Slik rapporterer vi på bærekraft

Vi tar del i den globale dugnaden for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, og Parisavtalen. Derfor støtter vi en rekke globale initiativ og følger en rekke ulike rammeverk i vårt bærekraftsarbeid.

FNs Global Compact

Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Vi har vært medlem siden 2019.

Vi støtter Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene.

FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI).

I 2019 ble «FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift» offisielt lansert og banken har signert dem. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som hjelper oss jobbe målrettet over tid for å gjøre det bedre på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Alle våre kontorer ble i 2020 sertifisert under de nye bank- og finanskriteriene til Miljøfyrtårn. Det sikrer at vi tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til kredittgiving, finansiering, sparing og plassering av kundenes innskudd, og forvaltning av konsernets egne midler. Banken vurderer årlig om vi har oppnådd Miljøfyrtårn-målene vi har satt for driften vår, om tiltakene har virket, og om vi opererer i henhold til bank- og finanskriteriene

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Klima- og bærekraftsrisiko

Vi ønsker å forstå våre klimarisikoer og -muligheter bedre. Banken begynner derfor i 2020 å rapportere i tråd med anbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD).


Global Reporting Initiative (GRI)

Vi rapporterer fra og med 2020 i henhold til GRI, den internasjonalt ledende standarden for bærekraftsrapportering anbefalt av Oslo Børs.

GRI-standarden består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.