Slik jobber vi med bærekraft

Vi skal ha et aktivt forhold til bærekraft, og ta ansvar for miljøutfordringene samfunnet står ovenfor.

Vi skal ikke medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, økonomisk kriminalitet, hvitvasking, korrupsjon, alvorlig natur- og miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Dette gjelder både internt og i forhold til samfunnet for øvrig.

Har du forslag til hvordan vårt bærekraftsarbeid kan forbedres? Da ønsker vi å høre fra deg. 

barekraft-miljo-klima-energi

Formål

Formålet med vårt bærekraftarbeid er å bidra til bærekraftige lokalsamfunn og en bedre fremtid i tråd med Parisavtalen. Vi skal hjelpe kundene våre i omstilling til bærekraftige løsninger ved å tilby relevante produkter og tjenester og god finansiell rådgivning.

Vi jobber med bærekraft for å sikre at vi: 

 • er relevante og konkurransedyktige for kundene våre
 • forsterker de positive påvirkningene vi har på samfunnet rundt oss, og begrenser de negative
 • opprettholder økonomisk lønnsomhet
 • forvalter vårt gode omdømme
 • opprettholder god risikohåndtering
 • fortsetter å være et attraktivt investeringsobjekt
 • fortsetter å være en attraktiv arbeidsplass

Våre prioriterte bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftmål ligger til grunn for bankens bærekraftambisjoner. Banken har særlig fokus på følgende fem bærekraftmål:

Vi skal fremme inkludering og mangfold gjennom vår forretningsdrift. Vi skal bruke vår rolle som finansiell samarbeidspartner til å skape økt bevissthet om bærekraft, og bidra til sunn vekst i form av bærekraftige arbeidsplasser og økonomi. Vi skal bidra til beskyttelse av arbeiderrettigheter gjennom krav til våre leverandører og forretningspartnere.

Vi skal fremme bærekraftig næringsutvikling og bidra til omstilling av næringslivet i vårt markedsområde til å bli mer bærekraftig, med mer effektiv bruk av ressurser og mer utstrakt bruk av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser.

 Vi skal hjelpe våre kunder i omstilling til bærekraftige løsninger ved å tilby relevante produkter og tjenester og god finansiell rådgivning.

Gjennom vårt arbeid mot økonomisk kriminalitet bidrar vi til reduksjon av ulovlige finansstrømmer som undergraver en velfungerende velferdsstat. Arbeidet bidrar også til å stanse overgrep, utnytting og menneskehandel.

Vi er overbevist om at samarbeid er den beste strategien for å nå felles mål. Sammen med våre kunder bygger vi bevissthet og kunnskap. Vi fokuserer på muligheter og lønnsomhet. Som del av SpareBank1 Alliansen samarbeider vi med 12 andre banker til beste for våre kunder. 

Overordnede mål for vårt arbeid med bærekraft

Vi har satt følgende overordnede mål innen bærekraft for bankvirksomheten:

Klima og miljø
 • Egen virksomhet er klimanøytral i 2030
  Dette innebærer at vi innen utgangen av 2030 skal kutte utslippene fra egen drift i scope 1-3 med minimum 50 prosent i forhold til 2019, og kompensere for resten på en ansvarlig måte

 • Klimanøytral finansierings- og investeringsportefølje i 2050
  Vi skal sette delmål for vårt arbeid innen klima og miljø i tråd med CSRD-regelverket med tilhørende standarder
Grønn omstilling
 • Finansiere 5 mrd. kroner i bærekraftige utlån og aktiviteter i 2030.
  Bærekraftige utlån og aktiviteter er i henhold til vårt grønne obligasjonsrammeverk og/eller EUs taksonomi. Målet gjelder grønne utlån samlet for personmarked og bedriftsmarked, inkludert utlån overført til kredittforetak. Det settes delmål for personmarked og bedriftsmarked for å oppnå det overordnede målet

Vi har satt følgende overordnede mål innen bærekraft for hele konsernet:

Kampen mot økonomisk kriminalitet
 • Vi har nulltoleranse knyttet til økonomisk kriminalitet
 • Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard
Likestilling
 • Kjønnsbalanse på alle ledernivåer innen 2025 (Minimum 40% av hvert kjønn)
 • Lønnsforskjeller skal kunne begrunnes med objektive kriterier

Våre bærekraftsforventninger

Konsernet skal bidra til å nå målsettingene innen bærekraft gjennom arbeid med følgende forventninger som vi har til vår organisasjon, våre produkter og tjenester, vårt samfunnsengasjement og overfor våre leverandører, forretningspartnere og våre kunder.

Vår organisasjon
 • Vi skal innarbeide bærekraft i alle relevante arbeidsprosesser
 • Vi skal jobbe kontinuerlig og systematisk for å redusere klimagassutslipp fra vår egen virksomhet
 • Vi skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og ikke medvirke til brudd på disse rettighetene
 • Vi skal jobbe aktivt for likestilling, mangfold og inkludering i vår organisasjon
 • Vi skal ha kompetanse på bærekraft
Våre produkter og tjenester
 • Vi skal hjelpe kundene våre i omstilling til bærekraftige løsninger ved å tilby relevante produkter og tjenester og god finansiell rådgivning
 • Vi skal bidra til at våre kunder har en aktiv holdning til bærekraft og klima- og naturrisiko
 • Vi skal vurdere ESG-faktorer i kredittprosessene i bankvirksomheten
 • I vår bankvirksomhet skal vi ikke finansiere kunder som opererer i strid med våre bærekraftprinsipper, eller der ESG-risiko vurderes å være høy, og denne ikke er av forbigående karakter 
Vårt samfunnsengasjement
 • Vi skal være lokal kompetansebygger på økonomi og bidra til å styrke utdanningsmiljøet lokalt
 • Vi skal støtte initiativ som bedrer oppvekstsvilkår
 • Vi skal bidra til lokale klima- og naturtiltak
Våre leverandører og forretningspartnere
 • Våre leverandører og forretningspartnere skal ha et bevisst forhold til bærekraftrisiko i sin egen virksomhet og leverandørkjede
 • De skal utøve sin virksomhet i tråd med retningslinjer for ansvarlig næringsliv og bidra til en bærekraftig omstilling
 • Vi forventer at våre leverandører oppfyller våre krav til leverandører om bærekraft og etisk forretningsvirksomhet
Våre kunder
 • Vi forventer at våre bedriftskunder inntar en bevisst holdning til bærekraft og klima- og naturrisiko, og driver i tråd med lover og forskrifter på sitt felt
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }