Valutaprodukter

Bedrifter som importerer eller eksporterer varer fra eller til utlandet er eksponert for valutarisiko. Vi hjelper bedriften din med å redusere denne risikoen.

mann arbeider på verksted. foto.

Våre produkter

Valutakonto er beregnet for alle typer bedrifter/privatpersoner som har gjeld og fordringer i utenlandsk valuta. Ved å la innbetalinger fra utlandet godskrives en valutakonto, kan innestående anvendes til utbetalinger i samme valuta på et senere tidspunkt. Kontoen kan benyttes når som helst med internasjonale betalingstjenester tilgjengelig.

Valutakonto gir en god likviditetsstyring på fordringer og gjeld i valuta. Videre reduseres valutarisikoen når en bedrift har utgifter og inntekter i den samme valuta, f.eks. USD. I tillegg kan også kassekreditt benyttes på denne typen konti. 

NB: Kontoen kan ikke brukes til innskudd/uttak av kontanter.

En spothandel er en avtale mellom to parter om kjøp eller salg av en valuta mot oppgjør i en annen valuta. En spothandel gjøres opp over to dager og er den mest kortsiktige formen for valutahandel.

Bedriftens konto blir belastet/godskrevet for det aktuelle beløpet to dager etter handelen, til avtalt kurs. Kursen tar utgangspunkt i den reelle prisen som er i markedet på det tidspunktet avtalen gjøres.

Gjennom en spotforretning kan en bedrift foreta en nøyaktig inn-dekning av sitt valutabehov når behovet oppstår.

Terminkontrakter er det mest brukte produkt for den som ønsker å avdekke valutarisiko på framtidige inn- og utbetalinger. Kontraktene er aktuelle for bedrifter som ønsker å kurssikre sine kommende inntekter og/eller utgifter i valuta.

En terminkontrakt er en avtale mellom banken og kunden om salg eller kjøp av et gitt valutabeløp på et framtidig tidspunkt. Prisen på kontrakten fastsettes den dagen avtalen inngås. Utgangspunktet er dagens markedspris og rentedifferansen mellom de to kontraktsvalutaene. Denne differansen vil fremkomme som et fradrag eller tillegg i kursen.

Når terminkontrakten forfaller brukes den avtalte vekslingskursen uansett hva kursen i markedet er på forfallsdato. Ved hjelp av en terminkontrakt sikrer altså bedriften seg en avtalt vekslingskurs på leveringstidspunktet.

Valutaopsjon fungerer som en fleksibel forsikring mot valutatap: En valutaopsjon gir innehaveren rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et avtalt tidspunkt og til avtalt kurs. En valutaopsjon er med andre ord en videreutvikling av en terminforretning.

Ved å benytte terminforretninger sikres en fast kurs helt uavhengig av endringer i den aktuelle valutaen. Ved kjøp av valutaopsjoner sikrer man seg retten, men man har ingen plikt til å benytte seg av den avtalte kursen. Opsjonen gir en større grad av fleksibilitet, i og med at man utover avtalt kursnivå kan oppnå en økt fortjeneste hvis utviklingen i valutamarkedet er positiv. Den fungerer som en forsikring mot valutatap.

Valutaopsjoner har blitt mer og mer benyttet i løpet av de siste årene.

Dame skjønner noe. illustrasjon

Hva er valutarisiko?

Dersom man bestiller en vare fra utlandet i dag, med levering frem i tid, kan prisen på varen bli betraktelig høyere for importøren dersom kronen svekker seg fra den dagen man bestiller varen frem til betalingsdato.

En eksportør av varer fra Norge har inntekter i utenlandsk valuta, og kan i tiden fra bestilling til oppgjør risikere at kronen styrker seg slik at det tilsvarende kronebeløpet blir mindre enn først antatt.


Kontakt oss

Valuta/rentemegler:
51 50 94 47

Skriv til oss:
markets@sr-bank.no