Foreløpig Årsregnskap 2016

* Bankens kjerneområde er Ringerike-, Hadeland- og Nittedalsregionen.

* 5 lokalbanker; Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Nittedal.

* 60.850 kunder – av disse er 5.000 bedriftskunder.

* Konsernet består av morbanken SpareBank 1 Ringerike Hadeland,
   Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel) samt SpareBank 1 Økonomihuset
   Regnskap AS og SpareBank 1 Økonomihuset IT-Nett AS.
   I tillegg har konsernet vesentlig eierandel i ulike SpareBank 1- selskaper.

* 8,6 mill. kroner i sponsorstøtte til aktiviteter innen idrett, kultur og utdanning.

* Utdeling av Talentstipend til 6 unge talenter – totalt 450.000 kroner.

* Samarbeid med 3 sparebankstiftelser som viderefører sprebanktradisjonen og gir gaver til
   allmennyttige formål. Lokale prosjekter, lag og foreninger er blitt tildelt 49,2 mill. kroner i
   2016.

* Høyt samfunnsengasjement og næringsutvikling i regionen er viktig for banken.
   SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse har bidratt med 2,9 mill. kroner til
   nyetableringer og gründervirksomhet i 2016.

 

God vekst, økte inntekter og lønnsom drift ga resultat før skatt på 411,6 mill. kroner for konsernet
Høy aktivitet, lave kostnader og god kundetilgang har gitt et svært godt årsresultat for konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Adm. banksjef Steinar Haugli er godt fornøyd med bankdriften og trekker også frem at datterselskapene EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Økonomihuset leverer gode resultater.

Banken har lave kostnader og effektiv drift. Med banktjenester som stadig blir mer selvbetjente og digitalisert, legger virksomheten stor vekt på utvikling av personlig kontakt via de nye løsningene på nett og mobil. Vi er opptatt av å være nærbanken for kundene våre, men nærheten må ikke nødvendigvis være fysisk møte, fremholder banksjefen.
Haugli karakteriserer medarbeiderne sine som endringsvillige, engasjerte og med høy arbeidskapasitet.

Vi lever av fornøyde kunder, så derfor er kontinuerlig relasjonsbygging viktig hos oss, sier Haugli, som kan konstatere at undersøkelser i kundebasen viser kundetilfredshet på høyt nivå.

Det er viktig at kundene har tillit til oss – vi er her for å trygge økonomien for familie og næringsliv – i går, i dag og i morgen!

Vi konstaterer høy utlånsvekst i både person- og bedriftsmarkedet, totalt 8,2 %.
Dette viser at regionen er preget av høy aktivitet innen næringsprosjekter og boligetablering.

Vi forventer fortsatt høy aktivitet og veksttakt de nærmeste årene. Det er planlagt store infrastrukturprosjekter som vil ha betydning for fremtidig befolkningsvekst og investeringer i næringslivet. Som regionens ledende bank, spiller vi en viktig rolle i denne utviklingen.

 

Banken har fortsatt lave tap og lite mislighold. Vi driver virksomhet i et robust område i landet, som har vist evne til endring og tilpasning når det har vært behov, konstaterer banksjefen.

Noen nøkkeltall: (sammenlignbare 2015-tall i parentes)

  • Resultat før skatt 411,6 mill. kroner (287,8 mill.)
  • Avkastning på egenkapitalen: 11,7 % (8,6 %)
  • 12 mnd vekst i utlån inkl. lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt: 8,2 % (9,0 %)
  • 12 mnd vekst i innskudd: 3,4 % (6,8 %)
  • Tap på utlån: 13,9 mill. kroner (3,54 mill. kroner)
  • Ren kjernekapitaldekning: 15,9 % ( 16,5 %)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 22,51 kroner (15,60)
  • Foreslått utbytte: 11,30 kroner (hvorav 1,90 kroner er ekstraordinært) per EK-bevis

SpareBank 1 Ringerike Hadeland bekrefter med dette resultatet at banken har en solid posisjon i sitt markedsområde, - med 40 -50 % andel innen person- og næringslivsmarked.
Banken har en klar vekststrategi og for satsingsområdene Hole og Nittedal kan det vises til en utlånsvekst innen personkundemarkedet på ca. 16,0 %, i disse områdene forteller en fornøyd adm. banksjef Haugli.

Omsetning av bolig skjer i tett samspill med EiendomsMegler 1.

Eiendomsmeglerselskapet har svært høy aktivitet. I 2016 ble det omsatt 1.500 boliger med en omsetningsverdi på 3,7 mrd. kroner.

SpareBank 1 Økonomihuset (tidligere Økonomihuset AS / Økonomihuset IT-Nett AS) har en sterk posisjon i Ringeriksregionen. De har høy kundetilfredshet og leverer gode resultater.

2.900 nye kunder i 2016
Banken har som mål å være anbefalt av kunden. Vi konstaterer at vi faktisk blir det, sier en fornøyd adm. banksjef. Haugli. Finansbransjen er i sterk endring, fortsetter banksjefen -  stadig flere kunder velger digitale løsninger. Dette er også grunnen til at kontorene Brandbu og Hønen samlokaliseres med Gran og Ringerike og Lunnerkontoret tilbys som kveldsåpen bank en dag i uken. Det er fortsatt hele 5 kontorer banken driver aktiv rådgivning fra, - både overfor person- og næringslivskunder. Høy kompetanse og gode kunderelasjoner utvikles og har gode vekstmuligheter i de samlokaliserte kompetansemiljøene.

Samfunnsengasjement

Som samfunnsorientert aktør, driver banken en stor sponsorvirksomhet overfor 150 idrettslag, enkeltutøvere og institusjoner innen idrett, kultur og utdanning på hele 8,6 mill. kroner.

Gode tilbakemeldinger fra sponsoratene bekrefter at dette gir motivasjon til å fortsette aktivt arbeid for barn og ungdom i nærområdet.

Også innen nyetablering og gründervirksomhet har konsernet engasjert seg i 2016. SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse har bevilget 2,9 mill. til 12 lokale næringsvirksomheter.

 

Et godt konsernresultat bidrar til at utbytte til egenkapitalbeviseierne blir større.


Sparebankstiftelsene Gran, Jevnaker/Lunner/Nittedal og Ringerike eier 70 % av konsernet og har derfor kunnet bidra med midler til allmennyttige prosjekter, lag og foreninger på hele
49,2 mill.
kroner i 2016.

Bankens solide posisjon gjør at den kan yte enda mer til lokal «knoppskyting». I 2016 etablerte bankvirksomheten, sammen med de tre sparebankstiftelsene Talentstipend for unge 15 – 35 år. Formålet er å oppmuntre og utvikle talenter som utmerker seg innen idrett, kultur og kompetanse (forskning/utdanning). 6 talenter mottok til sammen 450.000 kroner i 2016.

Konsernet er solid, driver lønnsomt og har gode forutsetninger for å møte fremtidens myndighetskrav.
Styret vil innstille overfor representantskapet på årsmøte 29.mars at det utbetales kontantutbytte på 11,30 kroner (inkl. ekstraord. utbytte kr 1,90) per egenkapitalbevis.

Stor aktivitet og optimisme preger distriktet både på Hadeland og i Ringeriksregionen, konstaterer Steinar Haugli.

Med forestående utbygging av infrastruktur i regionen kan dette bety økt virksomhet og vekst i lokalt arbeidsmarked.

Jeg er stolt av regionen vår som er preget av nyetablering og utvikling – til glede for familier, næringsdrivende og samfunnet for øvrig, avslutter adm. banksjef Steinar Haugli

 

Hønefoss, 14. februar 2017

Kontaktpersoner:

Steinar Haugli                       - 971 95437

Adm. banksjef


Andrea Hatlinghus Søfting  - 984 88299

Banksjef økonomi / finans

Regnskapet finnes på www.rhbank.no  / Om oss - IR

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }