Ménerstatning

Ved varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på ménerstatning.

Hva er ménerstatning?

Ménerstatning er erstatningen man kan ha krav på ved varig medisinsk invaliditet som følge av sykdom eller ulykke som har skjedd i arbeid eller fritid. Har du fått påvist varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på ménerstatning både fra folketrygden og fra forsikringen, avhengig av om skaden skjedde i arbeidstid eller på fritid.

Ménerstatning regnes ut ifra invaliditetsgrad, og erstatningen varierer fra hvilken forsikring og tilleggsdekninger du har via arbeidsgiver.

 

Jobbing med varer i butikken.

Invaliditetstabell

Ménerstatning regner vi ut i fra invaliditetsgrad. Vi utbetaler erstatning på grunnlag av redusert livskvalitet og utifra hvilken forsikringssum arbeidsgiver har avtalt med oss.

Tabellene viser standard grunndekning (erstatning) etter lov om yrkesskade. Det er viktig å huske at arbeidsgiver kan ha valgt høyere summer enn de som fremkommer i tabellene. I tillegg kommer justering for alder.

 


Invaliditetstabell - Yrkesskadeforsikring

Medisinsk invaliditet: Yrkesskadeforsikring (beløp):
1 - 15 % Tilleggsdekning
15 - 24 % 0,75 G
25 - 34 % 1,00 G
35 - 44 % 1,50 G
45 - 54 % 2,00 G
55 - 64 % 2,50 G
65 - 74 % 3,00 G
75 - 84 % 3,75 G
85 - 100 % 4,50 G
Skade som er betydelig større enn en skade med invaliditetsgrad på 100 % 5,50 G

Invaliditetstabell - Annen sykdom

Medisinsk invaliditet: Annen sykdom (beløp):
50 - 100 %* Avtalt sum - opptil 40 G

*I sammenhengende tidsrom på 2 år som følge av sykdom


Invaliditetstabell - Fritidsulykkesforsikring

Medisinsk invaliditet: Fritidsulykke (beløp):
1 - 15 % Tilleggsdekning
15 - 24 % 0,75 G
25 - 34 % 1,00 G
35 - 44 % 1,50 G
45 - 54 % 2,00 G
55 - 64 % 2,50 G
65 - 74 % 3,00 G
75 - 84 % 3,75 G
85 - 100 % 4,50 G

Opp-/nedtrapping alder

  • Er den ansatte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. 
  • For hvert år den ansatte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 % av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 % av grunnerstatningen.
  • For hvert år den ansatte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 % av grunnerstatningen.

Melde ménerstatning

Du får utbetalt erstatning ved varig medisinsk mén som følge av yrkesskade eller yrkessykdommer via yrkesskadeforsikringen. Har du fått påvist varig medisinsk mén av legen kan du ha krav på utbetaling både fra folktrygden og fra forsikringen til arbeidsgiver.

Har du hatt ulykke på fritiden som har ført til varig medisinsk mén kan du ha krav om utbetaling fra folketrygden. Du kan også få utbetaling dersom bedriften har fritidsulykkesforsikringen som dekker dette. 
 

NAV og forsikringsselskapet
Dette må meldes til NAV og forsikringsselskapet i to separate prosesser. Først må du melde ifra til arbeidsgiver. Arbeidsgiver har plikt til å sende skademelding til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette, kan du melde skaden eller sykdommen selv hos NAV.

Det er arbeidsgiver som må melde erstatningskrav til forsikringsselskapet hvor bedriften har kjøpt yrkesskadeforsikring, utvidet yrkesskadeforsikring (annen sykdom) eller fritidsulykkesforsikring.

 

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }