Reparasjonsemisjon i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") offentliggjorde 27. april 2017 at Banken hadde plassert en rettet emisjon med
bruttoproveny på ca NOK 275 millioner til tegningskurs NOK 185 per egenkapitalbevis. Emisjonen ble formelt besluttet gjennomført i
representantskapsmøte 18. mai 2017.

I samme representantskapsmøte ble det i tillegg besluttet å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon på inntil 378 378 nye
egenkapitalbevis, til en tegningskurs på NOK 185 pr egenkapitalbevis, hvilket tilsvarer et ytterligere brutto emisjonsproveny til Banken på inntil ca. NOK 70 millioner ("Reparasjonsemisjonen") samt en emisjon rettet mot Bankens ansatte med tilbud om inntil 121 000 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 148 per egenkapitalbevis (inntil ca. NOK 17,9 millioner i bruttoproveny). Tilretteleggerne for emisjonene er Arctic Securities AS og SpareBank 1 Markets
AS.

Mottaker av dette brevet var registrert i VPS som egenkapitalbeviseier i Banken per utgangen av 26. april 2017 (slik det fremkom
av VPS per utløpet av 28. april 2017) og har, med unntak som nevnt nedenfor, rett til tegning og allokering i Reparasjonsemisjonen.

Egenkapitalbeviseiere i Banken per utgangen av 26. april 2017, slik det fremkom av VPS per utløpet av 28. april 2017, unntatt
egenkapitalbeviseiere (i) som ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen, men som avstod fra å delta, og (ii) som ble tildelt egenkapitalbevis i den rettede emisjonen, skal motta 0,1332 ikke-omsettelige allokeringsretter for hvert egenkapitalbevis vedkommende var registrert som eier av i VPS 28. april 2017. Antall allokeringsretter som er utstedt til hver egenkapitalbeviseier er rundet ned til nærmeste hele allokeringsrett. Hver allokeringsrett vil (med de begrensninger som følger av restriksjonene beskrevet i prospektet) gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning uten allokeringsretter er ikke tillatt.

Tegningskursen er NOK 185 per nytt egenkapitalbevis. Tegningsperioden er fra og med 29. mai 2017 til 16:30 (norsk tid) 12. juni 2017.

Prospekt datert 26. mai 2017 (”Prospektet”) er utarbeidet forbindelse med notering av egenkapitalbevisene som utstedes i den rettede emisjonen, samt gjennomføring av Reparasjonsemisjonen og emisjonen rettet mot de ansatte, og vil være tilgjengelig hos Banken og Tilretteleggerne i tegningsperioden og kan også lastes ned fra internettsidene http://www.arcticsec.no og http://www.sb1markets.no/

Tegnere som er norske statsborgere kan tegne nye egenkapitalbevis gjennom VPS’ online tegningssystem via link på internettsidene
til Tilretteleggerne (se avsnittet over). Husk å få bekreftelse på at tegningen er mottatt.

Egenkapitalbeviseiere som ikke tegner via internett, må fylle ut tegningsblankett (som ligger som vedlegg til Prospektet og som kan lastes ned fra internett) og sende korrekt utfylt tegningsblankett til en av Tilretteleggerne på en av følgende adresser, faksnummer eller e-post-adresser:

Arctic Securities AS
Postboks 1833 Vika
0123 Oslo
Tel: +47 21 01 30 40
Faks: +47 21 01 31 36
e-post: subscription@arcticsec.no
www.arcticsec.no

SpareBank 1 Markets AS
Olav Vs gate 5
0161 Oslo
Tel.: +47 24 14 74 00
Faks: +47 24 14 74 01
e-post: subscription@sb1markets.no
www.sb1markets.no
 

Tegninger må enten være registrert på internett eller være mottatt av en av Tilretteleggerne senest 16:30 (norsk tid) 12. juni
2017 for å være gyldige.

Allokeringsretter som ikke er benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis innen utløpet av tegningsperioden, vil være uten verdi og
vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til eieren.

Vi oppfordrer deg til å lese Prospektet grundig, herunder vilkårene for tegning, før du treffer en eventuell investeringsbeslutning.

 

Vennlig hilsen
SpareBank 1 Ringerike Hadeland