Kundenes valg til generalforsamling

Stemmeberettigete kunder kan fremme forslag på kandidater til bankens Generalforsamling.

Forslagene skal inneholde:
Kandidatens navn, fødselsår og fullstendig adresse.
Frist for å komme med forslag er 3.2.17

Hvem har stemmerett:
Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Hvem er valgbare:

Sparebankens myndige kunder kan velges som medlem til sparebankens
generalforsamling som representant for kundene.

Sparebanken har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.

Representantene velges for
4 år (2017 – 2020, på valg i 2021)