Lov om bærekraft

​Loven trådte i kraft 1. januar 2023 og innlemmer to EU-forordninger, klassifiserings- og offentliggjøringsforordningen, i norsk rett.

sb1f-pensjon-eu-flagg-lov-om-baerekraft

Offentliggjøringsforordningen

Offentliggjøringsforordningen gir føringer for hvilken informasjon som skal være tilgjengelig på selskapets nettsider og ved salg av finansielle produkter. ​​

Hensikten er å gjøre det enklere for deg som kunde å sammenligne ulike selskap og hindre «grønnvasking» av finansielle produkter. Hvis et produkt markedsføres som grønt eller bærekraftig, må selskapet ha informasjon tilgjengelig som viser hvorfor investeringene kan ansees for å være bærekraftige for eksempel ved å henvise til rapporteringen knyttet til klassifiseringsforordningen. 

​​Loven er et viktig steg for å sikre transparens i finanssektoren og gi kunder et felles sammenligningsgrunnlag, men samtidig er det viktig å påpeke at dette ikke vil være en komplett løsning og må tilpasses over tid.

Det vil være utfordringer knyttet til blant annet datakvaliteten som inngår i rapportene og rapporteringen viser kun et øyeblikksbilde. Investeringer i selskap som er under omstilling vil derfor kunne få en negativ karakter, som ikke nødvendigvis er representativt for hvordan selskapet vil gjøre det i årene fremover. 

 

Klassifiseringsforordningen

Klassifiseringsforordningen, også kjent som taksonomiforordningen, skal gi et felles sett med konkrete kriterier for å avgjøre om en økonomisk aktivitet kan klassifiseres som bærekraftig. Den økonomiske aktiviteten må oppfylle minimumsvilkårene for sosiale rettigheter og bidra vesentlig til minst ett av de seks miljø- og klimamålene, uten at aktiviteten påvirker de andre målene negativt. 

​​De seks målene er: ​
1. Begrensning av klimaendringer​
2. Klimatilpasning
​3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser. ​
4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
​5. Forebygging og bekjempelse av forurensing
​6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer. ​​

Dette er opplysninger selskaper skal rapportere og på sikt fastsettes som en prosentvis karakter, som viser hvor stor del av selskapets investeringer og inntekter som ansees for å være bærekraftige. Kriteriene er fastsatt i et teknisk regelverk som tar seg alle seks målene. Rapporteringsplikten for de to første målene trer i kraft 1.1.2022 i EU og fra 1.1.2023 må europeiske selskap rapportere alle seks målene. Når dette trer i kraft i Norge får vi vite når lovforslaget er ferdig behandlet. 

Bærekraftsrisiko

Bærekraftvurderinger og identifisering av risikofaktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) inngår, på lik linje med andre finansielle faktorer, i alle investeringsbeslutninger. Fremtidsanalysen, herunder bærekraftrisiko er et sentralt utgangpunkt for forvaltningen.

Les mer her om hvordan vi vurderer og tar hensyn til bærekraftsrisiko i våre investeringsprosesser (pdf).

Hvordan man integrerer og rapporterer ESG og bærekraftsrisiko, er en funksjon av det forvaltningsmessige utgangspunktet. Det er stor forskjell på porteføljekonstruksjon, analyse- og rapporteringsverktøy, eierskapsutøvelse om man er en passiv eller en aktiv forvalter. 

 


Vesentlige negative bærekraftskonsekvenser​​​

Selskapet vurderer fortløpende ESG – faktorer og hensyntar eventuelle negative effekter fra våre investeringsbeslutninger på tvers av aktivaklasser og forvaltningsformer. Et særtrekk ved kapitalforvaltningen vår er at vi bruker eksterne forvaltere i porteføljekonstruksjonen. ​​Vi hensyntar dermed negative effekter gjennom vår posisjon som frittstående og uavhengig aktør hvor vi til enhver tid kan velge forvaltere som anses som best egnet til å levere risikopremier under skiftende markedsforhold med bærekraft integrert i investeringsprosessen. ​​Gjennom selskapets forvaltningsmodell, samarbeider SpareBank 1 Forsikring med sterke internasjonale og nasjonale fagmiljøer innenfor kapitalforvaltning som tilfører selskapet betydelig kompetanse og ressurser, inkludert på bærekraft. Dette er med på å hjelpe oss til å identifisere og prioritere investeringer med minst mulig negative effekter. Alle våre eksterne forvaltere vurderer vesentlige negative effekter, utfører risikoanalysen av selskaper det skal investeres i. 

Les mer her om hvordan vi tar hensyn til negative bærekraftskonsekvenser (pdf)

Likestilling og likelønn

I SpareBank 1 Forsikring er vi stolte av hvordan vi jobber med likestilling og likelønn. Vi har likelønn blant ansatte som følger lønnsregulativet. Per 30. september 2021 hadde kvinner 105 % av menns lønn.

Kjønnsfordelingen i selskapet er også jevn, med 51 % kvinner og 49 % menn.

Likelønn er et av hovedprinsippene i vår godtgjørelsesordning.

Her finner du mer informasjon om hvordan vi jobber med lønn og lønnsutvikling (pdf). 

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }