Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i konsernet SpareBank 1 Hallingdal Valdres omfatter de mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter for å sikre kapitaleiernes, innskyternes, ansattes og andre gruppers interesser. Konsernets virksomhetsstyring skal sikre en forsvarlig formuesforvaltning og gi økt trygghet for at kommuniserte mål og strategier blir nådd og realisert.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres skal årlig vurdere prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan banken overholder disse. SpareBank 1 Hallingdal Valdres skal årlig avlegge en redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. Banken følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" av 14. oktober 2021 så langt det passer. Anbefalingen er tilgjengelig på www.nues.no.