Nøkkeltall 1. halvår 2019

Resultat før skatt: 2.432 mill. kroner (1.422 mill. kroner)
Netto renteinntekter: 1.906 mill. kroner (1.642 mill. kroner)
Netto provisjons- og andre inntekter: 725 mill. kroner (738 mill. kroner)
Netto inntekter fra finansielle investeringer: 1.016 mill. kroner (326 mill. kroner)
Driftskostnader: 1.185 mill. kroner (1.111 mill. kroner)
Nedskrivning på utlån: 30 mill. kroner (173 mill. kroner)
Resultat pr. aksje: 8,00 kroner (4,44 kroner)

(1. halvår 2018 i parentes)

Et meget godt resultat preget av god drift, lave tap og betydelige finansinntekter

SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 2.432 millioner kroner i første halvår 2019, mot 1.422 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet preges av god drift, økt kundetilgang, lave nedskrivinger og et betydelig bidrag fra bankens finansielle investeringer.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 18,8 prosent, sammenlignet med 11,4 prosent i samme periode i 2018. Hensyntatt fusjonseffektene fra Fremtind Forsikring AS ble egenkapitalavkastningen etter skatt 14,7 prosent.

Nedskrivingene på utlån og garantier var på 30 millioner kroner mot 173 millioner kroner for samme periode i fjor. I det samlende beløpet inngår inngang på tidligere nedskrivinger med 92 millioner kroner, etter at dom avsagt i Borgarting lagmannsrett 13. mars i år ble gjort rettskraftig i juni.

Driftskostnadene for konsernet ble 1.185 millioner kroner, en økning på 74 millioner kroner, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i all hovedsak økt aktivitet, investering i ny teknologi og utvikling av Regnskapshuset SR AS samt Finstart Nordic AS. Kostnadsprosenten ble 32,5 prosent, ned fra 41,1 prosent i første halvår 2018.

Netto inntekter fra finansielle investeringer utgjorde 1.016 millioner kroner, mot 326 millioner kroner i samme periode i fjor. Økningen skyldes både fusjonsinntekt i forbindelse med etableringen av Fremtind Forsikring AS på 460 millioner kroner og økt resultatandel fra SpareBank 1 Gruppen på 107 millioner kroner.

- Konsernets resultat er meget godt både for første halvår og for kvartalet isolert sett. Lønnsomheten fra den ordinære driften er meget god i tillegg til betydelige positive engangseffekter i halvåret.

- Jeg er spesielt fornøyd med at vi opplever økt kundetilgang i alle markedsområder, noe som skyldes god innsats fra alle ansatte i konsernets mange forretningsområder, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

For kvartalet isolert ble resultatet før skatt på 1.109 millioner kroner mot 754 millioner kroner i fjor, tilsvarende en egenkapitalavkastning etter skatt på 16,2 prosent sammenlignet med 12,3 prosent i andre kvartal 2018. 

- Samlet utlån til våre kunder i hele Sør-Norge, har nå passert 207 milliarder kroner. I løpet av andre kvartal har veksten i utlån til personkunder tiltatt, mens veksttakten for utlån til bedriftskunder har falt i henhold til vår plan. Fremover vil noe lavere utlånsvekst til bedriftsmarkedet, kombinert med fortsatt god lønnsomhet, styrke den rene kjernekapitaldekningen basert på fastlagte mål, sier Arne Austreid.

Kvartalsrapporten kan i sin helhet lastes ned her.

Video placeholder image

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173