Renteprodukter

Endringer i markedsrentene kan ha store konsekvenser for bedrifter med lån og investeringer. Vi kan hjelpe bedriften din med å redusere denne renterisikoen.

hånd lager ringer i vannet. foto.

Våre produkter

Renteswap er en fleksibel måte å binde renten

En renteswap er en avtale mellom bedriftskunden og banken om bytte av fremtidige rentebetalinger. Avtalen brukes som hovedregel for å sikre renten på et flytende lån. Bedriftskunden vil betale en fast rente gjennom hele perioden og får den flytende NIBOR-rente (pengemarkedsrente) tilbake fra SpareBank 1 SR-Bank Markets.

Den faste rentesatsen bestemmes ut fra rentenivået ved avtaleinngåelsen. Ettersom tiden går vil verdien av avtalen endres, ikke bare som følge av endringer i rentenivå, men også ved at gjenværende løpetid blir kortere. På et hvilket som helst tidspunkt kan avtalen verdivurderes, og du kan dermed betale deg ut av avtalen eller selge den til banken.På denne måten kan fordelingen av lån med fast og flytende rente i låneporteføljen endres uten at refinansiering er nødvendig.

Bruk av rentebytteavtaler åpner for en betydelig fleksibilitet i lånestyringen. Dette er også bakgrunnen for den stadig økende bruken av produktene.

Løpetiden på rentebytteavtaler i det norske markedet kan være opptil 30 år, men det mest vanlige er løpetider mellom 1 og 10 år.

Renteopsjon - en sikring mot uønskede svingninger i rentemarkedet

En renteopsjon gir kjøperen en rett, men ingen plikt til å få en rentefastsettelse til en på forhånd avtalt rente. Opsjonspremien innbetales normalt ved inngåelse av avtalen og kan sammenlignes med en forsikringspremie. Slike kontrakter er gunstige å bruke for å sikre et rentetak på et flytende lån, dvs å sikre at renten aldri stiger over et visst nivå.

Fremtidig renteavtale (FRA) er et effektivt verktøy for rentesikring

En FRA (fremtidig renteavtale) er en avtale om sikring av lånerente (eller plasseringsrente) for en fremtidig renteperiode for et avtalt beløp. En FRA-kontrakt er i utgangspunktet standardisert med en løpetid på 3, 6 eller 12 mnd med start i mars, juni, september eller desember. Det er imidlertid rom for individuelle tilpasninger. I det ordinære FRA-markedet er det mulig å sikre renter innenfor en 2 års periode.

Dame skjønner noe. illustrasjon.

Hva er renterisiko?

Renterisiko refererer til faren for at endringer i rentenivået vil påvirke verdien av en investering eller en økonomisk transaksjon. Dette kan påvirke både investeringers avkastning og kostnadene ved å låne penger.

For eksempel kan en økning i rentenivået føre til at verdien av en obligasjon synker, eller at kostnadene ved å betjene et lån øker. På samme måte kan en reduksjon i rentenivået føre til at verdien av en obligasjon øker, eller at kostnadene ved å betjene et lån reduseres.

Renterisiko er derfor en viktig faktor å vurdere når man tar investeringsbeslutninger eller tar opp lån.


Kontakt oss

Valuta/rentemegler:
51 50 94 47

Skriv til oss:
markets@sr-bank.no