Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.22 31.12.21
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning  9,9 % 11,0 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 9,6 % 10,8 %
Kostnadsprosent (morbank)  33.0 % 33,0 %
Kostnadsprosent (konsern)  41,6 & 40,0 %
       
Balansetall      
Brutto utlån til kunder 24.574 mill. 23.131 mill.
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 36.958 mill. 34.361 mill.
Innskudd fra kunder 19.118 mill. 17.990 mill.
Innskuddsdekning 77,8 % 77,8 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 6,2 % 5,1 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 7,6 % 7,4 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 6,3 % 5,4 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 28.797 mill. 27.612 mill.
Forvaltningskapital 29.610 mill. 27.984 mill.
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 41.994 mill. 39.214 mill.
       
Tap og mislighold i % av brutto utlån    
Tapsprosent utlån  0,1 % 0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,0 % 0,0 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,4 % 0,6 %
       
Soliditet      
Kapitaldekningsprosent  19,6 % 19,5 %
Kjernekapitaldekningsprosent  18,1 % 18,0 %
Ren kjernekapitalprosent  18,0 % 17,8 %
Ren kjernekapitalprosent morbank   18,1 % 17,8 %
Netto ansvarlig kapital   4.234 mill.  4.037 mill.
Kjernekapital 3.918 mill.  3.718 mill.
Ren kjernekapital 3.876 mill.  3.674 mill.
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 8,6 % 8,8 %
       
Kontor og bemanning    
Antall bankkontor   4 4
Antall årsverk (konsern)   228 218
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }