Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.2017        31.12.2016
         
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning  10,6 %   11,7 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 10,4 %   10,6 %
Kostnadsprosent (morbank)  34,6 %   37,9 %
Kostnadsprosent (konsern)  44,5 %   43,8 %
         
Balansetall        
Brutto utlån til kunder 18 421 657   17 936 210
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 25 824 032   24 345 224
Innskudd fra kunder 13 278 348   12 792 928
Innskuddsdekning 72,1 %   71,3 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 2,7 %   6,8 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 6,1 %   8,2 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 3,8 %   3,4 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 21 904 828   20 694 858
Forvaltningskapital 22 155 975   21 653 680
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 29 558 349   28 062 694
         
Tap og mislighold i % av brutto utlån      
Tapsprosent utlån  0,0 %   0,1 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,3 %   0,2 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 %   0,1 %
         
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent  19,8 %   17,1 %
Kjernekapitaldekningsprosent  18,4 %   15,9 %
Ren kjernekapitalprosent  18,4 %   15,9 %
Kjernekapital   2 522 707   2 121 568
Netto ansvarlig kapital  2 710 127   2 275 414
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 11,2 %   9,7 %
         
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor   5   5
Antall årsverk   234,2   225,8