• Ved yrkesskade blir erstatningbeløpet beregnnet ut fra folketrygdens grunnbeløp. Du kan ha krav på erstaning for:

  • Påførte utgifter
  • Fremtidige utgifter
  • Tapt inntekt
  • Tap av fremtidig inntekt
  • Ménerstatning
  • Engangserstatning ved død, til partner og barn + begravelsesbidrag

  For mer informasjon om erstatningssummer og detaljer se: Hva dekker yrkesskadeforsirkingen?