Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Konsernets hovedmål innenfor marked, organisasjon og økonomi er som følger: 
(per 31.desember 2016)


Hovedmål Marked

 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal ha finansbransjens mest attraktive merkevare i sitt markedsområde og være best på kundeopplevelser.
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal styrke sin ledende posisjon i Ringeriks- og Hadelandsregionen og forsterke posisjonen i Nittedalsregionen.

Hovedmål organisasjon

 • Kompetente og motiverte medarbeidere bidrar til verdiskapning i organisasjonen. ATI Humankapital og ATI Støtte >80 % og over snitt i Samspar

  Gode kundeopplevelser gjennom høy rådgivningskompetanse og relevante initiativ. Kundetilfredshet TRI*M indeks >70 

  Handlekraftige og effektive ledere som tilrettelegger for utvikling og god kommunikasjon. ATI Lederskap >80 %, ATI Gjennomføringskraft >90 %

 • Kultur for effektivitet, samspill, ressursutnyttelse, organisatorisk læring, forbedring og gjennomføringskraft ATI Organisasjonskapital og ATI Prestasjonskultur >80 % 

  Effektive beslutningsprosesser og desentralisert fullmaktstruktur. Snitt KTI Respons/Behandlingstid >80

  Være blant de 3 beste i SamSpar på implementering av nye produkter og løsninger

 • Samspillet med kunder, ansatte, eiere, samarbeidspartnere og lokalsamfunnene bygger på stabilitet og langsiktighet

  Ledende omdømmeposisjon i regionen. Høyest preferanseandel i bankens markedsområde 

  Sentral og aktiv bidragsyter i SpareBank 1-alliansen for å sikre distribusjonskraft og synergier   


Hovedmål økonomi

 • Egenkapitalavkastning min. 7 %-poeng høyere enn 5 års statsobligasjonsrente
 • Være blant de tre beste i Samarbeidende Sparebanker med hensyn til egenkapitalavkastning hensyntatt EK-andel
 • Målsetting om en kostnadsprosent fra ordinær bankdrift – cost/income – innenfor 48 % i løpet av 1.halvår 2018
 • Være blant de tre bankene i Samarbeidende Sparebanker med lavest kostnadsprosent
 • Ren kjernekapitaldekning på minimum 15 %
 • Samlet kapitaldekning på minimum 17,5 %
 • Være blant de tre beste i Samarbeidende Sparebanker med hensyn til vekst i netto provisjonsinntekter eksklusiv Boligkreditt
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som målsetting at minst halvparten av eierkapitalens andel av årsoverskuddet etter skatt i konsernet skal utbetales som kontantutbytte, og tilsvarende at minst halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver
 • Ved fastsettelsen av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjonen, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital