Grønne bedriftslån

Gjennom grønne bedriftslån får bedriften mulighet til å gjøre bærekraftige investeringer som har en positiv innvirkning på miljøet og lokalsamfunnet.

Byggjobbare ute på arbete
En investering i en bærekraftig fremtid
Konkurransedyktige betingelser
Et grønt lån dokumenterer kvalitet overfor kunder, investorer og ansatte

Hvem kan få grønt bedriftslån?

Grønne lån skal bidra til bærekraftig utvikling og gis til prosjekter og investeringer som tilfredsstiller våre kriterier for grønn finansiering. Dette kan være prosjekter som gir økt energieffektivitet, reduserer klimagassutslipp eller på andre måter bidrar positivt i det grønne skiftet.

Hva er fordelene med et grønt bedriftslån?

Grønne bedriftslån er en flott mulighet for din bedrift å bidra til en grønnere fremtid. Ikke bare kan lånet hjelpe deg med å investere i bærekraftige prosjekter, men det har som regel også bedre betingelser enn vanlige bedriftslån. 

Et grønt lån viser både kunder, investorer og samarbeidspartnere at din bedrift tar miljøansvaret på alvor.


Grønn hake.

Vilkår for din bransje

Eksisterende og nye boliger

 • Boliger med byggeår 2021 eller nyere med netto energibehov iht. NZEB-10-kravet, dokumenteres ved energiattesten
  • I praksis er alle småhus (enebolig, enebolig i rekke, tomannsbolig, rekkehus) med energimerke A innenfor, pluss noen få med B. For leiligheter er mange med energimerke A innenfor
 • Boliger med byggeår før 2021: Topp 15 % av boliger med lavest karbonutslipp i Norge, som i praksis er betyr:
  • Oppført iht. TEK10 eller TEK17, i praksis betyr det byggeår 2012-2020, eller
  • Byggeår før 2012 med energimerke A eller B

Renoverte boliger

 • Renoveringslån for boliger i Norge ifm. renovering som gir en forbedret energieffektivitet på minst 30 %

Eksisterende og nye næringsbygg

 • Næringsbygg med byggeår 2021 eller nyere, med netto energibehov iht. NZEB-10-kravet, dokumenteres ved energiattesten
  • I praksis er alle næringsbygg med energimerke A innenfor, pluss noen få med B
 • Næringsbygg med byggeår før 2021: Topp 15 % av næringsbygg med lavest karbonutslipp i Norge, som i praksis betyr:
  • Byggeår 2012-2020, eller
  • Byggeår før 2012 med energimerke A eller B
 • Næringsbygg med visse sertifiseringer i kombinasjon med energimerke A eller B

Renoverte næringsbygg

 • Renoveringslån for næringsbygg i Norge ifm. renovering som gir en forbedret energieffektivitet på minst 30 %

Fornybar energi

Utvikling, handel, kjøp, installasjon, drift og vedlikehold av produksjonsanlegg for fornybar energi, produksjon og overføring av energi fra slike fornybare kilder og framstilling av tilknyttet teknologi og utstyr:

 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Havenergi
 • Geotermisk energi
 • Vannkraft
 • Fornybare ikke-fossile drivstoff
 • Bioenergi
 • Hydrogen
 • Vannfri amoniakk
 • Overførings- og lagersystemer    

Produksjon, etablering, anskaffelse, utvidelse, oppgraderinger, vedlikehold og drift av lavutslippskjøretøy og -fartøy og tilhørende infrastrukturer.

Kjøretøy

 • Fullelektriske, hydrogen- eller på annen måte nullutslipp passasjer- og godstransport

Fartøyer

 • Fartøyene har null direkte karbonutslipp (fra eksos)

Nullutslipps transportinfrastruktur

 • Infrastruktur som støtter nullutslipps passasjer- og godstransportkjøretøy, fartøyer og kollektivtransport, som ladestasjoner for elektriske kjøretøy, by- og inter-city infrastruktur, havnevirksomhet og infrastruktur for omlasting

Akvakultur

 • Akvakulturvirksomhet, -anlegg eller sjømatprodukter som har, eller forbedringer som resulterer i en av utvalgte sertifiseringer
 • Produkter og tjenester som fører til betydelige forbedringer i energieffektiviteten eller det marine miljøet til oppdretts- og prosesseringsanlegg

Fiskeri

 • Fiskerivirksomhet, -anlegg eller sjømatprodukter som oppfyller, eller forbedringer som resulterer i sertifiseringen Marine Stewardship Council (MSC)

Landbruk

 • Landbruksteknologi/-prosjekter som reduserer klimagassutslipp, forbedrer energieffektivitet, eller på andre måter reduserer miljøpåvirkningen.

Tiltak for å forbedre energieffektiviteten i prosesser som resulterer i betydelige energibesparelser eller reduserte klimagassutslipp i industriprosesser, infrastruktur eller i en virksomhets produksjon/drift/forsyningskjede:

 • Industrielle prosesser og forsyningskjeder
 • Elektrisitetsoverførings- og distribusjonssystemer
 • Energilagring
 • Energieffektivitet for bygninger
 • Andre energieffektiviseringsprodukter
 • Vann- og avløpsbehandling
 • Andre aktiviteter for reduksjon av klimagassutslipp

Karbon-/energifinansiering

 • Aktiviteter i karbonmarkeder. Eksempler kan inkludere aktiviteter knyttet til overholdelse av ulike nasjonale og internasjonale avtaler.

Avfallshåndtering

 • Separat innsamling og transport av farlig avfall før behandling, materialgjenvinning eller avhending
 • Oppføring, ombygging, oppgradering og drift av dedikerte anlegg for behandling av farlig avfall

Håndtering av avløpsvann

 • Oppføring, utvidelse og drift av anlegg for innsamling og behandling av avløpsvann som definert av EU-taksonomien
 • Fornyelse av anlegg for innsamling og behandling av avløpsvann som definert av EU-taksonomien
 • Utstyr og prosesser for å redusere, resirkulere og gjenbruke avfallsmaterialer og avløpsvann, inkludert raffinering av resirkulerte materialer

Produksjon

 • Produksjon, installasjon og tilknyttede tjenester for teknologier for lekkasjekontroll som muliggjør reduksjon og forebygging av lekkasjer i vannforsyningssystemer

Vannforsyning

 • Bygging, utvidelse, drift og fornyelse av systemer for innsamling, behandling og distribusjon av vann

Forebygging og beskyttelse mot flom- og tørkerisiko

 • Planlegging, bygging, utvidelse og drift av naturbaserte flom- eller tørkehåndterings- og kyst-, mellomsone- eller innlands restaureringsprosjekter av vannøkosystemer som bidrar til å forebygge og beskytte mot flom eller tørke, samt forbedrer naturlig tilbakeholding av vann, biodiversitet og vannkvalitet.

Skogbruk

 • Etablering av skoger, skogforvaltningsaktiviteter eller rehabilitering og restaurering av skoger. Skogområder som oppfyller noen av følgende sertifiseringer:
  • Forest Stewardship Council (FSC)
  • Program for Endorsement of Forest Certification (PEFC)

Biodiversitet

 • Bevaring eller vern av verdifulle naturlige habitater og landskap
 • Bevaring av sjeldne plante- og dyrearter
 • Restaurering, bevaring av eller det å fremme biologisk mangfold i byområder, som parker og grønne tak
 • Permanent bevaring av landområder gjennom avtaler om bevaring
 • Investeringer i teknologier for beskyttelse av produktiv skog og overvåkningsutstyr for skoger og fiskefartøy

Klimatilpasning

 • Aktiviteter som i betydelig grad bidrar til tilpasning til klimaendringer

Snakk med oss om grønne bedriftslån

Vil du søke om grønt bedriftslån, eller bare vite mer?

Kontakt din bedriftsrådgiver i banken, eller kundesenter bedrift på tlf 915 02002.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }