Om banken

Generalforsamlinga

Generalforsamlinga er Sparebank 1 Lom og Skjåk sitt øvste organ, og skal sjå til at banken virkar etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Generalforsamlinga sine medlemar er vald ut mellom banken sine kundar. I Fjellbanken er det du som kunde som er sjefen.

Å stille til val for generalforsamlinga betyr at du tek på deg eit viktig ansvar i lokalsamfunnet - og gjev eit verdifullt bidrag til at banken kan oppfylle si samfunnsrolle. Takk for engasjementet!

illustrasjon samboer dame mann high five

Kriterier for å stille til val

illustrasjon-liten-kontrakt

Du må bu i vårt heimemarkededsområde (Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå)

illustrasjon-liten-glad

Du må vera over 18 år

illustrasjon-liten-penger

Du må vera kunde i banken med lån og/eller innskot på minimum 100.000 kroner.

illustrasjon-liten-mynt

Du må ha hatt innskudd i banken på minst 2 500 kroner de siste 6 månedene

Forslag til kandidater til bankens generalforsamling

Bankens generalforsamling består av 12 medlemmer og 4 varamedlemmer, hvorav 9 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant bankens kunder.

Bankens myndige kunder med en aktivitetskapital på minst kr 100 000 fra bankens primærmarkedsområde kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. Primærmarkedsområdet omfatter kommunene Dovre, Lesja, Lom, Vågå og Skjåk.

Banken har en egen valgkomite for kundevalget som innstiller på forslaget til kandidater. Det vil ikke være mulig å stemme på andre kandidater enn de som er oppført i valgkomiteens innstilling.

Bankens myndige kunder fra primærmarkedsområdet med en aktivitetskapital på minst kr 100 000 er stemmeberettiget ved valg av medlemmer til bankens generalforsamling.

I 2023 skal det blant kundene velges 3 medlemmer til generalforsamlingen.

Her er kandidatene:

 • Andre Sundero, Vågå
 • Anne Sofie Brenden, Dovre
 • Anniken Stee, Lom
 • Egil Romsås, Dovre
 • Hans Jacob Dahl, Dovre
 • John Tore Barrusten, Skjåk
 • Live Visdal, Vågå
 • Martin Fjeld, Lom
 • Peder Sperstad, Lom
 • Ragnar Hesthagen, Lom
 • Roger Haugen, Skjåk
 • Tomas Sørhage, Lom
 • Torstein Åmodt, Skjåk
 • Øystein Tofte, Skjåk

Valget gjennomføres digitalt i uke 4 ved å bruke denne linken. Stemmeberettigede kunder kan avgi stemme ved bruk av bankID.

Generalforsamlingens medlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Anna Krogstad 2016 Leder Skjåk   2026
Nils Olav Fosstuen 2016 Nestleder Lom   2026
Thorleif Fjeld 2022 Medlem Lom   2025
Live Visdal 2022 Medlem Vågå x 2023
Tove Johanne Stamstad 2016 Medlem Lom   2024
Lars Kåre Mork 2016 Medlem Skjåk   2024
Peder Sperstad 2019 Medlem Lom x 2023
Guri Ruste 2019 Medlem Dovre x 2023
Kristin Skotte 2016 Medlem Lesja   2025
Mona Thomassen 2016 Medlem (ansattvalgt)     2025
Iren Nystuen 2022 Medlem (ansattvalgt)     2023
Rune Torkveen 2016 Medlem (ansattvalgt)     2026

Varamedlemmer

Navn Innvalgt år Rolle Kommune På valg Funksjonstid
Knut Granum 2022 Varamedlem Skjåk   2026
Bjørn Andreas Ovesen 2021 Varamedlem Lom   2025
Morten Kielland 2020 Varamedlem Skjåk   2024
Yvonne Nyhus-Bakke 2022 Varamedlem (ansattvalg)     2024