Nøkkeltall for året 2019

Resultat før skatt: 3.817 mill kroner (2.892 mill kroner)
Egenkapitalavkastning etter skatt: 14,0 % (11,3 %)
Netto renteinntekter: 3.987 mill kroner (3.439 mill. kroner)
Netto provisjons- og andre inntekter: 1.416 mill kroner (1.437 mill kroner)
Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.127 mill kroner (569 mill kroner)
Driftskostnader: 2.478 mill kroner (2.229 mill kroner)
Kostnadsprosent: 37,9 % (40,9 %)
Nedskriving på utlån: 235 mill kroner (324 mill kroner)
Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 4,9 % (7,6 %)
Ren kjernekapitaldekning: 17,0 % (14,7 %)
(Pr 31. desember 2018 i parentes)

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 3.817 millioner kroner i 2019, mot 2.892 millioner kroner i fjor. Resultatet preges av betydelige engangsinntekter, økte driftsinntekter og økning i kostnader som følge av høyt aktivitetsnivå gjennom året sammenlignet med 2018.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 14,0 %, sammenlignet med 11,3 % i 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 12,1 %.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 235 millioner kroner for året sett under ett, mot 324 millioner kroner i 2018.

For kvartalet isolert sett ble resultatet før skatt på 626 millioner kroner mot 676 millioner kroner i samme periode i fjor. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning etter skatt på 8,3 % sammenlignet med 10,1 % i fjerde kvartal 2018. Kvartalet preges av lavere finansinntekter, noe høyere nedskrivinger på utlån og engangskostnader.

– Gjennom året har vi lagt et godt grunnlag for lønnsom vekst, økt tilgang til flere kunder og nye inntekter. Utlånsveksten har i det siste året vært sterkere utenfor Rogaland, og da primært i og rundt Oslo samt i Bergen og omkringliggende kommuner, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Kostnadsveksten for året var på 11,2 % og skyldes høyt aktivitetsnivå gjennom året, kombinert med betydelige variable lønnskostnader som følge av et godt resultat for året samlet sett. Kostnadsprosenten i 2019 var 37,9 %. Justert for fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble kostnadsprosenten 40,8 %.

Konsernets langsiktige mål for egenkapitalavkastning er minimum 12 prosent. Faktorer som lønnsom utlånsvekst, moderate nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser, vekst i andre inntekter, gevinster fra finansielle investeringer og økt kostnadseffektivitet skal bidra til at konsernet når dette målet også i 2020.

Se presentasjon av resultatet for fjerde kvartal 2019 og foreløpig årsresultat i videoen under. For full skjerm trykk her.

SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173