Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.2018   31.12.2017
         
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning  9,9 %   10,6 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 9,8 %   10,4 %
Kostnadsprosent (morbank)  38,5 %   34,6 %
Kostnadsprosent (konsern)  45,9 %   44,5 %
         
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 19 774 110   18 421 657
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 28 168 372   25 824 032
Innskudd fra kunder 14 392 319   13 278 348
Innskuddsdekning 72,8 %   72,1 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 7,3 %   2,7 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 9,1 %   6,1 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 8,4 %   3,8 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 22 972 983    21 904 828
Forvaltningskapital 23 789 991   22 155 975
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 32 184 254   29 558 349
         
Tap og mislighold i % av brutto utlån      
Tapsprosent utlån  0,0 %   0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,2 %   0,3 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 %   0,2 %
         
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  19,4 %   19,8 %
Kjernekapitaldekningsprosent  17,4 %   18,4 %
Ren kjernekapitalprosent  17,4 %   18,4 %
Ren kjernekapitalprosent forholdsmessig konsolidert   16,6 %   -
Kjernekapital   2 519 715   2 522 707
Netto ansvarlig kapital  2 808 601   2 710 127
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 10,6 %   11,2 %
         
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor   5   5
Antall årsverk   235,1   234,2