Betaling utland prisinformasjon

Her følger en forklaring til de enkelte elementene for betaling utland og sammenhengen mellom disse. Her er også beskrevet hvilke krav banken stiller for at oppgitte priser skal gjelde.


Swift ut 

Papirbasert betaling er betalingsoppdrag levert på papir for manuell registrering av funksjonær i banken, det vil si alle oppdrag som ikke leveres via elektroniske kanaler.

Prisen er basispris for tjenesten og brukes uavhengig av valutasort og mottakers land.

Ved valg av ekstratjenester vil disse plusses på basisprisen og alt belastes sammen.

SEPA-betaling er en betaling der betalingsoppdraget leveres via våre elektroniske kanaler med:

 • Normal prioritet (ikke hastebetaling)
 • Euro som betalingsvaluta/overføringsvaluta
 • Delt gebyr (avsender betaler gebyr i avsenderbank og mottaker i mottakerbank)
 • Betalingsmottaker med konto i bank et EU-/EØS-land eller Sveits
 • Korrekt IBAN kontonummer på mottaker
 • Korrekt BIC på mottakers bank (ikke krav for privatkunder)

Eneste tilgjengelige ekstratjeneste for en SEPA-betaling er bekreftelse per fax eller e-post.

Ordinær betaling er betalingsoppdrag levert via våre elektroniske kanaler og som ikke er SEPA.

For at en betaling skal få den oppgitte prisen, stilles det visse krav til mottakerdetaljer:

 • Oppdraget må inneholde BIC til mottakers bank (ikke krav for privatkunder når IBAN er brukt).
 • Korrekt formatert kontonummer (i IBAN-format til land som har innført IBAN og BBAN til alle andre land).

Det påløper et reparasjonsgebyr på alle oppdrag som ikke har nevnte kriteria på plass.

Ekstratjenester kan velges for denne kategorien betalinger – med visse begrensninger.

Ekstratjenester og evt. meldingsreparasjon vil plusses på basisprisen og alt belastes sammen.

 

 


Swift inn 

SEPA-betaling er en betaling der betalingsoppdraget leveres via våre elektroniske kanaler med:

 • Normal prioritet (ikke hastebetaling)
 • Euro som betalingsvaluta/overføringsvaluta
 • Delt gebyr (avsender betaler gebyr i avsenderbank og mottaker i mottakerbank)
 • Betalingsmottaker med konto i bank et EU-/EØS-land eller Sveits
 • Korrekt IBAN kontonummer på mottaker
 • Korrekt BIC på mottakers bank (ikke krav for privatkunder)

Eneste tilgjengelige ekstratjeneste for en SEPA-betaling er bekreftelse per fax eller e-post.

Grensekryssende betaling/innenlands valutabetaling er betalinger i hvilken som helst valutasort fra hvor som helst i verden, unntatt de som omfattes av SEPA-betaling og norske kroner innenlands. Valutabetalinger mellom norske kunder er å betrakte som grensekryssende betaling.

Innenlands betaling i NOK er betaling i norske kroner fra kunde i annen norsk bank. Betaling i norske kroner fra kunde i utenlandsk bank kategoriseres som grensekryssende betaling.

Det kan ikke velges ekstratjenester på innkomne betalinger og det er ingen tillegg.


Tillegg og ekstratjenester 

Tillegg for hastebetaling kommer i tillegg til basisprisen uavhengig av om oppdraget er levert banken på papir eller i våre elektroniske kanaler. Tillegget plusses på basisprisen og alt belastes sammen. Hastebetaling kan ikke velges på en SEPA-betaling. Normalt sendes en hastebetaling umiddelbart (med samme dags valutadato).

Tillegg hvis avsender dekker alle omkostninger (omkostningskode OUR) kommer i tillegg til basisprisen uavhengig av om oppdraget er levert banken på papir eller i våre elektroniske kanaler. OUR kan ikke velges på en SEPA-betaling, på betaling uten veksling til mottaker i et EU/EØS-land i euro eller i angjeldende lands valuta og på betaling i USD til mottaker i USA.

På disse betalingene vil banken endre omkostningskoden automatisk til delte omkostninger (SHA). Ved valg av omkostningskode OUR vil angitt beløp plusses på basisprisen og belastes din konto. Et alternativ til OUR er å velge delte omkostninger (SHA) og legge til et passende beløp på overføringsbeløpet slik at mottaker blir godskrevet litt mer netto.

Meldingsreparasjon kommer i tillegg til basisprisen hvis et oppdrag inneholder feil eller mangler som kan korrigeres av banken. Typiske feil eller mangler er for eksempel ugyldig/ manglende BIC, bankkode, IBAN, BBAN. En betaling til mottaker i et EU/EØS-land i euro eller landets valuta, kan iflg. Finansavtaleloven ikke repareres/korrigeres hvis den inneholder feil. Les mer om dette under punktet Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag.

Kontoregulering og veksling til/fra egen valutakonto er gratis uansett om oppdraget leveres banken på papir eller via våre elektroniske kanaler. Ved veksling av større beløp anbefaler å ta kontakt med våre valutameglere direkte.

Registrering og endring av fast oppdrag utland gjelder faste oppdrag som er registrert hos Kapitalmarked i banken. Pris for registrering av oppdraget er en engangssum. Etter at et fast oppdrag er etablert, betales det gebyr og eventuelle tilleggstjenester per betaling i henhold til gjeldende prisliste. På faste oppdrag vil det ikke plusses på gebyr for meldingsreparasjon. Fast oppdrag er å betrakte som levert via en elektronisk kanal. Er det ikke dekning for beløpet på konto på forfallsdato, kanselleres den gjeldende betalingen og vi belaster da et kansellasjonsgebyr. Endring av et fast oppdrag koster det samme som opprettelse og alle endringer må meddeles banken skriftlig.

Bekreftelse per fax eller e-post til mottaker eller avsender er en tilleggstjeneste som kan velges på alle typer utgående betalinger. Tillegget plusses på basisprisen og alt belastes sammen.

Vi tar ikke ansvar for at oppgitt e-postadresse eller faxnummer er korrekt.

Kansellasjon/avvisning av mottatt oppdrag kan inntreffe etter at et oppdrag er levert banken via våre elektroniske kanaler. Kansellasjonsgrunn kan for eksempel være manglende dekning på konto. Hvis et oppdrag avvises i henhold til reglene i Finansavtaleloven, er banken pålagt å oppgi en avvisningsgrunn. Det er ikke tillatt å ta gebyr for selve avvisningen, men det kan belastes gebyr for å underrette avsender om grunnen til avvisningen.

Kansellasjon av utført betaling skjer etter ordre fra avsender. En betaling som er sendt fra banken til mottakers bank vil bli forsøkt kansellert/tilbakekalt etter beste evne og for denne tjenesten tar vi et gebyr. De bankene som har vært involvert i den originale betalingen trekker som regel gebyr fra det opprinnelige beløpet før betalingen sendes i retur. Alternativt returneres hele beløpet sammen med krav om separat gebyr. I sistnevnte tilfelle vil vi etterbelaste din konto for dette gebyret. En kansellert betaling som returneres avsender vil uansett bli fratrukket vårt gebyr på innkomne betalinger i henhold til gjeldende prisliste.

Reklamasjon/etterlysning av utført betaling skjer etter ordre fra avsender, og for denne tjenesten tar vi et gebyr. Andre banker involvert i betalingen vil normalt også kreve gebyr for å behandle en reklamasjon/etterlysning. Alle disse gebyrene vil belastes din konto etterskuddsvis.

Vårt gebyr og andre bankers gebyrer belastes kun hvis det viser seg at det ble gitt feile eller mangelfulle opplysninger på det oppdraget som ble levert banken eller hvis vi får bekreftet at mottakers konto har blitt godskrevet likevel. Hvis det viser seg at bankene som har vært involvert i betalingen har gjort en feil, belastes ikke kunde for noe som helst utover det gebyret som ble belastet ved opprinnelig betaling.


Valutasjekker 

Salg av valutasjekk viser vårt gebyr for å få en av våre korrespondentbanker til å utstede en valutasjekk som sendes mottaker i utlandet pr. post. Vi utsteder ikke valutasjekker i banken.Vi benytter en løsning som kalles SWIFT-to-cheque til dette formålet.

Valutasjekk benyttes hvis oppdraget mangler mottakers kontonummer og bankforbindelse.