Finansielle mål

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal være et lønnsomt og solid finanskonsern som er attraktivt for kunder, egenkapitalbeviseiere, medarbeidere og lokalsamfunnet.

Konsernets hovedmål innenfor marked, organisasjon og økonomi er som følger: 
(per 31.mars 2017)


Hovedmål Marked

SpareBank 1 Ringerike Hadeland skal:
 • være regionens ledende bank innen person- og bedriftsmarkedet (målt ved høyest markedsandel)
 • levere gode kundeopplevelser (målt ved TRiM>70) og gjennom lokalt engasjement og tilstedeværelse være den anbefalte banken (målt ved høyest preferanseandel)
 • bidra til vekst og aktivitet i regionen

Hovedmål organisasjon

 • Kompetente og engasjerte medarbeidere bidrar til verdiskapning i banken. KPI: ATI Engasjement >80% og over snitt i SamSpar.

  Gode kundeopplevelser gjennom høy kompetanse, rask respons og relevante initiativ. KPI:KTI Respons/Behandlingstid >80

  Handlekraftige og effektive ledere som tilrettelegger for utvikling og god kommunikasjon. KPI: ATI Ledelse >75% 

 • Kontinuerlig forbedringskultur hvor ansatte aktivt søker etter og innfører nye og bedre løsninger til det beste for våre kunder og banken.  KPI: ATI Gjennomføring >80%, Endringsvillighet >80%.  Blant de 3 beste i SamSpar på implementering av nye produkter og løsninger.

  Godt samspill mellom alle ledd og en læringskultur med fokus på mestring og digital nysgjerrighet. KPI: ATI Samspill >80%, Kompetanseutvikling >80% 

 • Samfunnsengasjement og ledende omdømmeposisjon i regionen. KPI: Høyest preferanseandel i bankens markedsområde. 

  Sentral og aktiv bidragsyter i SpareBank 1-alliansen for å sikre distribusjonskraft og synergier


Hovedmål økonomi

 • Egenkapitalavkastning min. 7 %-poeng høyere enn 5 års statsobligasjonsrente
 • Være blant de tre beste i Samarbeidende Sparebanker med hensyn til egenkapitalavkastning hensyntatt EK-andel
 • Målsetting om en kostnadsprosent fra ordinær bankdrift – cost/income – innenfor 48 % i løpet av 1.halvår 2018
 • Være blant de tre bankene i Samarbeidende Sparebanker med lavest kostnadsprosent
 • Være blant de tre beste i Samarbeidende Sparebanker med hensyn til vekst i netto provisjonsinntekter eksklusiv Boligkreditt og EM1
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland har som målsetting at minst halvparten av eierkapitalens andel av årsoverskuddet etter skatt i konsernet skal utbetales som kontantutbytte, og tilsvarende at minst halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver
 • Ved fastsettelsen av utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens resultatutvikling, markedssituasjonen, stabilitet i utbytte samt behov for kjernekapital
 • Konsernet har mål om å ha ren kjernekapitaldekning på minimum 15 %
 • Konsernet har mål om å ha en samlet kapitaldekning på minimum 17,5 %
 • Konsernet har som mål å ha en total kjernekapitaldekning på minimum 15,5 %