Resultat 2018 - kundene strømmer til lokalbanken

Lønnsom drift og god vekst styrker SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Etter et aktivt 2018, kan SpareBank 1 Ringerike Hadeland legge frem et driftsresultat før skatt på 425,5 mill. kroner. Det er 12 mill. kroner bedre enn i 2017. Bakgrunnen for det gode resultatet er god underliggende bankdrift med høy vekst, rekordresultat i eiendomsmeglerselskapet og solid drift i Økonomihuset.

Adm. banksjef Steinar Haugli konstaterer jevn tilstrømning av nye kunder og blir styrket i troen på at betjeningskonseptet passer kundene. Dette, sammen med den høye aktiviteten i regionen, har gitt en samlet utlånsvekst på 9,1 %, vel 2.300 mill. kroner.
Vi tar markedsandeler, og med vel 3.000 nye kunder i 2018, viser det at vi har en betjeningsmodell som markedet liker, sier adm. banksjef Steinar Haugli. Samtidig viser han til at det lokale eierskapet er noe mange kunder setter pris på. At det er det lokale eierskapet som muliggjør felles løft i regionen vår, er en historie vi kanskje har vært for dårlige til å fortelle tidligere, sier Haugli.

Det betyr noe at vi bidrar aktivt til utviklingen både lokalt og regionalt ved å sørge for finansiering og bidrag til økt samfunnsnytte, poengterer banksjefen.

 

Tospors-modellen gir flere personkunder
Stadig flere personkunder velger SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Utlånsveksten til husholdningene siste 12 måneder er på 8,6 %, som tilsvarer om lag 1.500 mill. kroner. Hele 2.800 nye personkunder vitner om at markedet liker måten vi driver banken på; lokal tilstedeværelse med flere bankkontorer i regionen enn alle de andre bankene til sammen. Som de andre, satser vi også på gode digitale løsninger, men skiller oss ut ved fortsatt tro på personlig rådgivning og fysisk tilgjengelighet, forteller Haugli.

 

Nærhet til beslutninger og lokalkunnskap lokker
Veksten er også sterk i bedriftsmarkedet, med en økning i utlån til små og mellomstore bedrifter på 10,3 %, tilsvarende vel 825 mill. kroner. Vi får signaler fra næringslivet om at de verdsetter den lokale banken med folk som kjenner distriktet. Vår betjeningsmodell med lokal tilstedeværelse henger tett sammen med vår satsing på små og mellomstore bedrifter, så 350 nye næringslivskunder har valgt oss det siste året, sier Haugli fornøyd.

Siste års kundeundersøkelse viser at bedriftene setter pris på bankens kunnskap om lokalt næringsliv og at vi har et stort engasjement for lokalsamfunnet. Vi har også styrket våre bedriftsavdelinger med flere rådgivere, forteller Haugli.

 

Det går godt i regionen
Banksjefens budskap er at det går godt i regionen. Arbeidsledigheten har stabilisert seg på et lavt nivå i 2018 etter flere år med nedgang. Ved utgangen av året var ledigheten på 2% mot 2,4% på nasjonal basis. Det er god vekst innenfor flere næringer og det er optimisme med tanke på fremtiden. Bedriftene i bankens markedsområde er optimistiske, spesielt som følge av de kommende infrastrukturinvesteringene langs Rv 4 gjennom Nittedal / Hadeland og E16 i Ringeriksregionen.

Boligprisnivået holder seg oppe, men prisveksten har gått markert ned i 2018. Dette er også i samsvar med utviklingen i store deler av landet.

Prisforventningene på bolig holder seg opp på tross av varslede rentehevinger. Boligmarkedet har blitt mer segmentert ved at attraktive boliger fremdeles blir omsatt relativt raskt, mens mindre attraktive boliger ligger lenger ute enn tidligere.Boligomsetningen var likevel på sitt høyeste nivå i 2018, sammenlignet med de siste fem årene.  Vi forventer at boligprisene i vårt markedsområde fortsatt vil vise en veksttakt over den nasjonale boligprisveksten i tiden fremover.

Befolkningsveksten er forventet å ta seg opp. Det er besluttet store løft i infrastrukturen i vår region for å knytte regionen nærmere opp mot Oslo.  Det skal skje både gjennom E16 til Hønefoss og Ringeriksbanen samt utbedring av RV 4 mot Gran.

 

Det solide resultatet kommer mange til gode
Banken skaper verdier i distriktet som investeres videre og bidrar til kultur, idrett, utdanning og næringsliv. Folk er bevisste på at vi setter tydelige avtrykk i regionen, og at ved å velge oss, er de også med på å utvikle sitt eget lokalsamfunn. Bankkonsernet eies 65 % av tre sparebankstiftelser. Eierskapet gjør at bankens gode resultater hvert år bidrar til utallige gode prosjekter i regionen.

Som et ledd i samfunnsengasjementet har vi vært pådriver for lansering av Vekstbarometeret for Ringeriksregionen i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. Dette er viktig i forbindelse med den forventede veksten regionen står foran. Til sammen har banken og sparebankstiftelsene årlig bidratt med 70 mill. kroner til samfunnsnyttige formål.

 

Til stede lokalt
Vi skal være til stede i hele regionen, og vi ser at kundene våre setter pris på det. Med kontinuerlig utvikling i digitale løsninger, er det enkelt å være selvbetjent kunde, som samtidig er forsikret om at når han ønsker å møte oss ansikt til ansikt, så er vi her, avslutter adm. banksjef Steinar Haugli.

 

Noen nøkkeltall

  • Resultat før skatt 425,6 mill. kroner (413,5 mill. kroner)
  • Avkastning på egenkapitalen: 9,9 % (10,6 %)
  • Kostnadsprosent 45,9 % (44,5 %)
  • Tap på utlån 7,3 mill. kroner (7,9 mill. kroner)
  • 12 mnd vekst i utlån inkl. lån overført kredittforetak: 9,1 % (6,1 %)
  • 12 mnd vekst i innskudd: 8,4 % (3,8 %)
  • Skattekostnad 84,0 mill. kroner (82,0 mill. kroner)
  • Ren kjernekapitaldekning, forholdsmessig konsolidering 16,6 %
  • Foreslåt kontantutbytte: 10,60 kroner per EK-bevis (10,30 kroner)

Sammenlignbare tall for 2017 i parentes.


Hønefoss, 11. februar 2019

 

Kontaktperson:

Steinar Haugli   tlf: 971 95437

Adm. banksjef