Om banken

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er distriktets største finanskonsern og en av 16 medlemmer i SpareBank 1-Alliansen.


Vår historie

Historien til dagens bank går tilbake til 4. august 1833, da Ringerikes Sparebank ble etablert som Norges første landssparebank og bank nummer syv i landet.  
Noen år etter ble nabobankene Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner etablert i henholdsvis 1857 og 1862.
Grunnleggerne av sparebankene hadde et ønske om å medvirke til en positiv verdiskapning i distriktet den tilhørte.

I 1996 var alle de tre tidligere bankene med på å etablere SpareBank 1-alliansen, som er et bank- og produktsamarbeid.
Som medlem i Alliansen, deltar konsernet i et tett samarbeid med andre selvstendige, lokalt forankrede banker. På denne måten blir hensynet til effektiv drift og stordriftsfordeler forenet med fordelene det er å være nær kunder og markedet.

En annen viktig begivenhet i 1996 var at Ringerikes Sparebank ble børsnotert. Banken ønsket å knytte kundene enda tettere til seg gjennom å skape et godt investeringsalternativ. I tillegg ville man oppnå økt fokus fra finansmiljøene ved å være børsnotert.

En historisk milepæl i de tre bankenes historie er 17. desember 2009 da henholdsvis representantskapet og forstanderskapene i Ringerikes Sparebank, Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner enstemmig vedtok en sammenslutningsavtale mellom bankene.  Dette var et offensivt tiltak for å etablere en selvstendig, fremtidsrettet og konkurransedyktig bank i regionen.
Ønsket var det samme som grunnleggerne hadde: En sterk og solid bank med god kjennskap til markedet og sine kunder, samfunnsengasjert og med godt omdømme.

Bankene ble juridisk fusjonert fra 1. juli 2010 med tidligere Ringerikes Sparebank som overtakende bank. Samme dato ble navnet på banken endret til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.  


Sparebankstiftelsene

Samtidig med fusjonen ble det etablert tre lokale sparebankstiftelser; Sparebankstiftelsen Ringerike, Sparebankstiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.
Den opptjente egenkapitalen ble overført til stiftelsene og de investerte i egenkapitalbevis i banken.
Fremtidig utbytte fra og avkastning på investeringen i banken vil heretter danne grunnlag for gaver til allmennyttige formål fra stiftelsene.

Stiftelsenes formål er således å forvalte eierinteressen i banken, dele ut gaver til allmennyttige formål samt forvaltning av stiftelsenes kapital. Det er et sterkt samspill mellom banken og stiftelsene for å videreføre sparebanktradisjonene til glede for lokalsamfunnene.

Les mer om Sparebankstiftelsene her


Konsernet

SpareBank 1 Ringerike Hadeland-konsernet har 236 medarbeidere (225,8  årsverk).

Konsernet består av morbanken SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset (100 % eierandel).

SpareBank 1 Ringerike Hadeland fremstår i dag som en moderne bank med ambisiøse mål og høye krav til kompetanse og effektiv drift.

Bankens markedsområde er Ringerike- og Hadelandsregionen og Nittedal med tilstøtende områder. Banken har 5 kontorer ved inngangen til 2017 og en
forvaltningskapital inkl. lån overført til Boligkreditt på 28,1 mrd. Kroner. Hovedkontoret er i Hønefoss. Banken har 149 medarbeidere tilsvarende 139,8 årsverk.

Banken leverer produkter innen finansiering, plassering, betalingsformidling, pensjon samt skade- og livsforsikring.

Vi har en visjon om å være den ANBEFALTE BANKEN og jobber hver dag for å oppfylle verdiene NÆR - DYKTIG - ENGASJERT- FREMTIDSRETTET .

Les mer om vår visjon her.

Den kunderettede virksomheten er organisert i to seksjoner; person- og bedriftsmarkedet.


Personmarked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er den ledende personkundebanken i sine kjerneområder med en markedsandel mellom 44 % og 65 %. Markedsandelen i Nittedal er på 13 % og området er definert som et satsningsområde. Banken har om lag 52.000 personkunder.

I tillegg betjener seksjonen en del mindre selvstendige næringsdrivende og mange landbrukskunder samt lokale lag og foreninger.


Bedriftsmarked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har om lag 4.100 kunder innenfor næringsliv og offentlig forvaltning. 
Markedsandelen ligger på 30-50 % av antall næringsdrivende i bankens tradisjonelle markeder. Dette gjør at vi er regionens ledende næringslivsbank.

Bankens næringslivsavdelinger er lokalisert i Hønefoss, Gran og Nittedal.