Lov om offentliggjøring av bærekraftinformasjon

Loven ble satt i kraft 1. januar 2023 og involverer to EU-forordninger, klassifiserings- og offentliggjøringsforordningen, i norsk lov.

signert-bla

Offentliggjøringsforordningen

Offentliggjøringsforordningen gir føringer for hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på selskapets nettsider og ved salg av finansielle produkter. ​​

Hensikten er å gjøre det enklere for deg som kunde å sammenligne ulike selskap og hindre «grønnvasking» av finansielle produkter. Hvis et produkt markedsføres som grønt eller bærekraftig, må selskapet ha informasjon tilgjengelig som viser hvorfor investeringene kan ansees for å være bærekraftige for eksempel ved å henvise til rapporteringen knyttet til klassifiseringsforordningen. 

​​Loven er et viktig steg for å sikre transparens i finanssektoren og gi kunder et felles sammenligningsgrunnlag, men samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke vil være en komplett løsning og må tilpasses over tid.

Det vil være utfordringer knyttet til blant annet datakvaliteten som inngår i rapportene og rapporteringen viser kun et øyeblikksbilde. Investeringer i selskap som er under omstilling vil derfor kunne få en negativ karakter, som ikke nødvendigvis er representativt for hvordan selskapet vil gjøre det i årene fremover. 

Klassifiseringsforordningen

Klassifiseringsforordningen, også kjent som taksonomiforordningen, skal gi et felles sett med konkrete kriterier for å avgjøre om en økonomisk aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig. Den økonomiske aktiviteten må oppfylle minimumsvilkårene for sosiale rettigheter og bidra vesentlig til minst ett av de seks miljø- og klimamålene, uten at aktiviteten påvirker de andre målene negativt. ​​

De seks målene er: ​
1. Begrensning av klimaendringer​
2. Klimatilpasning
​3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser. ​
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
​5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
​6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. ​​

Dette er opplysninger selskaper skal rapportere og på sikt fastsettes som en prosentvis karakter, som viser hvor stor del av selskapets investeringer og inntekter som ansees for å være bærekraftige. Kriteriene er fastsatt i et teknisk regelverk som tar seg alle seks målene.
Rapporteringsplikten for de to første målene trer i kraft 1.1.2022 i EU og fra 1.1.2023 må europeiske selskap rapportere alle seks målene. Når dette trer i kraft i Norge får vi vite når lovforslaget er ferdig behandlet. 


Dette gjør vi

Integrering av bærekraft i våre investeringstjenester

Integrering av bærekraft i SpareBank 1 Forsikring