Investor Relations


Siste børsmelding

Utbetaling av utbytte

Utbytte 2016: 2,25 pr. aksje
Utbetalingen skjer den 28. april

Nivået på årlig kontantutbytte vil fram mot 2018 ta hensyn til at banksektoren er i en oppbyggingsfase for å møte nye kapitalkrav. Med mindre kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at utdelingsforholdet gradvis økes frem mot 2018. Konsernets utbyttepolitikk tilsier at om lag halvparten av resultatet etter skatt utdeles som kontantutbytte.

Nøkkeltall og forventninger


Nøkkeltall 2016
Egenkapitalavkastning: 10 %
Ren kjernekapitaldekning: 14,7 %
Utlånsvekst: -0,9
Normalisert kostnadsvekst: 2016 -3,5
Nedskrivinger: 778 mill. kr
Utbytteandel: 33 %  

 

Mål og anslag 2017
Egenkapitalavkastning: mål 11%
Ren kjernekapitaldekning: mål 15 %
Utlånsvekst: 2,0-4,0 %
Normalisert kostnadsvekst: 2%
Nedskrivinger: 600-800 mill. kr
Utbytteandel  Anslag >35 %


  • Store infrastrukturprosjekter bidrar til fortsatt gode vilkår for regionens nærings- og befolkningsutvikling, og det forventes moderat arbeidsledighet.
  • Forventningene knyttet til den fremtidige markedsutviklingen er noe bedret i løpet av det siste året, men det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til utviklingen i konsernets markedsområde.
  • Fra et rekordhøyt nivå er oljeinvesteringene redusert med omlag 16 % i 2016 og forventes å bli redusert videre med om lag 10 % i 2017.
  • Usikkerhet om den økonomiske utviklingen vil gi en avdempet låneetterspørsel, mens lave renter virker i motsatt retning. Det forventes moderat låneetterspørsel, stabil boligprisutvikling og fortsatt konkurranse om nye boliglånskunder.
  • Vedvarende lav oljepris kan gi negative ringvirkninger til bygg- og anleggsektoren og varehandelen i regionen.
  • SpareBank 1 SR-Bank forventer å foreta nedskrivninger på utlån på 600 - 800 mill kr i 2017.
  • Solid inntjening fra en robust forretningsmodell og kapitaloptimalisering av balansen gjør konsernet godt posisjonert for å gjennomføre den nødvendige kapitaloppbyggingen samtidig som en sikrer god konkurransekraft og normalisert utbytte fra 2018.
  • Møter fremtiden med en offensiv tilnærming blant annet med investeringer i ny teknologi og satsing på regnskapstjenester og rådgivning.


Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173