Uførepensjon sikrer dine ansatte

En ansatt som blir arbeidsufør, vil måtte leve av omtrent halvparten av tidligere inntekt. Uførepensjon gir deg og dine ansatte økonomisk trygghet ved tapt arbeidsevne.

 

Har du uførepensjon privat? Se mer informasjon her


Gir månedlige utbetalinger til ansatte som blir helt eller delvis ufør.
Sikrer alle ansatte uavhengig av ansettelsestid.
Viktig ansattgode ved rekruttering.

Verdt å vite om uførepensjon

Uførepensjonen utbetales månedlig fra den dagen en ansatt har vært 20 prosent arbeidsufør i 12 sammenhengende måneder. Utbetalingen fortsetter så lenge arbeidsevnen er redusert med minst 20 prosent, og opphører senest ved fylte 67 år.


Ekstra trygghet for familien

Som et ekstra ansattgode kan du inkludere etterlattedekninger i bedriftens pensjonsordning.

Ektefelle- og samboerpensjon blir utbetalt til ektefelle, samboer eller registrert partner etter den ansattes død. Utbetalingen er livsvarig.

Barnepensjon blir utbetalt til den ansattes barn, og løper frem til barnet fyller 21 år. Samblet barnepensjon legges sammen og fordeles likt på barna. Barnepensjonen dobles for barn mellom 18 og 21 år.