Bærekraft

Bærekraftsstrategi frem mot 2021

For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. SR-Bank har valgt tre av FNs bærekraftsmål som vi skal bidra spesielt til å nå.

Våre retningslinjer

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft. Vi tar ansvar for miljøutfordringene samfunnet står overfor. 

Les mer

Vi forplikter oss!

For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Les mer

Vi stiller krav til våre leverandører

Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Les mer

Sparing og investeringer

Når vi forvalter midlene til kundene våre, gjør vi grundige vurderinger.

Les mer

SpareBank 1 SR-Bank med sterk bærekraft-rangering

SR-Banks grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer skal sitte i ryggraden til alle medarbeidere i vårt konsern.  Det er et styringsdokument på øverste nivå i SpareBank 1 SR-Bank og gjelder for både banken og datterselskapene.

Vi ønsker å ha være åpne om hvordan vi driver virksomheten vår på både overfor kunder og investorer. Det er nå er det er laget et dokument som utdyper de viktigste områdene knyttet til SpareBank 1 SR-Banks etiske retningslinjer. Her kan du lese mer om hva som er riktig og viktig i SpareBank 1 SR-Bank. 

Etiske retningslinjer


Dette gjør vi

 • Som et ansvarlig finanskonsern har vi et aktivt forhold til miljø- og klimautfordringer. Det gjennomføres et kontinuerlig arbeid for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon gjennom å stille krav til egen organisasjon, leverandører og samarbeidspartnere. Vi skal jobbe mot å bli et klimanøytralt konsern, og kontinuerlig sikre redusert miljøbelastning i egen virksomhet. For å redusere miljøbelastningen både bruker vi, utvikler og investerer vi i teknologi. Vi skal også tilrettelegge for ansatte slik at miljøbelastningen reduseres og de ansatte kan gjøre miljøvennlige valg. Kompetanseheving på området vil kunne bidra til at ansatte blir bevisst sin påvirkning på klima og miljø både gjennom egne handlinger og gjennom deres arbeid i banken.

  I 2018 registrerte vi for første gang energi- og klimaregnskap basert på den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard» som er utviklet av «The Greenhouse Gas Protocol Initiative» – GHG-protokollen. Klimaregnskapet viser tonn CO2 som er direkte og indirekte utslipp relatert til konsernet. Det omhandler klimagassutslipp som følge av forbruk fra blant annet reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Med utgangspunkt i klimaregnskapet kan konsernet identifisere hvilke kilder som påvirker det ytre miljø og kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. Med bakgrunn i at det er første året med registrering i henhold til GHG-protokollen, vil vi ikke kunne se utvikling fra tidligere år.

   

 • All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov. Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører.

  Likestilling

  Vi jobber aktivt for lik fordeling mellom kvinner og menn i konsernet. Det ble i 2017 opprettet et likestillingsutvalg som skal sikre fokus på likestillingsarbeidet i konsernet. Likestillingsutvalget rapporterer til samarbeidsutvalget i konsernet som består av representanter fra konsernledelsen samt fagforeningene.

  Det gjennomføres årlige lønnsundersøkelser som blant annet ser på forskjeller mellom kjønn. Basert på eventuelle funn tas det lønnspolitiske tiltak i forkant av neste års lønnsoppgjør og det er for de kommende årene satt av egne midler til likelønn. Et annet virkemiddel for likelønn er utarbeidelsen av retningslinjer som viser til at lønnssamtale skal gjennomføres for alle ansatte i permisjon og ansatte i permisjon skal vurderes på lik linje med øvrige ansatte.

 • Korrupsjon setter langsiktig verdiskaping i fare og skaper mistillit til systemene i samfunnet. Det kan føre til rettssaker og bøter eller andre sanksjoner, tap av markedstilgang, eiendeler og retten til å drive bankvirksomhet. Det finnes mange ulike former for korrupsjon, og våre etiske retningslinjer er et viktig verktøy for å bekjempe utpressing, bestikkelser, hvitvasking, bedrageri, terrorfinansiering og finansiering av annen kriminell aktivitet. De etiske retningslinjene skal skape bevissthet om dilemmaer og sørge for at alle våre ansatte har en høy etisk standard.

  Konsernet har et eget Etisk råd som kontinuerlig vurderer om de etiske retningslinjene tilfredsstiller krav og forventninger fra kunder, leverandører og samfunnet. Det etiske rådet har representanter fra flere virksomhetsområder; konserndirektør kommunikasjon og bærekraft, konserndirektør HR og forretningsstøtte, juridisk, bedriftsmarkedet, privatmarkedet, AML, Compliance, organisasjon og HR, kredittvirksomhet og tillitsvalgt fra Finansforbundet. Rådet gjennomførte to møter i løpet av 2018.

  Alle ansatte skal årlig signere de etiske retningslinjene. Gjennom autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere og godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring gjennomføres det også årlig oppdatering på etikk.

  Anti-korrupsjonsarbeidet inkluderer gjennomgang og signering av etiske retningslinjer ved nyansettelse, og temaet inngår som tema i etisk uke. Vi gjennomførte en opplæringsmodul for anti-korrupsjon for SR-Banks ledere i 2016, og ny opplæring planlegges i 2019 som en del av bankens treårige kompetansesyklus. Konsernet vil også i sitt Compliance-arbeid legge ISO 37001-standard for antikorrupsjon til grunn for kontrollarbeidet. Kontrollmodellen følger ISO-standarden og konsernet utarbeider rutiner og kontrollhandlinger for arbeidet. Vi gjennomgår konkrete transaksjoner og aktiviteter, planlagte og eksisterende forretningsforbindelser, samt ulike kategorier og grupper av ansatte. Vurderinger baseres på en risikobasert tilnærming, og kontrollene inkluderer finansielle og ikke-finansielle kontrollhandlinger. Det er etablerte rapporteringslinjer og eventuelle tiltak følges oppi tråd med eksisterende rutiner.

  Det er etablert varslingsrutiner for både anonym, skriftlig og muntlig varsling. Rutinen beskriver:

  • At varsler har vern mot gjengjeldelse.
  • Hvordan det kan varsles; eksternt anonymt eller ikke-anonymt via flere kanaler, herunder via applikasjon med QR-kode som ikke er sporbar.
  • Hvilke krav som gjelder for å behandle varsler.

  Banken har etablert en avtale om ekstern varsling med advokatfirmaet EY. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt av dedikerte saksbehandlere i EY.

 • Kapitalforvaltningen gjennomføres direkte gjennom konsernets egen investeringsvirksomhet og indirekte gjennom SR-Forvaltning. I kapitalforvaltningen blir alle selskapene det investeres i (100 prosent) kontrollert for om de er involvert i produksjon av tobakk, kjernevåpen eller grov miljøødeleggelse, etter Retningslinjene for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland.

  SR-Forvaltning har utarbeidet retningslinjer for ansvarlige investeringer som inngår i selskapets investeringsstrategi. Retningslinjene bygger blant annet på de internasjonalt anerkjente prinsippene i FNs Global Compact (UNGC) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I 2019 er det blitt utviklet prosedyrer for ESG i alle investeringsprosesser i SR-Forvaltning. SR-Forvaltning er medlem av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) og har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI) i 2019. UN PRI er FNs seks prinsipper for hvordan investorer kan forvalte kapital på en bærekraftig måte. Mer enn 1750 investeringsforetak fra over 50 land har signert på at de skal følge prinsippene. Synliggjøring og videreutvikling av selskapets håndtering av ESG-risiko vil være et prioritert område fremover.

  I 2019 har vi:

  • Utviklet mål og retningslinjer for aktivt eierskap i SR-Bank
  • Oppdatert konsernets retningslinjer for ansvarlig kreditt
  • Eksisterende investeringer følges opp i henhold til nye retningslinjer utarbeidet i 2019 og nye investeringer vurderes ut fra disse.
  • Opprettet et eget bærekraftsutvalg som skal håndtere mer krevende vurderinger knyttet til bærekraft

  I 2019 vil vi:

  • Etablere kriterier for ansvarlig kreditt, samt ha god og tydelig informasjon om hvordan selskapet håndterer ESG sammen med annen bærekraftsrelatert dokumentasjon.
  • Vurdere å anskaffe ESG-databaser som gir informasjon om selskapers og sektorers utfordringer innen bærekraft og samfunnsansvar.
  • Gjennomgå kravene som stilles innen miljø-, sosiale- og selskapsstyring overfor eksterne forvaltere og i likviditetsporteføljen.
 • 80 prosent av våre innkjøp gjøres gjennom Sparebank 1 Alliansen, de resterende 20 prosent gjøres av SR-Bank. De største innkjøpskategoriene er innenfor markedsføring, IT-system, drift av eiendom, eksterne konsulenter og innleid personal. Totalt gjør vi innkjøp av varer og tjenester for omtrent 1 milliard kroner. Alle innkjøp som gjøres dekkes av SR-Banks innkjøpspolicy. Denne spesifiserer at innkjøp skal være mest mulig bærekraftige, og tilbydere leverer informasjon om bærekraft og samfunnsansvar som del av tilbudet. Bærekraft inngår som ett av fem evalueringskriterier i tildeling av kontrakt.

  I 2019 utarbeideidet vi nye retningslinjer for ansvarlig innkjøp med tydeligere krav til at lover og regler knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og hederlig virksomhet overholdes. Dialog og oppfølging av leverandører skal bidra til at våre leverandører og samarbeidspartnere skal ha et bevisst forhold til bærekraft.

 • Kreditt er bankens bærende virksomhetsområde, og bedriftskunder utgjør en viktig del av dette. Vår kredittstrategi vektlegger at bedriftskunder skal ha et langsiktig perspektiv, og deres selskaper skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter som inkluderer miljøhensyn og menneskerettigheter. Vår bedriftsmarkedsportefølje er godt diversifisert med en hovedvekt innen næringseiendom, olje og gass, landbruk samt tradisjonell industri.

  Som bank finansierer vi hovedsakelig små og mellomstore norske bedrifter. Vårt mål er å være en positiv bidragsyter og sparringspartner for å øke bedriftenes bevissthet og praksis knyttet til bærekraft. I 2018 ble det vedtatt overordnede retningslinjer for bedriftsmarkedet der bærekraft er spesifisert. Retningslinjene krever at bærekraft skal vurderes i våre kredittprosesser og formålet med retningslinjene er å gi bedriftsrådgiverne et rammeverk for å vurdere bedriftens forhold til bærekraft, og sørge for at vi gjør en vurdering av hvorvidt kundens virksomhetsmodell er bærekraftig.

  SR-Bank har i 2019 videreutviklet og implementert tydeligere retningslinjer for kredittgivning som tar inn over seg de globale klimautfordringene. I henhold til retningslinjene skal konsernet ikke gi lån til virksomheter som utvinner eller produserer kraft basert på kull eller kjernekraft.

  Alle ansatte som har kontakt med våre bedriftskunder skal kjenne våre retningslinjer for bærekraft i kreditt og årlig gjennomgå disse. De er styrende for hvilke kunder vi ønsker å ha, våre forventninger til våre kunder og hva vi låner ut penger til.

  Les våre retningslinjer for bærekraft for bedriftsmarked (pdf)

 • Bekjempelse av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av penger tjent på kriminell virksomhet eller finansiering til terrorvirksomhet, er et krevende og viktig arbeid. Det er en del av finansnæringens samfunnsoppdrag å sørge for at ikke næringen utnyttes til ulovlige forhold gjennom våre tjenester og produkter. SR-Bank har et omfattende rammeverk med retningslinjer som skal hindre at vi blir benyttet til hvitvasking, skatteunndragelse eller terrorfinansiering. Rammeverket skal sørge for at vi ivaretar lovkrav i ulike prosesser gjennom retningslinjer, kundetiltak, elektronisk overvåking, sanksjonsregelverk og prosedyrer for internkontroll. Vi har forpliktet oss til å følge rammeverk og retningslinjer i Wolfsberg-prinsippene for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Wolfsberg-prinsippene setter blant annet krav til åpenhet om kundetransaksjoner og om hvordan informasjon om disse overvåkes og håndteres i tråd med krav fra myndighetene.

  Årlig utarbeider SR-Bank en intern og virksomhetsspesifikk risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Gjennom 2018 har vi vesentlig styrket satsingen innenfor området innenfor håndtering av hvitvasking og terrorfinansiering – fra halvannet til fem årsverk. Konsernet har utarbeidet en detaljert opplæringsplan for å sikre at alle medarbeidere gjennomfører oppgavene med oppdatert og relevant kunnskap. Internrevisjonen har i 2018 gjennomgått arbeidet mot økonomisk kriminalitet, og forbedringstiltak er fulgt opp.

  Les også: Sammen forebygger vi hvitvasking

  I 2019 vil vi:

  • Forbedre våre rutiner for å gjennomføre årlige risikoanalyser
  • Revidere AML-rammeverket (anti-hvitvasking) etter ny lov
  • Sørge for å gi relevant opplæring for alle ansatte når det gjelder AML