Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall   31.12.2020 31.12.2019
       
Lønnsomhet      
Egenkapitalavkastning  9,5 % 11,6 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat) 9,4 % 11,7 %
Kostnadsprosent (morbank)  37,6 % 30,4 %
Kostnadsprosent (konsern)  41,9 % 40,9 %
       
Balansetall      
Brutto utlån til kunder 22.009 mill. 21 244 119
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 32.001 mill. 30 097 104
Innskudd fra kunder 17.069 mill. 15 391 740
Innskuddsdekning 77,6 % 72,5 %
Utlånsvekst siste 12 måneder 3,6 % 7,4 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 6,3 % 6,8 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder 10,9 % 6,9 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 26.148 mill.  24 423 085
Forvaltningskapital 27.239 mill.  25 056 178
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt 37.231 mill.  33 909 163
       
Tap og mislighold i % av brutto utlån    
Tapsprosent utlån  0,1 % 0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,1 % 0,2 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,2 %
       
Soliditet      
Kapitaldekningsprosent  20,7 % 20,7 %
Kjernekapitaldekningsprosent  19,1 % 19,0 %
Ren kjernekapitalprosent  18,9 % 18,7 %
Ren kjernekapitalprosent morbank   19,2 % 18,9 %
Netto ansvarlig kapital   4.011 mill. 3 698 717
Kjernekapital 3.694 mill.  3 384 890
Ren kjernekapital 3.652 mill.  3 330 846
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) 9,1 % 9,2 %
       
Kontor og bemanning    
Antall bankkontor   5 (Holekontoret flyttet til Hønefoss i desember) 5
Antall årsverk (konsern)   218 226