Har du flyktet fra krigen i Ukraina?

Som flyktning fra Ukraina har norske myndigheter gitt deg kollektiv beskyttelse. Her finner du informasjon om hvordan du kan bli kunde hos oss.  

Informasjon på norsk | Information in english | інформація українською мовою

Slik går du frem for å bli kunde

For å bli kunde hos oss må du være registrert som asylsøker med et norsk D-nummer i Folkeregisteret, eller du må ha fått innvilget midlertidig opphold med norsk fødselsnummer i Folkeregisteret. 

Banken kan ikke ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med deg på andre språk enn norsk og engelsk. Du kan ikke bruke ukrainsk alfabet når du fyller ut skjemaet.

 

Vi må be deg bestille en time for fysisk oppmøte for legitimering på ett av våre kontorer. Ta med deg:

 • Originale legitimasjonsdokumenter (Kreves dersom identiteten din er avklart).
 • Bilde av innleverte legitimasjonsdokumenter som ikke er tilbakelevert fra UDI. 
 • Asylsøkerbevis (Dersom søknaden ikke er ferdig behandlet).
 • Oppholdskort (Dersom du har vedtak om midlertidig opphold).

Se bankens hjemmeside for åpningstider. Kontorene i Oslo har krav om timebestilling.

Vi håper å kunne åpne kontoen din innen en uke etter ditt besøk i banken, men ved stor pågang kan det bli forsinkelser. Visa-kortet ditt vil du motta per brevpost. Det vil bli belastet en årspris for Visa-kortet.
Pris på øvrige produkter og tjenester etter gjeldende prisliste.

NB: Banken kan ikke ha skriftlig eller muntlig kommunikasjon med deg på andre språk enn norsk og engelsk. Det gjelder både søknadsskjemaet, kundeavtalene, nettbanken, mobilbanken og tjenestene du får hos oss. 

 For at du skal kunne logge inn i nettbank og mobilbank, må du bruke innloggingsløsningen “Uten BankID”.

 

 

Are you a refugee from the war in Ukraine? 

Are you a refugee from the war in Ukraine? As a refugee from Ukraine, the Norwegian government has granted you collective protection. You can find more information on how to become a customer as a refugee with collective protection here.  

How to become a customer

To become a customer of ours, you must be registered as an asylum seeker and have been issued a D number by the Norwegian National Population Register, or you must have been granted temporary residence and been issued with a Norwegian national identity number by the Norwegian National Population Register.   

The bank can only communicate with you in writing or verbally in either Norwegian or English. You can not use Ukrainian alphabet in the application.

Please book an appointment at one of our branches so that you can confirm your identity in person. Bring with you: 

 • Your original documents proving your identity (required if your identity has been verified). 
 • Photos of any submitted proof of identity documents that have not been returned from the Norwegian Directorate of Immigration. 
 • Asylum seeker card (if your application has been not fully processed yet). 
 • Residence card (if you have been granted temporary residence or a temporary residence permit).

See the bank’s website for our opening hours. An appointment is required for branches in Oslo.

We hope to be able to open your account within 1 week after you visit the bank, although it may take longer during busy periods. You will receive your Visa card by ordinary post.  An annual fee will be charged for the Visa card.
Fees and charges may also apply to other products and services according to our pricelist.

NB: The bank can only communicate with you in writing or verbally in either Norwegian or English. This applies to the application form, customer agreements, the online bank, the mobile bank and other services provided by us.  

 To login to our online bank or mobile bank, you need to use a login solution called “Uten BankID” («Without BankID»)”

Ви біженець від війни в Україні?

Якщо ви біженець із України, уряд Норвегії надав вам колективний захист. Докладну інформацію про те, як біженець із колективним захистом може стати клієнтом нашого банку, наведено тут.

Спілкування з банком у письмовій або усній формі можливе лише норвезькою чи англійською мовами. Це стосується форми заяви, угод із клієнтом, онлайн-банкінгу, мобільного банкінгу й наших інших послуг.  

Як стати клієнтом

Якщо ви хочете стати нашим клієнтом, треба подати заяву про надання захисту у Норвегії, й отримати Д-номер (D-nummer) від Державної служби реєстрації населення Норвегії (Folkeregisteret), або отримати тимчасове місце проживання й норвезький національний ідентифікаційний номер (norsk fødselsnummer) від Державної служби реєстрації населення Норвегії.

Крім норвежської та англійської, наш банк не має можливості спілкуватися з вами іншими мовами. Будь ласка, не використовуйте український алфавіт при заповненні анкети. Використовуйте латинські літери.

При собі потрібно мати:

 • оригінали документів, що посвідчують вашу особу (якщо вашу особу було підтверджено);
 • фотокопії документів, що посвідчують вашу особу, оригінали яких Вам ще не повернули із Управління імміграції Норвегії (UDI);
 • картку заявника про надання колективного притулку (якщо вашу заяву ще не повністю опрацьовано);
 • картку дозволу на проживання (якщо Вам було надано тимчасове місце проживання або дозвіл на тимчасове проживання).

Наші робочі години вказано на сайті банку. Для відвідування відділень у Осло потрібно записуватися на зустріч заздалегідь. 

 

Ми сподіваємося, що зможемо відкрити ваш рахунок упродовж одного тижня після вашого відвідування банку. Хоча це може зайняти більше часу у періоди великих завантажень. За картку Visa стягується річна комісія. Детальніше про ціни дивіться у прайсі. Інші збори можуть застосовуватися до інших продуктів та послуг згідно з нашим прайс-листом.

Спілкування з банком у письмовій або усній формі можливе лише норвезькою чи англійською мовами. Це стосується форми заяви, угод із клієнтом, онлайн-банкінгу, мобільного банкінгу та інших наших послуг.Щоб увійти в наш онлайн-банк або мобільний банк, використовуйте сервіс для входу під назвою Uten BankID («Без BankID»)

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }