Investor Relations


SpareBank 1 SR-Bank vant Stockman-pris


Man reading newspaper, b&w, panoramic view

Stockman-prisen blir gitt til det børsnoterte selskap i Norge, som er best til å oppdatere og informere finansmiljøer og aksjonærer om sin virksomhet.


-Dette er en god bekreftelse på at vi gjør et solid arbeid på IR-siden, og at markedet setter pris på det vi gjør, sier Stian Helgøy, direktør for Investor Relations.

SR-Bank vant prisen i klassen for mindre og mellomstore selskap. Hydro vant i de to andre kategoriene "åpen klasse" og "beste IR-team" 

Alle meglerhusene og de største investorene i Norge blir bedt om å foreslå aktuelle kandidater til prisen. I tillegg kan alle medlemmene i Finansanalytikerforeningen (NFF) nominere kandidater til Stockman-prisen.

-Vi legger vekt på å være gjennomført profesjonelle på alle områder. God informasjon ut til investorene handler om godt samarbeid internt mellom en rekke avdelinger, mellom ledelsen, Regnskap, Marked og Kommunikasjonsavdelingen. Vår administrerende direktør, Arne Austreid, er også opptatt av å være tilgjengelige for investorene til enhver tid. Det betyr at vi er tilstede der investorene befinner seg, både i innland og utland, sier Helgøy.

-Den siste tiden har det vært utfordrende å være en regional bank i en oljeeksponert region. Det har vært viktig for oss å være transparente, og gi en god framstilling av konsernets risikoeksponering, og det opplever vi har blitt godt mottatt på våre resultatpresentasjoner. 


SR-Bank scorer høyt på disse områdene

  • Tilgjengelighet på nøkkelpersonell
  • Finansielle mål og utbyttepolitikk
  • Resultatpresentasjoner
  • Eierstyring og selskapsledelse
  • Åpen, troverdig og konsistent informasjon

Stian Helgøy, direktør for Investor Relations, mottok prisen for SpareBank 1 SR-Bank.


SpareBank 1 SR-Bank og datterselskapet SpareBank 1 SR-Finans fusjonerer


Styrene i Sparebank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap, Sparebank 1 SR-Finans AS har signert en felles fusjonsplan, datert 24. august 2016, med Sparebank 1 SR-Bank ASA som overtakende selskap. Styrene i selskapene planlegger å ta beslutningen om fusjon i styremøter som forventes avholdt rundt 26. september 2016.

Målsettingen er å styrke konsernets samlede markedsposisjon, øke inntektene for konsernet, og å skape merverdi for kundene gjennom en ny organisering. Konsernet skal jobbe smartere og få mer effektive prosesser både internt og ut mot kundene som en integrert enhet.

Fusjonen vil gjennomføres som en mor-/datter fusjon uten vederlag etter de forenklede reglene i allmennaksjeloven § 13-24.

Den nye organiseringen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for aksjonærene.

Går alt etter planen vil de to selskapene være ett selskap 1.1.2017.


Mer informasjon om den planlagte fusjonen:

Vedlegg til fusjonsplanen

 


Forventninger


EGENKAPITALAVKASTNING
I 2016 vil SpareBank 1 SR-Bank fortsatt være en konkurransedyktig og lønnsom bank. Målet er 11 prosent egenkapitalavkastning og et moderat utbytte på 20-25 prosent for deretter å kunne økes fra 2017. 

KAPITALDEKNING
Før 2016 avsluttes, forventer vi å ha oppnådd en ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 prosent. Lavere utlånsvekst, økte inntekter og fortsatt god kostandskontroll skal bidra til at vi med god margin oppfyller myndighetenes krav til kapitaldekning. 

KOSTNADSREDUKSJON
Vi har jobbet målbevisst med å få ned kostnadene, styrket kvaliteten i vår utlånsporteføljen og investere i nye forretningsområder som har gitt oss nye inntekter. Fremover skal disse inntektene økes og vi forventer derfor ytterligere effektivisering av driften i årene som kommer. 

MODERATE TAP
Situasjonen for deler av næringslivet i vår landsdel er vanskelig, men vår posisjon er god. Mislighold og nedskrivninger av utlån forventes å øke noe, etter hvert som det kommer større negative effekter fra nedgangen innen de petromaritime næringer. SpareBank 1 SR-Bank har en moderat risikoprofil og ingen enkelthendelser skal kunne skade konsernets finansielle stilling i vesentlig grad.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173