Etiske retningslinjer

Formålet med de etiske retningslinjene er å skape trygghet for handlinger som er i tråd med våre verdier og tydeliggjøre etiske normer for god forretningsskikk og personlig adferd.

SpareBank 1 Lom og Skjåk er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. De ansatte og de valgte representantene i banken skal kjennetegnes ved at de har høy etisk standard. Dette innebærer at i situasjoner der de representerer eller identifiseres med banken, skal vise en adferd som omfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig.

Etikkreglene skal bidra til bevisstgjøring og etterlevelse av den etiske standard som kreves i banken. Retningslinjene danner en ramme for opptreden og holdninger som skal ligge til grunn. Etikkreglene må ses i sammenheng med lover, regler og øvrige retningslinjer, herunder arbeidsreglementet.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan privat adferd kan påvirke tilliten til banken. Alle ansatte i Sparebank 1 Lom og Skjåk må ha en aktiv holdning til egen etikk og integritet. For å kunne oppfylle intensjonene i bankens etiske retningslinjer må alle ansvarlige ledere legge til rette for gode interne prosesser med implementering og etterlevelse, og fremstå som gode rollemodeller.