Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.2019 31.12.2018
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning  11,6 % 9,9 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 11,7 % 9,8 %
Kostnadsprosent (morbank)  30,4 % 38,5 %
Kostnadsprosent (konsern)  40,9 % 45,9 %
       
Balansetall      
Brutto utlån til kunder 21 244 119 19 774 110
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 30 097 104 28 168 372
Innskudd fra kunder 15 391 740 14 392 319
Innskuddsdekning 72,5 % 72,8 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 7,4 % 7,3 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 6,8 % 9,1 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,9 % 8,4 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 24 423 085 22 972 983 
Forvaltningskapital 25 056 178 23 789 991
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 33 909 163 32 184 254
       
Tap og mislighold i % av brutto utlån    
Tapsprosent utlån  0,0 % 0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 %
       
Soliditet      
Kapitaldekningsprosent  20,7 % 19,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent  19,0 % 17,0 %
Ren kjernekapitalprosent  18,7 % 16,6 %
Ren kjernekapitalprosent morbank   18,9 % 17,4 %
Netto ansvarlig kapital   3 698 717 3 640 821
Kjernekapital 3 384 890 3 232 485
Ren kjernekapital 3 330 846 3 166 968
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,2 % 8,9 %
       
Kontor og bemanning    
Antall bankkontor   5 5
Antall årsverk   226 235,1