Investor Relations


Pilar 2-kravet er nå avklart

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2016. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 2,0 % av risikovektet balanse.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. 

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,5 % ved utgangen av 2016. SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på 13,8 % ved utgangen av september 2016, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor godt innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning.


Nøkkeltall 3. kvartal 2016

Resultat før skatt: 1.633 mill kroner (1.669 mill kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,2 % (10,9 %)

Netto renteinntekter: 2.138 mill kroner (1.915 mill kroner)

Driftskostnader: 1.492 mill kroner (1.495 mill kroner)

Nedskrivning på utlån: 616 mill kroner (228 mill kroner)

Ren kjernekapitaldekning: 13,8 % (12,2 %)

Et godt resultat preget av effektiv drift og økte finansinntekter


- Jeg er godt fornøyd med det samlede resultatet som konsernet har oppnådd både for kvartalet isolert sett og så langt i år. Det gjøres en god og kontinuerlig innsats, i hele organisasjonen, for å få kostnadene ytterligere ned og driftsinntektene opp. Bankens finansielle investeringer har i siste kvartal bidratt med inntekter på hele 231 millioner kroner mot 12 millioner i samme periode i fjor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 616 millioner kroner pr. tredje kvartal 2016, mot 228 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene er i all hovedsak knyttet til enkelt-engasjement innenfor oljerelaterte virksomheter, samt økte gruppevise nedskrivninger med 138 mill kroner. For kvartalet isolert sett var netto nedskrivinger på 161 millioner mot 305 millioner kroner i forrige kvartal. 

- Det er fortsatt krevende tider i landsdelen. Samtidig melder flere og flere virksomheter at de forventer en forsiktig bedring fremover. Likevel forventer jeg at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta ytterligere nedskrivinger, og da i tråd med det vi tidligere har kommunisert. Vi er nær våre kunder gjennom tett oppfølging, og vi bruker mye tid på forebyggende arbeid for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.


Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, er godt fornøyd med det samlede resultatet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 3. kvartal 2016.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173