Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Banks resultat i 1. kvartal 2020 – investorpresentasjon.

Investorpresentasjon 1. kvartal 2020

7. mai offentliggjorde SpareBank 1 SR-Bank resultatet for 1. kvartal 2020. Investorpresentasjonen kan du se i opptak i vinduet til venstre. 

Kvartalsrapporten og flere detaljer finner du på våre resultatsider.

Nøkkeltall 1. kvartal 2020

 • Resultat før skatt: 247 mill kroner (1.323 mill kroner)
 • Resultat etter skatt: 221 mill kroner (1.146 mill kroner)
 • Egenkapitalavkastning etter skatt: 3,4 prosent (21,2 prosent)
 • Resultat pr aksje: 0,86 kroner (4,48 kroner)
 • Netto renteinntekter: 1.081 mill kroner (938 mill kroner)
 • Netto provisjons- og andre inntekter: 346 mill kroner (341 mill kroner)
 • Netto inntekter fra finansielle investeringer: - 28 mill kroner (676 mill kroner)
 • Driftskostnader: 592 mill kroner (583 mill kroner)
 • Nedskrivning på utlån og finansielle forpliktelser: 560 mill kroner (49 mill kroner) 
 • Samlet utlånsvekst siste 12 måneder: 5,3 prosent (8,7 prosent)
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 6,6 prosent (- 0,6 prosent)
 • Ren kjernekapitaldekning: 17,7 prosent (14,7 prosent)
 • Kjernekapitaldekning: 19,2 prosent (16,0 prosent)

(1. kvartal 2019 i parentes)

Kinsarvik, Hordaland, Norway. Water Stream Through Rocks In Hardangervidda Mountain Plateau. Sun Sunshine Above Rocky Landscape In Summer Sunny Day. Famous Norwegian Landmark And Popular Destination. Sotefossen.

God underliggende drift og styrket soliditet, men et resultat preget av nedskrivinger og fall i finansielle inntekter

 
SpareBank 1 SR-Bank oppnådde et resultat før skatt på 247 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 1.323 millioner kroner i sammen periode i fjor. 

Resultatet preges av nedskrivinger og svake finansielle inntekter. Dette er et resultat av endrede markedsforhold for offshore relaterte virksomheter, betydelig svekket aktivitetsnivå for bedrifter generelt sett samt svake finansmarkeder grunnet Covid-19 situasjonen.

Egenkapitalavkastningen etter skatt ble 3,4 prosent, sammenlignet med 21,2 prosent samme kvartal i fjor. Ren kjernekapitaldekning pr. 31. mars 2020 ble 17,7 prosent hensyntatt beslutningen om utsettelsen av utbetaling av utbytte.

– Jeg er godt fornøyd med at vi har opprettholdt god drift i en periode der det meste av konsernets virksomhet har blitt håndtert fra hjemmekontor. Gjennom tidligere investeringer i ny teknologi, har vi vært i stand til å hjelpe et betydelig antall kunder i krevende situasjoner. Kompetente ansatte, kombinert med moderne teknologi har sikret våre kunder tilgang til alle våre produkter og tjenester. Dette på tross av delvis stengte kontor, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.

Konsernets driftskostnader utgjorde 592 millioner kroner i 1. kvartal 2020 mot 583 millioner kroner i samme periode i fjor.

Administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank, Arne Austreid.

Konsernet resultatførte netto nedskrivninger på utlån og finansielle forpliktelser med 560 millioner kroner i første kvartal i 2020 mot 49 millioner kroner i samme periode i fjor, og 139 millioner kroner i fjerde kvartal 2019.

Høyere nedskrivinger er et resultat av endrede markedsforhold for offshore relaterte virksomheter der det også har vært behov for en større nedskriving for ett enkelt engasjement. På bakgrunn av Covid-19 situasjonen og usikkerheten knyttet til økonomisk utvikling, har det også vært behov for å øke IFRS 9-avsetningene. 

– Nedskrivingene i kvartalet er høye. De gjenspeiler en krevende situasjon for både oljerelaterte virksomheter og næringslivet generelt. Dette som en konsekvens av fallende oljepris og at samfunnet ble delvis nedstengt i store deler av mars. Bankens soliditet er sterk, og oppfyller alle myndighetskrav med god margin. Vi står dermed godt rustet til fortsatt å hjelpe våre kunder i en vanskelig periode, sier Arne Austreid.

SR-Bank Grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her

Sterk ESG-rating 

I juli 2019 gjennomførte Sustainalytics en vurdering av SpareBank 1 SR-Banks ESG-risko. Konsernet ble rangert som nummer 8 i undergruppen av regionbanker, som nummer 87 i industrigruppen av banker og som nummer 2806 av samtlige rangerte selskaper i verden.

Sustainalytics vurderer at det er middels risiko for at ESG-faktorer kan få finansielle følger for SpareBank 1 SR-Bank, på grunn av konsernets middels eksponering og gjennomsnittlige håndtering av ESG-saker.

Kontaktpersoner

Inge Reinertsen
Konserndirektør økonomi og finans
+47 909 95 033
Stian Helgøy
Direktør Investor Relations
+47 906 52 173