Slik jobber vi med bærekraft

Vi skal ha et aktivt forhold til bærekraft, og ta ansvar for miljøutfordringene samfunnet står ovenfor.

Vi skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet, hvitvasking, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Dette gjelder både internt og i forhold til samfunnet for øvrig.

Formål

Formålet med bærekraftsarbeidet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland er å opprettholde: 

 • Økonomisk lønnsomhet
 • Solid omdømme
 • God risikohåndtering
 • Attraktivitet som investeringsobjekt
 • Attraktivitet som arbeidsplass

Våre prioriterte bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftmål ligger til grunn for bankens bærekraftambisjoner. Banken har særlig fokus på følgende fem bærekraftmål:

Vi skal videreføre vår stolte tradisjon for å støtte allmennyttige initiativ og virksomheter som forbedrer oppvekstsvilkår i vår region. Vi legger vekt på mosjon og barne- og breddeidrett. 

Vi skal legge til rette for at alle medarbeidere kan utvikle seg. Vi bidrar til å styrke utdanningsmiljøet lokalt gjennom samarbeid og økonomisk støtte. Vi skal være lokal kompetansebygger på økonomi.

Vi skal fremme inkludering og mangfold gjennom vår forretningsdrift, ha en bedriftskultur som er preget av åpenhet, respekt og å ville hverandre vel. Vi skal bruke vår rolle som finansiell samarbeidspartner til å skape økt bevissthet om bærekraft, og bidra til sunn vekst i form av bærekraftige arbeidsplasser og økonomi.

Vi vil gjennom bærekraftig rådgivning bidra til å styrke enkeltpersoners, virksomheters og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Vi bygger også vårt bærekraftarbeid på mål 17, som er samarbeid for å nå målene. Vi er overbevist om at samarbeid er den beste strategien for å nå felles mål. 

 • Sammen med våre kunder bygger vi bevissthet og kunnskap. Vi fokuserer på muligheter og lønnsomhet. 
 • Sammen i SpareBank 1 Alliansen bygger vi kompetanse og samarbeider gjennom felles bærekraftforum. Vi bygger bærekraftige verktøy og teknologi i fellesskap og samarbeider om bærekraftige innkjøp og krav til produkter og leverandører. 

Overordnede mål for vårt arbeid med bærekraft

I 2023 jobber vi med å justere strategi og mål innen bærekraft og utvikle nøkkeltall for å måle status og fremgang.

Klima og miljø
 • Egen virksomhet er klimanøytral i 2030
 • Klimanøytral finansierings- og investeringsportefølje i 2050
Grønn omstilling
 • 5 milliarder kroner av finansieringsporteføljen er bærekraftig i 2030
 • 25 prosent av boliglånsporteføljen skal være taksonomi-grønn i 2030
Kampen mot økonomisk kriminalitet
 • Vi har nulltoleranse knyttet til økonomisk kriminalitet
Likestilling
 • Kjønnsbalanse på alle ledernivåer innen 2025 (Minimum 40% av hvert kjønn)
 • Lønnsforskjeller skal kunne begrunnes med objektive kriterier

Våre bærekraftsambisjoner

Banken vil bidra til å nå målsettingene innen bærekraft gjennom arbeid med følgende bærekraftambisjoner:

Vår organisasjon

Vi begynner med oss selv, gjennom at dyktige, engasjerte og fremtidsrettede medarbeidere integrerer bærekraft i alle arbeidsprosesser.

 • Vi skal være gode forbilder gjennom å redusere eget forbruk, avfall og CO2-avtrykk 
 • Vi skal jobbe aktivt for mangfold i ledende stillinger 
 • Vi skal ha rådgivere med kompetanse på bærekraft 
Våre produkter og tjenester

Vi jobber sammen med våre kunder for å nå bærekraftmålene, og vi bidrar til høyere bevissthet, kompetanse og endringshastighet. 

 • Vi skal bidra til at våre kunder har en aktiv holdning til klimarisiko og bærekraft 
 • Vi skal vurdere ESG-faktorer i kredittprosessene 
 • Vi skal tilby grønne finansieringsprodukter 
 • Vi skal ikke finansiere kunder som operer i strid med bærekraftprinsipper 
 • Vi skal bidra til bærekraftige arbeidsplasser 
Vårt samfunnsengasjement

Vi har vært en bærekraftig samfunnsbygger siden 1833, for vi vet at når det går bra med samfunnet, går det bra med banken.

 • Vi skal være lokal kompetansebygger på økonomi 
 • Vi skal bidra til å styrke utdanningsmiljøet lokalt 
 • Vi skal støtte initiativ som bedrer oppvekstsvilkår 
 • Vi skal bidra til lokale klimatiltak