Funding

Fundingstrategi

SpareBank 1 Ringerike Hadeland utsteder senior gjeld, ansvarlig gjeld og hybridkapital etter fullmakter fra styret. Banken skal ha en tilstrekkelig reserve av likvide aktiva for å dekke normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld. SpareBank 1 Ringerike Hadeland har anledning til å benytte SpareBank 1 Boligkreditt som en
finansieringskilde gjennom salg av utlån til foretaket.