Hva er styreansvar?

Styreansvaret er et erstatningsansvar. Ansvaret er lovfestet i aksjeloven for aksjeselskap, men kan også være ulovfestet for foreninger. Styreansvaret innebærer at både styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan bli personlig erstatningsansvarlige dersom de påfører noen et økonomisk tap. Styreansvaret et individuelt og personlig ansvar som er tett knyttet opp til styremedlemmets oppgaver. Styremedlemmet kan bli ansvarlig dersom hen ikke ivaretar sine oppgaver etter lov, vedtekter eller retningslinjer.

Eksempel på styreansvar
De vanligste styreansvarssakene inntrer i forbindelse med for dårlig oppfølging av daglig leder, at et styremedlem tar en beslutning uten formell godkjenning fra styret eller at styret ikke følger opp økonomien i selskapet godt nok.

Hvorfor styreansvarsforsikring?
Det er mulig å forsikre seg mot styreansvaret. Styremedlemmer i en bedrift kan bli erstatningsansvarlige overfor aksjonærer, kreditorer, kontraktspartnere, offentlige myndigheter og andre aktører. I verste fall kan det føre til at styremedlemmer går personlig konkurs. 

Styreansvarsforsikring kan derfor være viktig å ha når det skal rekrutteres medlemmer til styrearbeid. For mange kandidater vil det være avgjørende om de er beskyttet av styreansvarsforsikring når de påtar seg et slikt ansvar. Med andre ord vil ikke styregodtgjørelsen stå i forhold til den økonomiske risikoen du tar ved å sitte i et styre, uten styreansvarsforsikring.

Erstatning fra forsikringen
For å få dekket erstatningsansvar fra styreansvarsforsikringen må:

  • de erstatningsrettslige betingelsene være til stede.
  • det må foreligge et ansvarsgrunnlag.
  • et økonomisk tap hos motpart.
  • det må være en årsakssammenheng mellom handlingen/unnlatelsen og det økonomiske tapet.