Naturskader

Naturskader er skader som forårsakes av naturen selv - uten direkte menneskelig innvirkning. Naturskader kan dekkes både av forsikringen og av staten.

Hvilke skader er naturskader?

Dersom bygningene og tingene dine er forsikret mot brann, har du automatisk naturskadeforsikring gjennom Norsk Naturskadepool.

Følgende hendelser blir definert som naturskade: 

 • Storm
 • Vind
  med hastighet 20,8 m/s eller høyere. 
 • Flom
  defineres som bekker, elver og innsjøer som går over sine bredder. I tillegg kan villbekker dannet av naturlig avrenning i skrånende terreng være karakterisert som flom.
 • Skred
  er plutselig utløsning av stein-, jord-, leire- eller snømasse. 
 • Stormflo
  er økt vannstand som følge av perioder med lavt lufttrykk og kraftig vind fra en retning som medfører oppstuving av vann. 
 • Jordskjelv
 • Vulkanutbrudd
vær bygger opp til storm og naturskader

Skade som skyldes frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde eller isgang anses ikke som naturskade.


Norsk Naturskadepool

Alle skadeforsikringsselskapene i Norge må etter naturskadeforsikringsloven være medlem i Norsk Naturskadepool. Norsk Naturskadepool er en ordning som administrerer naturskader på bygninger og løsøre. Hvert forsikringsselskap må overføre 0,065 promille av bygningens verdi (via hus og innboforsikringen) til naturskadekapitalen til Norsk Naturskadepool. Denne kapitalen brukes til å utbetale naturskader. Poolen utligner skadene mellom selskapene basert på markedsandel. Du trenger du kun å forholde deg til ditt forsikringsselskap ved forsikringsoppgjør.

Felles for alle naturskader er at hver skadehendelse har en egenandel på 8.000 kroner. Egenandelen er den samme selv om det er flere objekter som er skadet i samme hendelse og disse er forsikret i ulike forsikringsselskap. For deg som har opptjent egenandelsfordel i SpareBank 1 vil egenandelen utgjøre inntil 4.000 kroner.

Naturskadeordningen omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og endel andre objekter.

Les mer om hva som defineres som naturskade og selve ordningen.


Naturskadefondet

Naturskadefondet (Statens naturskadeordning) dekker det som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring.

Naturskadeerstatning

Det er to hovedregler som avgjør om man kan få erstatning fra naturskadefondet.

 1. Skaden må direkte skyldes en naturskade
 2. Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring.

Typiske skadeobjekter som kan få naturskadeerstatning fra Naturskadefonet er:

 • Veier
 • Bruer
 • Jord
 • Skog
 • Betongkaier

Les mer om naturskadefondet


Naturskadeloven

(Lov om sikring mot og erstatning for naturskader)

Naturskadeloven gir norske kommuner hovedansvaret for å implementere sikringstiltak mot naturskader. Den gir myndighet til ekspropriasjon og mulighet til å forby hogst, utnyttelse av natur og utbygging som kan hindre sikring eller øke skaderisiko.

Loven ble opprinnelig vedtatt i 1961 med erstatningsregler fra statens naturskadefond og forebyggende plikter. Etter 2014 ble erstatningsreglene utskilt til naturskadeerstatningsloven, og Landbruksdirektoratet fikk ansvar for ordningen. Sammen med naturskadeforsikringsloven bør lovene leses i sammenheng.


Naturskadeforsikringsloven

(Lov om naturskadeforsikring)

Naturskadeforsikringsloven er en norsk lov som pålegger norske forsikringselskaper som tilbyr brannforsikring for bygninger og ting, til også å inkludere naturskader. Reglene om naturskadeforsikring ble introdusert gjennom forsikringsavtaleloven i 1979. Hovedformålet var at forsikringsselskaper skulle dekke naturskader etter forsikringsprinsipper, mens staten primært skulle være ansvarlig for å forebygge skadene.

Unntaksvis kan staten dekke ting du ikke får forsikret gjennom vanlig forsikring (gjennom statens naturskadefond).