Egenkapitalbevis

Her finner du informasjon om egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland (RING).


Eierandelskapital

SpareBank 1 Ringerike Hadeland hadde ved utgangen av 2022 en egenkapitalbeviskapital på 1.565,0 millioner kroner fordelt på 15.650.405 egenkapitalbevis hvert pålydende 100 kroner.

Utbyttepolitikk

Nøkkeltall om egenkapitalbevis finner du i Årsrapport for 2022

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har en utdelingspolitikk som tilsier at minst halvparten av eierkapitalens andel av årsoverskuddet etter skatt i konsernet skal utbetales som kontantutbytte, og tilsvarende at minst halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver. Ved fastsette av bankens utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjonen, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital. 

Investorpolitikk

Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Informasjon til markedet formidles gjennom kvartalsvise børsmeldinger. Det avholdes halvårlige presentasjoner for egenkapitalbevisinvestorer, gjeldsinvestorer og andre interessenter. 

Eierforhold

SpareBank 1 Ringerike Hadeland ønsker en god likviditet i egenkapitalbevisene og ønsker å oppnå en god spredning på eiere som representerer kunder, regionale investorer, samt øvrige norske eller utenlandske investorer. Banken handler ikke selv aktivt i egne egenkapitalbevis.

Per 31. desember 2022 var det 1897 egenkapitalbeviseiere (1897 per 31.12.21). Bankens 20 største eiere kontrollerte 80 prosent av bankens egenkapitalbevis per 31. desember 2022. Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal eier til sammen 64 prosent av egenkapitalbevisene per 31. desember 2022.

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset per 31. desember i inntektsåret.