Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.2015 31.12.2014
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning  8,6 % 11,5 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 10,9 % 9,1 %
Kostnadsprosent (morbank)  49,2 % 41,5 %
Kostnadsprosent (konsern)  53,0 % 43,7 %
       
Balansetall      
Brutto utlån til kunder 16 797 454 15 543 065
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 22 510 093 20 651 034
Innskudd fra kunder 12 370 473 11 583 933
Innskuddsdekning 73,6 % 74,5 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 8,1 % 5,1 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 9,0 % 5,6 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,8 % 9,1 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 19 464 082 18 614 910
Forvaltningskapital 19 736 036 19 192 129
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 25 448 675 24 300 099
       
Tap og mislighold i % av brutto utlån    
Tapsprosent utlån  0,0 % 0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,4 % 0,7 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,1 % 0,2 %
       
Soliditet      
Kapitaldekningsprosent  17,2 % 17,8 %
Kjernekapitaldekningsprosent  16,5 % 17,3 %
Ren kjernekapitalprosent  16,5 % 17,3 %
Kjernekapital   2 134 634 2 054 515
Netto ansvarlig kapital  2 216 195 2 120 634
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,7 % 9,5 %
       
Kontor og bemanning    
Antall bankkontor   8 8
Antall årsverk   223,4 172,6