Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er med på å bidra til stabile og lønnsomme virksomheter og samfunn. Vi har et sterkt fokus på dette i egne virksomheter og gjennom selskapene vi velger å samarbeide med.

All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi tar hensyn til arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov. Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn. 

Gjennom vår kredittpolicy og innkjøpspolicy stiller vi krav til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Gudbrandsdal, våre leverandører og når vi gir kreditt.

Opptatt av mangfold og inkludering

Vi er opptatt av mangfold i ulike posisjoner og har igangsatt lederutviklings-arbeid med tanke på å skolere og rekruttere framtidige ledere fra egen organisasjon. 

SpareBank 1 Gudbrandsdal har egen varslingskanal og rutiner for håndtering av kritikkverdige forhold, herunder alle former for trakassering, mobbing, diskriminering og kriminelle forhold.