InvestorRapport tredje kvartal 2018

  • Resultat etter skatt etter årets tre første kvartaler er 78,2 MNOK. Det er 18,1 MNOK lavere enn på samme tid i fjor. Nedgangen skyldes i all vesentlighet reduserte utbytteinntekter med (effekt av overgang til gjennomstrømmende utbytte i 2017) og effekten av salg av eierskapsbevis i Sparebank1 Østlandet i 2017.
  • Bankens tapsavsetninger er på nivå med sammenlignbare banker
  • Banken har fortsatt god vekst både volummessig (utlånsvekst på 11,3%) og i antall nye kunder (1.550 stk)