Slik rapporterer vi på bærekraft

Vi tar del i den globale dugnaden for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030, og Parisavtalen. Derfor støtter vi en rekke globale initiativ og følger en rekke ulike rammeverk i vårt bærekraftsarbeid.

FNs Global Compact

SpareBank 1 Gruppen er medlem i Global Compact, verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. SpareBank 1 Sørøst-Norge er største eier i Samarbeidende Sparebanker AS (SamSpar), som eier 19,5 % av aksjene i SpareBank 1 Gruppen.  

Vi har forpliktet oss til å følge Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon og gjør vårt beste for å drive virksomheten i tråd med disse prinsippene. I vår årsrapport viser vi hvordan prinsippene følges opp.

FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Vi ønsker å bidra i banknæringens globale bærekraftdugnad. FNs miljøprogram (UNEP) har et partnerskap med finanssektoren kalt United Nations Environment Programme – Finance Initiative (UNEP FI).

I 2019 ble «FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift» offisielt lansert og vi er en av bankene som har vært med siden begynnelsen. Målet er at banker verden over skal ta en pådriverrolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål og oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem som hjelper oss jobbe målrettet over tid for å gjøre det bedre på områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Det sikrer at vi tar hensyn til klima- og miljøaspekter knyttet til kredittgiving, finansiering, sparing og plassering av kundenes innskudd, og forvaltning av konsernets egne midler.

Banken vurderer årlig om vi har oppnådd Miljøfyrtårn-målene vi har satt for driften vår, om tiltakene har virket, og om vi følger bank- og finanskriteriene.

Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Klima- og bærekraftsrisiko

Vi ønsker å forstå våre klimarisikoer og -muligheter bedre. Banken begynte derfor i 2020 å rapportere i tråd med anbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) i vår årsrapport.


Global Reporting Initiative (GRI)

Vi har siden 2020 rapportert i henhold til GRI, den internasjonalt ledende standarden for bærekraftsrapportering anbefalt av Oslo Børs.

GRI-standarden består av prinsipper, veiledning og resultatindikatorer som kan brukes av selskaper til å måle og rapportere på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold.

Kvinner i Finans Charter

Vi har signert Kvinner i Finans Charter, og har siden 2023 forpliktet oss til initiativets prinsipper. Initiativet er et viktig steg i arbeidet mot kjønnsbalanse i finansbransjen.