mann

TIPS OG RÅD

Dødsbo – hva må du tenke på

Dessverre er det flere ting som må ordnes når en av dine nærmeste dør. Her får du vite hva som skjer med bankforholdet til den avdøde, og hva du må gjøre med dødsboet. 

Dette må du gjøre

Benytt Digital Postkasse for dødsbo for å

 • bestille tilgang til eller avslutte avdødes kundeforhold
 • laste opp fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold
 • laste opp (u)skifteattest, fullmakter og bekreftet fargekopi av legitimasjon til alle arvingene. Bekreftet kopi må være stemplet og signert av Notarius Publicus, politi, advokat, revisor, bank, finansforetak eller tingrett
 • laste opp faktura som må betales før skifteattest er på plass


Fullmakt ved dødsbo

Er du arving i et dødsbo og skal gi en annen person fullmakt til å gjøre opp boet, må du fylle ut og sende inn et eget skjema.

Dette gjør banken når vi får melding om dødsfall

 • Når banken får beskjed om dødsfall sendes det ut et orienteringsbrev til avdødes postadresse.
 • Disponenter fjernes fra avdødes konti.
 • Vi avslutter kort, BankID, nettbank, avtalegiro, efaktura, brevgiro og faste trekk, inkludert trekk til lån der avdøde eier trekkonto. 
 • Det blir opprettet en ny konto tilknyttet dødsboet som fullmektig/arving kan velge å benytte. For å disponere dødsbokontoen, må den fullmektige i boet være registrert som kunde i SpareBank 1 SMN. De eventuelle øvrige arvingene trenger ikke å være registrert som kunde.
 • Regninger til nødvendige begravelsesutgifter, husleie, strøm, forsikringer og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger.

Merk at banken har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan dele opplysninger om avdødes kundeforhold før vi har mottatt nødvendige fullmakter og attester.

Vi kan kun opplyse om avdødes kundeforhold i tiden etter dødsfallet for dødsfall før 2021. For dødsfall fra 2021 gir ny arvelov fra 01.01.2021 innsyn også de siste tre måneder før dødsfallet.


Ta kontakt for en prat

Ønsker du å avtale tid for en gjennomgang av praktiske gjøremål i forbindelse med avdødes kunde- og kontoforhold?

Ring oss på 915 07300 eller avtal et møte.


Hva skjer med...

Før skifteattest er på plass dekkes følgende begravelsesutgifter: 

 • Kiste
 • Begravelsesbyrå
 • Gravlegging (gravstein dekkes ikke). 

Følgende utgifter kan dekkes av boet, utover begravelsesutgifter, så fremt at regningene står i avdødes navn:

 • Husleie
 • Strøm
 • Forsikringer
 • Offentlige avgifter (unnlatt betaling kan medføre tap)

Regningene betales kostnadsfritt inntil 3 måneder etter dødsfall før skifteattest er levert. Etter at skifteattest er levert så betales ikke regninger fra avdødes kontoer, fullmektig må dekke dette fra egen konto.

Etter 6 måneder er det ikke anledning til å betale regninger fra boets konto.

Andre utgifter, som for eksempel telefon, forbruksgjeld osv. dekkes ikke av boets midler. 

Har du behov for å laste opp fakturaer til betaling kan du gjøre dette i digital postkasse for dødsbo.

Lån og annen gjeld må avsluttes, refinansieres eller overdras så snart skiftet er klart.

Velger du å bruke arveretten din, har du også et solidarisk ansvar overfor avdødes gjeld, som betyr at du må ta forhandlingene med kreditorene på vegne av avdøde. Har avdøde gjeld, kan arvtaker informere banken om dette og en rådgiver vil ta kontakt. 

Kontoer, gjeld og andre midler til avdøde skal gjøres opp og eller overføres til arvtaker, normalt innen seks måneder etter dødsdato.

Ønsker du å avslutte kontoer kan du benytte digital postkasse for dødsbo. Her kan du gi oss informasjon om hvilke kontoer som skal avsluttes og hvilket kontonummer pengene skal settes inn på. Du har ansvaret for å viderefordele til eventuelle andre arvinger.

Her finner du informasjon og melder fra om dødsfall.

Finn fram fødselsnummer til avdøde før du registrerer sak. For å starte utfyllingen må du identifisere deg med elektronisk id. Hvis du trenger å snakke med forsikringsselskapet om dødsfall, kan du ringe (+47) 21 02 76 53.

Her finner du informasjon og melder fra om dødsfall

Finn fram fødselsnummer til avdøde før du registrerer sak. For å starte utfyllingen må du identifisere deg med elektronisk id. Hvis du trenger å snakke med noen om pensjon og dødsfall, kan du ringe (+47) 21 02 50 50. Pensjonsselskapet tar kontakt per e-post, sms eller brev når kravet er meldt. 

Når en kunde dør blir forsikringene stående aktive og fakturering fortsetter inntil etterlatte eller bobestyrer tar kontakt for å informere oss om dødsfallet. Dødsfallet må dokumenteres med dødsattest.

Forsikringsavtaler som kan avsluttes per dato for dødsfallet skal annulleres. Øvrige avtaler opprettholdes til nytt eierskap for objektet er avklart. Når nytt eierskap er avklart, må banken informeres om dette slik at gjenstående avtaler kan annulleres eller flyttes over på ny eier.

Dokumentasjon på dødsfallet kan lastes opp elektronisk sammen med annen dokumentasjon.

Mange har investeringer gjennom aksjer og fond. Har avdøde aksjer eller andre verdipapirer på en VPS-konto hos oss, vil disse normalt bli stående inntil vi får beskjed fra fullmektig i boet om hvordan verdipapirene skal behandles. Arvingene må ta stilling til om verdipapirene skal overføres til arvingene eller om de skal selges/innløses.

For overførsel/avslutning av verdipapirer benytt digital postkasse for dødsbo. Behandlingstid for verdipapirer tar noe lengre tid i forhold til avslutning av andre avtaler.


Greit å vite

 • Var du avdødes samboer eller ektefelle, og hadde dere felles lønnskonto? Da må du opprette ny konto. Husk å varsle arbeidsgiver eller NAV om nytt kontonummer.
 • Avdødes brukskonto bør ikke gjøres opp før etterinnbetalinger av lønn eller pensjon er kommet inn på konto.
 • Husk at også skattepengene kommer senere, som betyr at du må varsle skatteetaten om utbetalingskonto. Dersom avdøde gikk bort midt i året, må du levere ligning for dette året også.
 • Det kan ta 2-3 måneder før alle etterinnbetalinger er kommet. Avdødes kontoer avsluttes etter beskjed fra fullmektigen (fra den som opptrer på vegne av alle arvingene).
 • Det er ikke anledning til å opprettholde kontoer eller annet på den avdøde. Så snart vi får skifteattesten, må kundeforholdet gjøres opp så snart som mulig.
 • Er du i tvil om hva avdøde etterlater seg av gjeld, kan du be tingretten utstede preklusivt proklame (proklamaet gjelder ikke pantekrav og skattekrav.) Proklama rykkes inn i Norsk lysingsblad og en alminnelig lest avis på det sted hvor avdøde bodde. Loven som omhandler proklama kan leses her
dodsbo

Ofte stilte spørsmål

Med dødsbo menes alt av avdødes eiendeler og gjeld, rettigheter og forpliktelser. Dødsboet skal håndteres etter gjeldende lover og regler.

Et arveoppgjør er den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde har etterlatt seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Arveoppgjør blir også referert til som dødsboskifte.

Overføringen av avdødes verdier (og eventuell gjeld) til gjenlevende ektefelle, samboer eller andre arvinger kalles skifte av dødsbo. Hvordan dødsboet eller arven fordeles reguleres av arveloven, skifteloven og ekteskapsloven, i tillegg til avdødes testament der det finnes.

En bostyrer er den som administrerer dødsboet og tar seg av det praktiske og juridiske arbeidet i forbindelse skifte av dødsbo. Bostyreren kan være en av arvingene eller en advokat, revisor eller noen andre dere stoler på. 

Rollen som bostyreren kan være både omfattende og kompleks, da bostyrer har det overordnede ansvaret for at arvereglene og bestemmelsene i et eventuellt testamentet blir fulgt. Bostyreren har i tillegg ansvar for at skifteattest foreligger, for organisering, fordeling og salg av eiendeler, løpende informasjon til arvinger, regnskap og innsending av selvangivelse.

Uenigheter kan oppstå ved arveoppgjør, da kan det være lurt å engasjere en advokat til oppgaven. Dersom en av arvingene tar rollen som bostyrer er det ofte vanlig med kompensasjon for ansvaret

For at du som arving skal få innsyn i avdødes økonomi må du ha en formuesfullmakt. En formuesfullmakt gir deg tilgang til opplysninger fra skatteetaten, banker, forsikringsselskap og andre, slik at du får et bilde av avdødes verdier og gjeld. Er du i tvil om avdøde kan ha gjeld man ikke vet om, bør man også utstede proklama. Da må kreditorer melde krav innen seks uker, ellers bortfaller som hovedregel gjelden. 

Les mer om arv og skifte på domstol.no.

Når det foreligger en skifteattest, må det også foreligge en fullmakt på hvem som skal foreta disposisjoner på vegne av dødsboet - dersom ikke arvingene opptrer sammen.

Skifte: Skal det foregå et boskifte skal skifteattest benyttes. En skifteattest trengs når dødsboet skal gjøres opp og arven skal fordeles mellom livsarvinger.

Uskifte: Er du gjenlevende ektefelle har du rett til å ta over felleseiet uskiftet med avdødes andre arvinger. Eventuelle særkullsbarn må samtykke. En uskifteattest trengs når dødsboet skal tas over av deg som er enke eller enkemann til avdøde. 

Arvingene må ta stilling til om dødsboet skal skiftes privat eller offentlig. Privat skifte er den vanligste formen for skifte og vanligvis mindre kostbart enn offentlig skifte. Privat skifte innebærer at arvingene selv gjennomfører skiftet av dødsboet, inkludert gjør opp avdødes gjeld og forpliktelser og foretar deretter fordelingen av verdiene i boet.

Offentlig skifte innebærer at tingretten tar hånd om skiftet. Denne formen for skifte er kostbar og kostnadene belastes dødsboet. Denne formen for skifte anbefales i tilfeller der gjelden er større enn verdiene i boet eller når arvingene er uenige om hvordan dødsboet skal fordeles. For veiledning om offentlig skifte, kontakt din lokale tingrett. 

Les mer om privat og offentlig skifte på domstol.no.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }