Investor Relations


Pilar 2-kravet er nå avklart

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SR-Banks kapitalvurderingsprosess, SREP, for 2016. Pilar 2-kravet for SpareBank 1 SR-Bank er fastsatt til 2,0 % av risikovektet balanse.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital. 

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SR-Bank blir etter denne avklaringen 13,5 % ved utgangen av 2016. SpareBank 1 SR-Bank hadde ren kjernekapitaldekning på 13,8 % ved utgangen av september 2016, inkludert 50 prosent av delårsresultatet. SpareBank 1 SR-Bank anser seg derfor godt innenfor de myndighetskrav som er gitt hva angår kapitaldekning.


Nøkkeltall 3. kvartal 2016

Resultat før skatt: 1.633 mill kroner (1.669 mill kroner)

Egenkapitalavkastning etter skatt: 10,2 % (10,9 %)

Netto renteinntekter: 2.138 mill kroner (1.915 mill kroner)

Driftskostnader: 1.492 mill kroner (1.495 mill kroner)

Nedskrivning på utlån: 616 mill kroner (228 mill kroner)

Ren kjernekapitaldekning: 13,8 % (12,2 %)

Et godt resultat preget av effektiv drift og økte finansinntekter


- Jeg er godt fornøyd med det samlede resultatet som konsernet har oppnådd både for kvartalet isolert sett og så langt i år. Det gjøres en god og kontinuerlig innsats, i hele organisasjonen, for å få kostnadene ytterligere ned og driftsinntektene opp. Bankens finansielle investeringer har i siste kvartal bidratt med inntekter på hele 231 millioner kroner mot 12 millioner i samme periode i fjor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån med 616 millioner kroner pr. tredje kvartal 2016, mot 228 millioner kroner i fjor. De økte nedskrivningene er i all hovedsak knyttet til enkelt-engasjement innenfor oljerelaterte virksomheter, samt økte gruppevise nedskrivninger med 138 mill kroner. For kvartalet isolert sett var netto nedskrivinger på 161 millioner mot 305 millioner kroner i forrige kvartal. 

- Det er fortsatt krevende tider i landsdelen. Samtidig melder flere og flere virksomheter at de forventer en forsiktig bedring fremover. Likevel forventer jeg at vi i løpet av de kommende kvartaler vil måtte foreta ytterligere nedskrivinger, og da i tråd med det vi tidligere har kommunisert. Vi er nær våre kunder gjennom tett oppfølging, og vi bruker mye tid på forebyggende arbeid for å kunne redusere fremtidige tap, avslutter Arne Austreid.


Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, er godt fornøyd med det samlede resultatet SpareBank 1 SR-Bank oppnådde i 3. kvartal 2016.


SpareBank 1 SR-Bank og datterselskapet SpareBank 1 SR-Finans fusjonerer


Styrene i Sparebank 1 SR-Bank ASA og dets heleide datterselskap, Sparebank 1 SR-Finans AS har signert en felles fusjonsplan, datert 24. august 2016, med Sparebank 1 SR-Bank ASA som overtakende selskap. Styrene i selskapene planlegger å ta beslutningen om fusjon i styremøter som forventes avholdt rundt 26. september 2016.

Målsettingen er å styrke konsernets samlede markedsposisjon, øke inntektene for konsernet, og å skape merverdi for kundene gjennom en ny organisering. Konsernet skal jobbe smartere og få mer effektive prosesser både internt og ut mot kundene som en integrert enhet.

Fusjonen vil gjennomføres som en mor-/datter fusjon uten vederlag etter de forenklede reglene i allmennaksjeloven § 13-24.

Den nye organiseringen vil ikke ha noen praktiske konsekvenser for aksjonærene.

Går alt etter planen vil de to selskapene være ett selskap 1.1.2017.


Mer informasjon om den planlagte fusjonen:

Vedlegg til fusjonsplanen

 


Forventninger


EGENKAPITALAVKASTNING
I 2016 vil SpareBank 1 SR-Bank fortsatt være en konkurransedyktig og lønnsom bank. Målet er 11 prosent egenkapitalavkastning og et moderat utbytte på 20-25 prosent for deretter å kunne økes fra 2017. 

KAPITALDEKNING
Før 2016 avsluttes, forventer vi å ha oppnådd en ren kjernekapitaldekning på minimum 14,5 prosent. Lavere utlånsvekst, økte inntekter og fortsatt god kostandskontroll skal bidra til at vi med god margin oppfyller myndighetenes krav til kapitaldekning. 

KOSTNADSREDUKSJON
Vi har jobbet målbevisst med å få ned kostnadene, styrket kvaliteten i vår utlånsporteføljen og investere i nye forretningsområder som har gitt oss nye inntekter. Fremover skal disse inntektene økes og vi forventer derfor ytterligere effektivisering av driften i årene som kommer. 

MODERATE TAP
Situasjonen for deler av næringslivet i vår landsdel er vanskelig, men vår posisjon er god. Mislighold og nedskrivninger av utlån forventes å øke noe, etter hvert som det kommer større negative effekter fra nedgangen innen de petromaritime næringer. SpareBank 1 SR-Bank har en moderat risikoprofil og ingen enkelthendelser skal kunne skade konsernets finansielle stilling i vesentlig grad.Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173