Investor Relations


Siste børsmelding

Med vilje og evne til å tilpasse oss nye tider


Årsrapporten for 2016 er publisert

-Et krevende år er tilbakelagt. Vi har sammen med landsdelen kommet styrket ut av 2016. Mange bedrifter har klart å redusere sine kostnader, det gjorde også vi. Nødvendig lønnsomhet er dermed opprettholdt. Vårt resultat for året er en bekreftelse på dette, sier administrerende direktør Arne Austreid.

Les mer om konsernets resultater og framtidsperspektiv i årsrapporten 2016.

Nøkkeltall og forventninger


Nøkkeltall 2016
Egenkapitalavkastning: 10 %
Ren kjernekapitaldekning: 14,7 %
Utlånsvekst: -0,9
Normalisert kostnadsvekst: 2016 -3,5
Nedskrivinger: 778 mill. kr
Utbytteandel: 33 %  

 

Mål og anslag 2017
Egenkapitalavkastning: mål 11%
Ren kjernekapitaldekning: mål 15 %
Utlånsvekst: 2,0-4,0 %
Normalisert kostnadsvekst: 2%
Nedskrivinger: 600-800 mill. kr
Utbytteandel  Anslag >35 %


  • Store infrastrukturprosjekter bidrar til fortsatt gode vilkår for regionens nærings- og befolkningsutvikling, og det forventes moderat arbeidsledighet.
  • Forventningene knyttet til den fremtidige markedsutviklingen er noe bedret i løpet av det siste året, men det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til utviklingen i konsernets markedsområde.
  • Fra et rekordhøyt nivå er oljeinvesteringene redusert med omlag 16 % i 2016 og forventes å bli redusert videre med om lag 10 % i 2017.
  • Usikkerhet om den økonomiske utviklingen vil gi en avdempet låneetterspørsel, mens lave renter virker i motsatt retning. Det forventes moderat låneetterspørsel, stabil boligprisutvikling og fortsatt konkurranse om nye boliglånskunder.
  • Vedvarende lav oljepris kan gi negative ringvirkninger til bygg- og anleggsektoren og varehandelen i regionen.
  • SpareBank 1 SR-Bank forventer å foreta nedskrivninger på utlån på 600 - 800 mill kr i 2017.
  • Solid inntjening fra en robust forretningsmodell og kapitaloptimalisering av balansen gjør konsernet godt posisjonert for å gjennomføre den nødvendige kapitaloppbyggingen samtidig som en sikrer god konkurransekraft og normalisert utbytte fra 2018.
  • Møter fremtiden med en offensiv tilnærming blant annet med investeringer i ny teknologi og satsing på regnskapstjenester og rådgivning.


Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173