Fakta og nøkkeltall

Konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland består av morbanken og datterselskapene Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel), SpareBank 1 Økonomihuset AS (100 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset IT-nett AS (100 % eierandel).

Konsernet har sitt hovedkontor på Hønefoss, Søndre Torv 6, i Ringerike kommune.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er notert på Oslo Børs med børsticker RING. 

Fakta og nøkkeltall

Nøkkeltall          31.12.2016 31.12.2015
         
Lønnsomhet        
Egenkapitalavkastning    11,7 % 8,6 %
Egenkapitalavkastning (totalresultat)   10,6 % 10,9 %
Kostnadsprosent (morbank)    37,9 % 49,2 %
Kostnadsprosent (konsern)    43,8 % 53,0 %
         
Balansetall        
Brutto utlån til kunder   17 936 210 16 797 454
Brutto utlån til kunder inkl. SpareBank 1 Boligkreditt   24 345 224 22 510 093
Innskudd fra kunder   12 792 928 12 370 473
Innskuddsdekning   71,3 % 73,6 %
Utlånsvekst siste 12 måneder   6,8 % 8,1 %
Utlånsvekst inkl. SpareBank 1 Boligkreditt   8,2 % 9,0 %
Innskuddsvekst siste 12 måneder   3,4 % 6,8 %
Gjennomsnittlig forvaltningskapital   20 694 858 19 464 082
Forvaltningskapital   21 653 680 19 736 036
Forvaltningskapital inkl. SpareBank 1 Boligkreditt   28 062 694 25 448 675
         
Tap og mislighold i % av brutto utlån      
Tapsprosent utlån    0,1 % 0,0 %
Misligholdte engasjement i % av brutto utlån   0,2 % 0,4 %
Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån   0,1 % 0,1 %
         
Soliditet        
Kapitaldekningsprosent    17,1 % 17,2 %
Kjernekapitaldekningsprosent    15,9 % 16,5 %
Ren kjernekapitalprosent    15,9 % 16,5 %
Kjernekapital     2 121 568 2 134 634
Netto ansvarlig kapital    2 275 414 2 216 195
Uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio)   9,7 % 9,7 %
         
Kontor og bemanning      
Antall bankkontor     5 8
Antall årsverk     225,8 223,4