Resultat 2017 - Vi er solide og rigget for lønnsom vekst

* Bankens kjerneområde er Ringerike-, Hadeland- og Nittedalsregionen

* 5 lokalbanker; Hole, Ringerike, Jevnaker, Gran og Nittedal

* 62.900 kunder – av disse er 4.500 bedriftskunder og 1.200 lag/foreninger

* Konsernet består av morbanken SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS (80 % eierandel) og SpareBank 1 Økonomihuset AS.  
I tillegg har konsernet vesentlig eierandel i ulike SpareBank 1- selskaper

* Kombinerer bransjens beste digitale løsninger med menneskelig kontakt og god rådgivning

* Banken og Sparebankstiftelsene har i 2017 totalt bidratt med 61,7 mill. kroner til lokale initiativ

* Samfunnsengasjementet utøves også i form av finansiering og aktiv oppfølging av næringslivet i regionen
 

God vekst, økte inntekter og lønnsom drift ga resultat før skatt på 413,5 mill. kroner for konsernet

 

Vi er solide og rigget for lønnsom vekst

Høy aktivitet, lave kostnader og god kundetilgang har gitt et svært godt årsresultat for konsernet SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Adm. banksjef Steinar Haugli er godt fornøyd med bankdriften og trekker også frem at datterselskapene EiendomsMegler 1 og SpareBank 1 Økonomihuset leverer gode resultater.

Med digitale løsninger blant de beste i markedet og 5 lokalavdelinger spredt i markedsområdet, mener banksjefen at de har befestet posisjonen som moderne, menneskelig og lett å være kunde i. Utviklingen innen selvbetjente løsninger går i rivende tempo, og det er viktig å finne balansen i fart og stabilitet. Vi kjenner regionen og det skal være til kundens fordel, fremholder Haugli.

Banken har størst kontortetthet i forhold til konkurrentene, men klarer likevel å levere på lave kostnader og effektiv drift. Banksjefen er stolt av medarbeiderne sine som han mener er både engasjerte, endringsvillige og dyktige.

Vi lever av fornøyde kunder, og jevnlig spør vi hva de mener om oss. Markedstemperaturen tar vi på største alvor. Vi er avhengig av tillit fra omgivelsene, - både fra kunder, eiere, ansatte, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Vi er her for å trygge økonomien for familie og næringsliv – i går, i dag og i morgen!

Vi driver bank i en region preget av høy aktivitet – samlet utlånsvekst på 6,1 % bekrefter dette. Med regionens planlagte utbygging av infrastruktur, forventes også de nærmeste årene en høy veksttakt. Emisjonene vi gjennomførte i 2017, legger til rette for at vi - som regionens ledende bank – også fremover kan fylle forventningene fra myndigheter og lokalt næringsliv.
Vi er rigget for det neste årenes vekst.

Banken har fortsatt lave tap og lite mislighold. Regionen er preget av lav arbeidsledighet.

Boligprisene i bankens markedsområde for eneboliger og leiligheter har gjennom 2017 steget med gjennomsnittlig henholdsvis 8 og 12 %.

 

Noen nøkkeltall: (sammenlignbare 2016-tall)

  • Resultat før skatt 413,5 mill. kroner (411,6 mill.)
  • Avkastning på egenkapitalen: 10,6 % (11,7 %)
  • 12 mnd vekst i utlån inkl. lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt: 6,1 % (8,2 %)
  • 12 mnd vekst i innskudd: 3,8 % (3,4 %)
  • Tap på utlån: 7,9 mill. kroner (13,9 mill.)
  • Ren kjernekapitaldekning: 18,4 % ( 15,9 %)
  • Resultat per egenkapitalbevis: 20,51 kroner (22,51)
  • Foreslått utbytte: 10,30 kroner per EK-bevis

 

SpareBank 1 Ringerike Hadeland bekrefter med dette resultatet at banken har en solid posisjon i sitt markedsområde, - med 40 -50 % andel innen person- og næringslivsmarked.

Omsetning av bolig skjer i tett samspill med EiendomsMegler 1. Eiendomsmeglerselskapet befester sin markedsposisjon og omsatte i 2017 hele 1.450 boliger til verdi 3,7 mrd. kroner.

SpareBank 1 Økonomihuset AS har en sterk posisjon i Ringeriksregionen. De har høy kundetilfredshet og leverer gode resultater.

 

2.850 nye kunder i 2017

Banken har som mål å være anbefalt av kunden. Vi konstaterer at vi faktisk blir det, sier en fornøyd adm. banksjef. Haugli. Finansbransjen er i sterk endring,
fortsetter banksjefen -  stadig flere kunder velger digitale løsninger og verdsetter at vi er tett på og lette å nå enten ved besøk i kontorene, på telefon, chat eller andre digitale muligheter.
Høy kompetanse og gode kunderelasjoner utvikles og har gode vekstmuligheter i de samlokaliserte kompetansemiljøene.

 

Samfunnsengasjement – 61,7 mill. kroner i lokale gaver og tilskudd

Som samfunnsorientert aktør, driver banken omfattende sponsorvirksomhet overfor 150 idrettslag, enkeltutøvere og institusjoner innen idrett, kultur og utdanning på hele 8,8 mill. kroner for 2017.
Vi mener banken på denne måten viser seg som en aktiv bidragsyter i regionen og gode tilbakemeldinger fra sponsoratene bekrefter at dette gir motivasjon til å fortsette aktivt arbeid for barn og ungdom i nærområdet.

Også innen nyetablering og gründervirksomhet har konsernet engasjert seg i 2017. SpareBank 1 Ringerike Hadelands Næringsstiftelse har bevilget 2,6 mill. til 16 lokale næringsvirksomheter.

Et godt konsernresultat bidrar til at utbytte til egenkapitalbeviseierne blir større.

Sparebankstiftelsene Gran, Jevnaker/Lunner/Nittedal og Ringerike eier 69 % av konsernet og har derfor kunnet bidra med midler til allmennyttige prosjekter og lag/foreninger på hele 49,2 mill. kroner i 2017.

Bankens solide posisjon gjør at den kan yte enda mer til lokal «knoppskyting». I 2016 etablerte bankvirksomheten, sammen med de tre sparebankstiftelsene Talentstipend for unge 15 – 35 år.

Formålet er å oppmuntre og utvikle talenter som utmerker seg innen idrett, kultur og kompetanse (forskning/utdanning). 11 talenter mottok til sammen 550.000 kroner i 2017.

 

Region preget av optimisme – bank rigget for fremtidig vekst
Konsernet er solid, driver lønnsomt og har gode forutsetninger for å møte fremtidens myndighetskrav.

Styret vil innstille overfor representantskapet på årsmøte 21.mars at det utbetales kontantutbytte på 10,30 kroner per egenkapitalbevis.

Stor aktivitet og optimisme preger distriktet både på Hadeland og i Ringeriksregionen, konstaterer Steinar Haugli.

Med forestående utbygging av infrastruktur i regionen kan dette bety økt aktivitet og vekst i lokalt arbeidsmarked.

 

Jeg er stolt av regionen vår som er preget av nyetablering og utvikling – til glede for familier, næringsdrivende og samfunnet for øvrig, avslutter adm. banksjef Steinar Haugli.


Hønefoss, 14. februar 2018

Kontaktperson:

Steinar Haugli
Adm. banksjef
971 95 437


 

Regnskapet finnes på www.rhbank.no / om oss - IR

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }