Hovedtall 4. kvartal 2022

Brutto utlån inkl overføring til kredittforetak 105,1 mrd kr
Innskudd fra kunder 55,2 mrd kr
Forvaltningkapital inkl overføring til kredittforetak 121,8 mrd kr
Egenkapital ekskl. hybridkapital 12,4 mrd kr
Ansvarlig kapital (morbank) 10,8 mrd kr
Ren kjernekapitaldekning (konsern forholdsmessig konsolidert) 19,5 prosent
Årsverk 652 stk
Herav morbank 432 stk
Antall kontor 21 stk

Kontaktpersoner

Per Halvorsen
Konsernsjef (CEO)
+47 934 07 441
Roar Snippen
Konserndirektør økonomi og analyse (CFO)
+ 47 976 10 360