Hvilke kriterier må bedriften oppfylle for å få lån eller kreditt gjennom vekstgarantiordningen?

Bruk av vekstgaranti forutsetter at formålet med lånet eller egenskaper ved bedriften oppfyller minst ett av følgende kriterier:

A. Lånet skal brukes til å investere i produksjon, utvikling eller implementering av nye eller vesentlig forbedrede

 •     produkter, prosesser eller tjenester
 • produksjons- eller leveransemetoder
 • organisatorisk innovasjon eller prosessinnovasjon (inkludert innovative forretningsmodeller), hvor det foreligger risiko for teknologisk, industriell eller forretningsmessig svikt

B. Låntaker har vært i markedet mindre enn 12 år siden første kommersielle salg, og har over en treårsperiode hatt en gjennomsnittlig årlig, intern vekst i antall ansatte eller omsetning på mer enn 20 prosent, med 10 eller flere ansatte ved begynnelsen av observasjonsperioden.

C. Låntaker har vært i markedet mindre enn 7 år etter første kommersielle salg, og forsknings- eller innovasjonskostnadene representerer minst 5 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene. For oppstartsbedrifter uten finansiell historikk, vil inneværende skatteperiode være gjeldende.

D. Låntaker har et betydelig innovasjonspotensial eller er forsknings- eller innovasjonsdrevet i kraft av å tilfredsstille ett av følgende kriterier:

 • Bedriftens årlige forsknings- og innovasjonskostnader er lik eller større enn 20 prosent av lånebeløpet, som vist ved låntakers siste godkjente årsregnskap. Det forutsettes at bedriften planlegger en økning i forsknings- og innovasjonskostnader tilsvarende minimum lånebeløpet (ihht. forretningsplan)
 • Bedriften skal bruke minst 80 prosent av lånebeløpet til forsknings- og innovasjonsrelaterte aktiviteter (indikert ved bedriftens forretningsplan), og det resterende beløp på kostnader som muliggjør disse aktivitetene
 • Bedriften har mottatt tilskudd, lån eller garantier fra forsknings- og innovasjonsprogrammer i EU (f.eks. Horisont 2020, EIC eller Eurostars) eller fra nasjonale eller regionale forsknings- og innovasjonsordninger (f.eks. fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet) i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med Vekstgaranti ikke skal dekke de samme kostnadene
 • Bedriften har fått en forsknings-, utviklings- eller innovasjonspris fra en EU-institusjon eller et EU-organ i løpet av de siste 24 månedene
 • Bedriften har registrert minst en teknologirettighet (som et patent eller opphavsrett til programvare) i løpet av de siste 24 månedene, og hensikten med lånet skal være å muliggjøre bruk av denne rettigheten, direkte eller indirekte
 • Bedriften er en tidligfase-SMB hvor det er foretatt en investering fra et venturekapitalfond i løpet av siste 24 måneder, eller at en slik venturekapitalinvestor er aksjonær i bedriften
 • Bedriften har behov for risikokapital større enn 50 prosent av gjennomsnittlig årlig omsetning i de fem foregående årene. Dette skal være basert på en forretningsplan som tar sikte på å introdusere et nytt produkt eller å gå inn i et nytt geografisk marked
 • Bedriftens forsknings- og innovasjonskostnader utgjør minst 10 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene, (eller i oppstartsselskaper uten finansiell historikk i inneværende skatteperiode). Dette skal være bekreftet av en ekstern revisor
 • Bedriften har blitt innvilget SkatteFUNN i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med Vekstgaranti ikke skal dekke samme kostnadene
 • Bedriften har mottatt Seal of Excellence fra EU eller Innovasjon Norge i løpet av de siste 36 månedene;

 

E. Låntaker skal bruke lånet til å investere i digitalisering på minst ett av følgende områder:

 • Utvide eller omdanne eksisterende forretningsmodeller eller skape nye forretningsmodeller
 • Introdusere eller vesentlig styrke digitalisering innenfor supply chain management (forsyningskjede), som inkluderer, men ikke er begrenset til lagerstyring, automatisering samt interaksjon med leverandører, kunder eller partnere
 • Forbedring av produkter, tjenester eller prosesser ved å integrere digital teknologi i bedriftens forretningsprosesser, inkludert design, utvikling eller leverandørsystemer
 • Customer relationship management (CRM/kunderelasjonshåndtering), som inkluderer forbedrede systemer for tilbakemelding fra kunder eller muligheter for digital markedsføring
 • Forretningsutvikling og kundeakvisisjon, inklusive men ikke begrenset til nye kundegrupper eller nye geografiske markeder;
 • Datasikkerhet eller å styrke bedriftens evne til å håndtere eventuelle cyberangrep
 • Integrasjon av innovative "deep technologies" i driften av selskapet, som f.eks. kunstig innteligens, "blockchain", droner og roboter, bioteknologi, "photonics" elektronisk avanserte materialer, kvantedatabehandling
 • Utvikling av kompetanse knyttet til digitale teknologier hos eksisterende og nye medarbeidere eller ledelse, styring og administrasjon av virksomheten i en digital verden.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }