Hva er noter i et regnskap?

Regnskapsnoter er en del av bedriftens årsregnskap, og gir tilleggsinformasjon og utdypende forklaringer til tallene som er oppført i selve regnskapet.

Illustrasjon av mann som forklarer noter foran en tavle

Krav til noteopplysninger

Alle bedrifter er pålagt å utarbeide noter til årsregnskapet. Hvilke noteopplysninger de må ta med avhenger av selskapets størrelse og hva som er obligatorisk i henhold til regnskapsloven. I tillegg kan bedriften velge å inkludere noter som de anser som viktig for å gi detaljert informasjon om spesifikke poster i regnskapet. Eksempler på dette kan være avskrivninger, utgifter til forskning og utvikling, pensjonskostnader, lånebetingelser og forpliktelser.

Notene kan også inneholde annen viktig informasjon, for eksempel risikofaktorer som påvirker virksomheten, hendelser etter balansedagen, og opplysninger om ledelsens disposisjoner og planer. Derfor spiller notene en viktig rolle i å gi investorer og andre interessenter en mer fullstendig forståelse av virksomhetens økonomiske situasjon og resultater.

Noteopplysninger som følger poster i balansen og resultatregnskapet må følge samme rekkefølge som postene i selve oppstillingen for balansen og resultatregnskapet.

Les mer om de konkrete lovene og reglene som gjelder for noteopplysninger i kapittel 7 i regnskapsloven på Lovdatas nettside.


Noteopplysninger for små foretak

De viktigste noteopplysningene små foretak skal inkludere i sitt regnskap kan variere avhengig av flere faktorer, for eksempel bransje, størrelse og virksomhetens art.

Imidlertid er det noen grunnleggende noteopplysninger som alle selskaper, inkludert små foretak, må inkludere i regnskapet:

 • Regnskapsprinsipper: Beskrivelse av hvilke prinsipper som er brukt for å utarbeide regnskapet, som for eksempel hvilken standard som er fulgt og hvordan verdivurdering er gjort.
 • Varige driftsmidler: Informasjon om selskapets eiendeler som har en lang levetid og er brukt i virksomheten, som for eksempel bygninger og utstyr. Dette inkluderer også avskrivninger og nedskrivninger.
 • Lønnskostnader: Detaljert informasjon om selskapets lønnskostnader, inkludert antall ansatte, lønnsnivå og eventuelle bonuser.
 • Skatt: Informasjon om selskapets skattepliktige inntekt, skattefordeler og skattebyrde.
 • Gjeld og forpliktelser: Detaljer om selskapets langsiktige og kortsiktige gjeld, samt forpliktelser som for eksempel garantier og pensjonsordninger.
 • Noter til resultatregnskapet: Detaljer om inntekter, kostnader og fortjeneste i selskapet.
 • Hendelser etter balansedagen: Informasjon om hendelser som har inntruffet etter balansedagen, men før årsregnskapet ble utarbeidet, og som kan ha en påvirkning på selskapets økonomiske situasjon.

Dame peker. Illustrasjon.

Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper er de prinsippene som brukes for å utarbeide og presentere bedriftens årsregnskap, og er lovpålagt for alle bedrifter å inkludere i sitt årsregnskap. Disse prinsippene er utviklet for å sikre at regnskapet gir en nøyaktig og pålitelig beskrivelse av virksomhetens økonomiske situasjon og resultater.

Noen av de vanligste regnskapsprinsippene inkluderer:

 • Kontinuitetsprinsippet: Dette prinsippet innebærer at bedriften anses å være en pågående virksomhet, med mindre det foreligger klare bevis på noe annet.
 • Realisasjonsprinsippet: Inntekter skal tas med i regnskapet når de er opptjent, uavhengig av når betaling mottas.
 • Kostnadsprinsippet: Kostnader skal tas med i regnskapet når de påløper, uavhengig av når betaling skjer.
 • Konsistensprinsippet: Regnskapet skal være utarbeidet i tråd med tidligere år, slik at det er mulig å sammenligne tall fra år til år.
 • Vurderingsprinsippet: Eiendeler og gjeld skal vurderes til virkelig verdi eller anskaffelseskost, avhengig av hva som er lavest.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }