Klientkonto

Administerer din bedrift klienters midler? Er bedriften lovpålagt å holde disse adskilt fra bedriftens midler? Da må midlene settes inn på en klientkonto.

 • Sikrer at midlene holdes adskilt mellom forvalter og klient
 • 2 typer klientkonto, felles eller særskilt
 • Full oversikt i nettbank og mobilbank

Nyttig å vite om klientkonto

Passer for bedrifter som advokater, eiendomsmeglere, inkassobyråer og andre som er lovpålagt å skille mellom egne og klienters midler.

Det finnes 2 typer klientkontoer: 

 • Samlekonto - en felles konto i bedriftens navn for flere klienter
 • Særskilt konto - en konto for hver klient. Krever at klientens navn og fødselsnummer/organinsasjonnummer er registert på konto.

Det er kun klientforvalter eller person med skriftlig fullmakt fra klientforvalter som har rett til å disponere klientkontoer. Banken kan ikke bruke midler på klientkonto til motregning mot klientforvalter.


Bankens kunder er dekket av den norske innskuddsgarantiordningen på inntil 2 millioner kroner pr. innskyter.

For klientmidler innestående på felles klientkonto er klientforvalteren å anse som innskyter. For midler innestående på særskilt klientkonto er klient å anse som innskyter.


Priser og vilkår

3 måneders nibor
 • Margin -0,50 %
 • Nibor settes ukentlig
 • Årlig kapitalisering
 • Gebyrer for bruk av klientkontoen , herunder betalingstjenester, samt eventuelle overtrekksrenter belastes avtalt konto
 • Banken vil i henhold til oppgaveplikten etter ligningslovgivningen rapportere innestående og renter på både felles og særskilte klientkontoer til ligningsmyndighetene
 • Det er klientforvalter selv som informerer den enkelte klient om hvor stor andel vedkommende har av innestående på klientkontoen
 • Klientforvalter må dokumentere klientens navn, adresse og fødeselsnummer/D-nummer eventuelt organisasjonsnummer ved opprettelse av særskilt klientkonto