Rentesikring

Endringer i markedsrentene kan ha store konsekvenser for bedrifter med lån og investeringer. Vi kan hjelpe bedriften din med å redusere denne renterisikoen.

hånd lager ringer i vannet. foto.

Vi samarbeider med SpareBank 1 Markets, og all handel med valuta og finansielle instrumenter for våre kunder håndteres av dem.

prosent ikon

Våre produkter

Renteswap er en fleksibel måte å binde renten

En renteswap er en avtale mellom bedriftskunden og banken om bytte av fremtidige rentebetalinger. Avtalen brukes som hovedregel for å sikre renten på et flytende lån. Bedriftskunden vil betale en fast rente gjennom hele perioden og får den flytende NIBOR-rente (pengemarkedsrente) tilbake fra banken.

Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivået ved avtaleinngåelsen. Ettersom tiden går vil verdien av avtalen endres, ikke bare som følge av endringer i rentenivå, men også ved at gjenværende løpetid blir kortere. På et hvilket som helst tidspunkt kan avtalen verdivurderes, og du kan dermed betale deg ut av avtalen eller selge den til banken.På denne måten kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig.

Bruk av rentebytteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også bakgrunnen for den stadig økende bruken av produktene.

Løpetiden på rentebytteavtaler i det norske markedet kan være opptil 30 år, men det mest vanlige er løpetider mellom 1 og 10 år.

Dame skjønner noe. illustrasjon.

Hva er renterisiko?

Renterisiko refererer til faren for at endringer i rentenivået vil påvirke verdien av en investering eller en økonomisk transaksjon. Dette kan påvirke både investeringers avkastning og kostnadene ved å låne penger.

For eksempel kan en økning i rentenivået føre til at verdien av en obligasjon synker, eller at kostnadene ved å betjene et lån øker. På samme måte kan en reduksjon i rentenivået føre til at verdien av en obligasjon øker, eller at kostnadene ved å betjene et lån reduseres.

Renterisiko er derfor en viktig faktor å vurdere når man tar investeringsbeslutninger eller tar opp lån.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }