InvestorÅrsrapport 2021

  • Bankens resultat etter skatt for 2021 ble 126,7 MNOK. Tilsvarende resultat for 2020 var 110,6 MNOK. Det utvidede resultatet for 2021 ble 127,0 (110,6) MNOK. Resultatforbedringen skyldes økte netto provisjonsinntekter (9,9 MNOK) og positiv effekt av netto verdiendringer på finansielle eiendeler på (10,5 MNOK). Egenkapitalavkastningen etter skatt endte på 9,8 % (9,3 %).
  • Til tross for pandemiens negative innvirkning på økonomien til enkeltpersoner og næringsliv er bankens tapskostnad redusert fra 8,8 MNOK i 2020 til 4,7 MNOK i 2021. Dette anses som godt innenfor et normalnivå.
  • Den veksten banken har opplevd de seneste årene fortsatte i 2021. Utlånsveksten på 11,1 % og innskuddsveksten på 10,3 % viser at vi tar solide markedsandeler også i 2021.
  • Bankens soliditet er stabil og regulatoriske myndigheters krav til kapitaldekning tilfredsstilles med gode marginer.