarbeidsavtaler.
  • Hjalp flere oppstartsbedriftskunder innen bærekraft å få tilskudd og vekstgarantilån.
  • Delte ut talentstipend til idrettsungdom, unge musikere og kunstnere i lokalmiljøene.

  Sparebankstiftelsene delte i 2021 ut 58.5 millioner kroner til kunst og kultur, idrett og humanitært arbeid:

  Veien videre
  Vi vil fortsette å bidra til lokal næringsutvikling ved å:

  • Støtte nystartede bedrifter (gründere) ved å tilby dem effektive løsninger for henholdsvis klimaregnskap, deltagelse i anbud, og søking om offentlig støtte.
  • Styrke gründersatsingen gjennom å forberede prosjektstøtte, utdeling av gründerpriser og garantier.
  • Fortsette Gründerforums arbeid med kompetanseheving både internt i faggruppa og mot oppstartsmiljøer• Kartlegge mulighetene for samarbeid med lokale investornettverk.
  • Lansere konjunkturbarometeret «Konjunktur Sørøst», som vil gi data og statistikk både for markedsområdet som helhet og spesifikt for 13 ulike byer/steder.

  Risiko og muligheter
  Påvirkningsanalysen viste at vi har vesentlig mulighet for positiv påvirkning, men også behov for å unngå negativ påvirkning, innenfor arbeid og bærekraftige markeder. Interessentene våre ønsker også at vi satser på lokal næringsutvikling.

  Den nye bærekraftstrategien styrker vår satsing mot gründere og SMBer. Vi skal gjøre banken mer relevant for disse kundene ved å hjelpe dem å få statlige tilskudd, vinne anbud og utnytte forretningsmuligheter innen bærekraft. Vi har satt oss som mål å bli banken for grønne SMBer og oppstartsbedrifter, og være støtteapparatet for SMB-kunden innen klimaregnskap, søknader om tilskudd og i anbudsprosesser innen 2023. Vi vil følge utviklingen gjennom å måle salg av klimaregnskap, antall SMB-kunder og Vekstgarantilån. Det kan også være relevant å følge utviklingen av for eksempel Enova-støtte i vårt markedsområde.

 • Våre kunder investerer betydelige midler i verdipapirfondene vi distribuerer. Vi har derfor mulighet til å påvirke fondene til å legge mer vekt på miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) i sine investeringer. SpareBank 1 Sørøst-Norge følger SpareBank 1-alliansens retningslinjer for bærekraftig distribusjon og anbefaling av verdipapirfond, som krever dokumentering av bærekraftkrav og rapportering av etterleving på FNs prinsipper for ansvarlige investeringer fra forvaltere det ingås distribusjonsavtaler med. SpareBank 1 vil tydelig merke hvilke fond som er, og ikke er, i tråd med våre retningslinjer. 

  Hva ble gjort i 2021?

  • Vi har videreført og oppdatert arbeidet med ESG-merking av fond. Arbeidet inkluderer forberedelser for å møte kravene i lov om bærekraftig finans på fonds- og spareområdet. Vi har i 2021 stoppet nysalg av ett fond fordi det ikke møtte vårt krav om å ikke investere i kontroversielle våpen.
         ° Fondsmerkingen baseres på en årlig bærekraftanalyse The Governance Group gjør av alle 285 verdipapirfond SpareBank 1-alliansen distribuerer.

  • ESG-forhold kartlegges årlig med et spørreskjema alle fondsforvaltere må svare på. Til sammen er fem poeng mulig, på de tre kriteriene: negativ screening, positiv screening og aktivt eierskap. Fondene får deretter en karakter fra A til F, basert på poengscoren. Fond med karakter A, B eller C møter våre minimumskrav innen bærekraft, og kan inkluderes i anbefalte fond. Karakterutviklingen per fond har vært positiv sammenlignet med året før. Stikkprøver av resultatene blir gjennomført.
  • I en undersøkelse av hvorvidt fondsforvalterne kategoriserer sine fond etter offenliggjøringsfordningen fant vi at 164 fond kategoriseres innen Artikkel 8 (vektlegger miljømessige og sosiale aspekter) og Artikkel 9 (har bærekraftige investeringer som mandat). 
  • ODIN er en betydelig distributør av bankens verdipapirfond, hvor alle kategoriseres som Artikkel 8-fond. Unntaket er ODIN Bærekraft, som har bærekraftige investeringer som mål, og vil derfor rapportere etter Artikkel 9 i SFDR. Investeringene vil knyttes opp mot miljømålene og de sosiale målene i EU-taksonomien.
  • Vi har begynt dialogen rundt fondenes karbonintensitet med fondsforvalterne, hvor både fotavtrykket og mulighetene til å påvirke i positiv retning er store.

  Veien videre
  • SpareBank 1 Utvikling utarbeider et rådgiververktøy som skal være i tråd med lov om bærekraftig finans
  • Revidering av rutiner for investeringsrådgivning slik at vi informerer kunden om bærekraftrisiko i investeringer, og investeringsrisiko i bærekraftinvesteringer, før kunden investerer
  • Årlig gjennomgang av fond, inkludert deres rapportering av sin grønne andel i tråd med EUtaksonomien, og oppdatering av retningslinjer og merkeordning i lys av offentliggjøringsforordningen

  Risiko og muligheter
  Det er økende etterspørsel etter fond med en tydelig bærekraftprofil, og banken har mulighet til å påvirke til bærekraftige investeringer. Men utviklingen setter krav til at våre rådgivere gir kunden balanserte råd: konvensjonelle fond kan ha bærekraftrisiko, men samtidig kan det være risikabelt å investere i dedikerte bærekraftfond, fordi de har et begrenset investeringsunivers. En risiko knyttet til bærekraftige investeringer er mangel på informasjon og gode data for å klassifisere noe som bærekraftig.

 • Banken har et ansvar for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter, miljø og samfunn i alle våre leverandørkjeder. SpareBank 1 Sørøst-Norge stiller derfor krav til leverandørene om at de har retningslinjer innen bærekraft, og at disse skal omsettes til handling.

  Hva ble gjort i 2021?
  SpareBank 1 har årlig oppfølging av leverandører med økt risiko for negativ påvirkning. SpareBank 1 gjorde i 2019 en risikovurdering av 249 leverandører:

  • 158 leverandører vurdert til å ha lav risiko følges ikke opp.
  • 91 har økt risiko for negativ påvirkning.
               ° Disse ble spurt om de har retningslinjer for ESG, om de kan dokumentere at de bruker et miljøledelsessystem, og om de har kartlagt hva deres vesentligste negative ESG-påvirkning er:
                        ° 48 leverandører vurdert til å ha middels risiko følges ikke videre opp.
                        ° 43 leverandører vurdert til å ha økt risiko følges nærmere opp.

  Av de 43 leverandørene med høy risiko for negativ påvirkning ble leverandører innen IT-utstyr, tjenester og konsulenter valgt ut til nærmere oppfølging. 

  Det ble gjennomført to dybdeundersøkelser innen IT-utstyr og IT-tjenester. Leverandørene ble bedt om å dokumentere sine overordnede retningslinjer, handlingsplaner og faktisk risiko innen bærekraft. Alle leverandørene har retningslinjer på plass, mens færre har lagt frem handlingsplaner. Når det gjelder faktisk risiko er det mottatt lite informasjon. 

  Veien videre

  • Følge opp faktisk risiko i leverandørkjeden til leverandørene som ble undersøkt i 2021.
  • Gjennomføre nye undersøkelser for flere leverandører/kategorier.
  • Alle nye leverandører vil bli vurdert med tanke på bærekraft, både gjennom kvalifikasjonskrav, kontraktkrav og tildelingskriterier.
  • Støtte lokal næringsutvikling ved å informere lokale leverandører om Åpenhetslovens aktsomhetskrav, og være en trygg og sikker kunde for dem.

  Risiko og muligheter
  Det er en risiko for SpareBank 1 Sørøst-Norge om vi ikke følger opp våre leverandørers bevissthet rundt bærekraft. En svært stor andel av innkjøpene til bankene i Spare-Bank 1-alliansen gjøres via felles avtaler. Vi bruker allerede den betydelige innkjøpsmakten dette gir oss til å påvirke hvorvidt og hvordan våre leverandører arbeider for å redusere negativ påvirkning innen bærekraft i hele leverandørkjeden sin.

  Åpenhetsloven pålegger banken, samt en del av våre større bedriftskunder, å offentliggjøre info om hvordan vi håndterer menneskerettighets- og arbeiderrettighetsutfordringer internt, mot forretningspartnere, og i leverandørkjeden. Det er en risiko for at innkjøp kan skje fra leverandører som bryter menneske- og arbeiderrettigheter, og banken har også en mulig risiko knyttet til utkontraktering av tjenester. SpareBank 1 Sørøst-Norge følger derfor retningslinjer for bærekraft i innkjøp.

 • En av de viktigste ambisjonene våre er å skape en attraktiv arbeidsplass for dagens og morgendagens ansatte. Overordnede føringer for arbeidet med en attraktiv arbeidsplass har vært arbeidsglede, kulturbygging, læring og utvikling, samhandling på tvers, fleksibilitet i arbeidshverdagen, og fokus på bærekraft.

  Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold
  Sosial bærekraft er et viktig punkt i strategiarbeidet vårt. Derfor vil vi:

  • Signere «Kvinner i Finans Charter» og øke kvinneandelen i lederroller.
  • Pilotprosjekt i rekrutteringsøyemed hvor vi skal benytte anonymiserte CVer i utvelgelsesfasen.
  • Samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge for å lære mer om arbeidsrelatert helse og effektene av jobbrestitusjon i den hybride arbeidshverdagen.
  • Fortsette å rekruttere yngre medarbeidere med komplementære ferdigheter og ulik bakgrunn. 
  • Utarbeide en egen undersøkelse som omhandler arbeidsglede, som vil bli sendt ut kvartalsvis i 2022 for bedre kontinuitet og innsikt i hvordan vi har det på jobb, og får mulighet til å forbedre gjennom året.

  SpareBank 1 Sørøst-Norge ønsker i alle sammenhenger å unngå diskriminering. Det ble ikke rapportert om noen tilfeller av dette i 2021. Det var heller ingen varslingssaker i 2020.

  Kompetanse
  Vi som arbeidsgiver mener det er viktig å tilrettelegge for kompetanseheving, samtidig som vi ønsker å motivere medarbeiderne til å ta ansvar for egen læring i arbeidshverdagen. 

  Risikovurderinger internt, og vesentlighetsanalysen, peker på at vi må satse på utvikling av våre ansatte. Kompetanseløft på bærekraft er derfor løftet frem som en stor satsing i bærekraftstrategien. Alle ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal bli trygge på at de har nok kunnskap om bærekraft til å utføre jobben sin på en god måte. Via fysiske, interne kurs rettet direkte mot de ulike avdelingene, jobbing med case på tvers av avdelinger og oppfølging videre vil ansatte lære mer om bærekraft.

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  I forbindelse med fusjonen mellom Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV ble et nytt Samarbeidsutvalg (SAMU) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) konstituert. Det har blitt etablert en ny bedriftsavtale gjeldende fra 1. desember 2021. Andre sammensatte utvalg og ombud inkluderer ansettelsesutvalg, godtgjørelsesutvalg, hovedvernombud og verneombudroller i lokalbankene samt en krisestab grunnet Covid-19. Krisestab har kommet med anbefalinger til kriseledelsen hvordan vi best kan gjennomføre god og daglig drift gjennom pandemien.

  Godtgjørelse til ansatte 
  SpareBank 1 Sørøst-Norge har etablert felles godtgjørelsespolicy. I tillegg hadde begge de tidligere bankene ordninger for resultatbasert belønning. Ordningene var i det store bildet forholdsvis like med indikatorer knyttet til finansielle mål, kunder og ansatte. Målet med ordningene var å være et strategisk virkemiddel som sikrer oppmerksomhet mot mål, verdiskaping og utvikling, i tillegg til å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver. Det tas sikte på å utarbeide en felles, fremtidig ordning med samme mål.