Hvilke kriterier må bedriften oppfylle for å få lån eller kreditt gjennom vekstgarantiordningen?

Bruk av vekstgaranti forutsetter at formålet med lånet eller egenskaper ved bedriften oppfyller minst ett av følgende kriterier:

A. Lånet skal brukes til å investere i produksjon, utvikling eller implementering av nye eller vesentlig forbedrede

 •     produkter, prosesser eller tjenester
 • produksjons- eller leveransemetoder
 • organisatorisk innovasjon eller prosessinnovasjon (inkludert innovative forretningsmodeller), hvor det foreligger risiko for teknologisk, industriell eller forretningsmessig svikt

B. Låntaker har vært i markedet mindre enn 12 år siden første kommersielle salg, og har over en treårsperiode hatt en gjennomsnittlig årlig, intern vekst i antall ansatte eller omsetning på mer enn 20 prosent, med 10 eller flere ansatte ved begynnelsen av observasjonsperioden.

C. Låntaker har vært i markedet mindre enn 7 år etter første kommersielle salg, og forsknings- eller innovasjonskostnadene representerer minst 5 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene. For oppstartsbedrifter uten finansiell historikk, vil inneværende skatteperiode være gjeldende.

D. Låntaker har et betydelig innovasjonspotensial eller er forsknings- eller innovasjonsdrevet i kraft av å tilfredsstille ett av følgende kriterier:

 • Bedriftens årlige forsknings- og innovasjonskostnader er lik eller større enn 20 prosent av lånebeløpet, som vist ved låntakers siste godkjente årsregnskap. Det forutsettes at bedriften planlegger en økning i forsknings- og innovasjonskostnader tilsvarende minimum lånebeløpet (ihht. forretningsplan)
 • Bedriften skal bruke minst 80 prosent av lånebeløpet til forsknings- og innovasjonsrelaterte aktiviteter (indikert ved bedriftens forretningsplan), og det resterende beløp på kostnader som muliggjør disse aktivitetene
 • Bedriften har mottatt tilskudd, lån eller garantier fra forsknings- og innovasjonsprogrammer i EU (f.eks. Horisont 2020, EIC eller Eurostars) eller fra nasjonale eller regionale forsknings- og innovasjonsordninger (f.eks. fra Innovasjon Norge eller Forskningsrådet) i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med Vekstgaranti ikke skal dekke de samme kostnadene
 • Bedriften har fått en forsknings-, utviklings- eller innovasjonspris fra en EU-institusjon eller et EU-organ i løpet av de siste 24 månedene
 • Bedriften har registrert minst en teknologirettighet (som et patent eller opphavsrett til programvare) i løpet av de siste 24 månedene, og hensikten med lånet skal være å muliggjøre bruk av denne rettigheten, direkte eller indirekte
 • Bedriften er en tidligfase-SMB hvor det er foretatt en investering fra et venturekapitalfond i løpet av siste 24 måneder, eller at en slik venturekapitalinvestor er aksjonær i bedriften
 • Bedriften har behov for risikokapital større enn 50 prosent av gjennomsnittlig årlig omsetning i de fem foregående årene. Dette skal være basert på en forretningsplan som tar sikte på å introdusere et nytt produkt eller å gå inn i et nytt geografisk marked
 • Bedriftens forsknings- og innovasjonskostnader utgjør minst 10 prosent av driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene, (eller i oppstartsselskaper uten finansiell historikk i inneværende skatteperiode). Dette skal være bekreftet av en ekstern revisor
 • Bedriften har blitt innvilget SkatteFUNN i løpet av de siste 36 månedene. Det forutsettes at lån med Vekstgaranti ikke skal dekke samme kostnadene
 • Bedriften har mottatt Seal of Excellence fra EU eller Innovasjon Norge i løpet av de siste 36 månedene;

 

E. Låntaker skal bruke lånet til å investere i digitalisering på minst ett av følgende områder:

 • Utvide eller omdanne eksisterende forretningsmodeller eller skape nye forretningsmodeller
 • Introdusere eller vesentlig styrke digitalisering innenfor supply chain management (forsyningskjede), som inkluderer, men ikke er begrenset til lagerstyring, automatisering samt interaksjon med leverandører, kunder eller partnere
 • Forbedring av produkter, tjenester eller prosesser ved å integrere digital teknologi i bedriftens forretningsprosesser, inkludert design, utvikling eller leverandørsystemer
 • Customer relationship management (CRM/kunderelasjonshåndtering), som inkluderer forbedrede systemer for tilbakemelding fra kunder eller muligheter for digital markedsføring
 • Forretningsutvikling og kundeakvisisjon, inklusive men ikke begrenset til nye kundegrupper eller nye geografiske markeder;
 • Datasikkerhet eller å styrke bedriftens evne til å håndtere eventuelle cyberangrep
 • Integrasjon av innovative "deep technologies" i driften av selskapet, som f.eks. kunstig innteligens, "blockchain", droner og roboter, bioteknologi, "photonics" elektronisk avanserte materialer, kvantedatabehandling
 • Utvikling av kompetanse knyttet til digitale teknologier hos eksisterende og nye medarbeidere eller ledelse, styring og administrasjon av virksomheten i en digital verden.