Hva er arbeidsuførhet?

Arbeidsuførhet (ervervsuførhet) er varig og helt eller delvis tapt arbeidsevne, altså redusert evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Arbeidsuførhet kan oppstå som følge av ulykkesskade eller sykdom, og graden vektes i prosent.

Hvis du skader deg eller blir syk er det legen din som skriver ut sykemelding og avgjør din grad av arbeidsuførhet. Det er først når du går over på uføretrygd fra NAV at arbeidsuføredekningen starter å utbetales.

Dersom du blir arbeidsufør og er ansatt i en bedrift, har du også yrkesskadeforsikring som kan dekke deg økonomisk for yrkesskader som fører til arbeidsuførhet. Har bedriften utvidet yrkesskadeforsikringen med annen sykdom og fritidsulykkesforsikring er du ekstra godt dekket. Er du selvstendig næringsdrivende er reglene litt annerledes.

Du kan også være dekket av privat uføreforsikring, hvor det kan være egne regler for grad av uførhet og når utbetalingen starter.
 

Se også: