Finansiell informasjon

Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.21 31.12.2020
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning  11,0 % 9,5 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 10,8 % 9,4 %
Kostnadsprosent (morbank)  33,0 % 37,6 %
Kostnadsprosent (konsern)  40,0 % 41,9 %
       
Balansetall      
Brutto utlån til kunder 23.131 mill. 22.009 mill.
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 34.361 mill. 32.001 mill.
Innskudd fra kunder 17.990 mill. 17.069 mill.
Innskuddsdekning 77,8 % 77,6 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 5,1 % 3,6 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 7,4 % 6,3 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 5,4 % 10,9 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 27.612 mill. 26.148 mill. 
Forvaltningskapital 27.984 mill. 27.239 mill. 
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 39.214 mill. 37.231 mill. 
       
Tap og mislighold i % av brutto utlån    
Tapsprosent utlån  0,0 % 0,1 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,0 % 0,1 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,6 % 0,2 %
       
Soliditet      
Kapitaldekningsprosent  19,5 % 20,7 %
Kjernekapitaldekningsprosent  18,0 % 19,1 %
Ren kjernekapitalprosent  17,8 % 18,9 %
Ren kjernekapitalprosent morbank   17,8 % 19,2 %
Netto ansvarlig kapital   4.037 mill. 4.011 mill.
Kjernekapital 3.718 mill. 3.694 mill. 
Ren kjernekapital 3.674 mill. 3.652 mill. 
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 8,8 % 9,1 %
       
Kontor og bemanning    
Antall bankkontor   4
Antall årsverk (konsern)   218 218