Vi leverer et godt resultat i 2018

SpareBank 1 Gudbrandsdal leverer et resultat i 2018 på 97,1 mnok etter skatt. Det er 19,2 mnok lavere enn i 2017, men det nest beste i bankens historie.

Fjorårets resultat bar preg av positive engangshendelser som dobbelt utbytte fra investeringer i SpareBank 1- gruppen og salg av egenkapitalbevis i SpareBanken Østlandet. Samlet effekt av disse hendelsene var på 21,6 mnok.
Bankens underliggende resultat (eksklusiv engangshendelser) er 2,2 mnok bedre i 2018 enn året før. Resultatet for 2018 gir en egenkapitalavkastning på 11,2 %.

Resultatet er belastet med tap på utlån på ulike engasjementer på 2,3 mnok. Det er lavere enn snittet for de siste årene.

Banken har opplevd svært stor kundetilstrømning de siste årene. Hele 10.000 nye kunder har tilkommet de siste fem årene og av disse kom 2.000 i 2018. Dette har gitt banken en betydelig volumvekst i denne perioden – bankens utlånsvolum har økt med nær 54 % fra 2014 til utgangen av 2018.

Fjorårets utlånsvekst ble 9,4 % og samlet utlånsvolum inkludert lån som er overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS er 9.275 mnok. Vi er svært tilfreds med denne utviklingen sier administrerende banksjef Per Ivar Kleiven. I tillegg er vi stolte av å kunne vise til bankens resultat av kundetilfredshetsundersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Den viser at SpareBank 1 Gudbrandsdal har de mest fornøyde kundene i hele SpareBank 1.

Ved utgangen av 2018 har banken en egenkapital på 915 mnok. Banken har en kapitaldekning på 19,8 % inkludert konsoliderte effekter av eierinteresser i selskaper. Dette innfrir myndighetskravene med god margin og gir banken fortsatt vekstmuligheter i årene som kommer.

Bankens misjon er å sikre og skape verdier for kundene og lokalsamfunnene i Gudbrandsdalen. Det innebærer å bidra til finansiering for de som ønsker å bo eller skape arbeidsplasser i vår region. Den sterke veksten de siste årene tilsier at vi har tatt en viktig samfunnsrolle i Gudbrandsdalen. I tillegg bidrar banken med sponsormidler, prosjektmidler, gavemidler og talentstipend til lag, foreninger og/eller enkeltpersoner som står i forhold til bankens mål og verdier. I 2018 har banken bidratt med ca. 10 mnok til slike formål i vårt markedsområde. Vi er godt tilfreds med resultatet og veksten som er skapt i
2018. Det gir oss muskler til å være en aktiv medspiller for enkeltpersoner, bedrifter, lag og foreninger i vår region også i 2019 avslutter Per Ivar Kleiven.

 

Les mer i Årsrapporten

Kontaktperson

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf. 901 93 660
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }