Kapitaldekning

EUs nye direktiv for kapitaldekning ble innført i Norge fra 1. januar 2007. Regelverket bygger på en standard for kapitaldekningsberegninger fra Bank for International Settlements (BIS).

Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring og forvaltning av risiko. Formålet med kapitaldekningsregelverket er å styrke stabiliteten i det finansielle systemet gjennom:

  • Mer risikosensitivt kapitalkrav
  • Bedre risikostyring og kontroll
  • Tettere tilsyn
  • Mer informasjon til markedet

Kapitaldekningsregelverket baseres på tre pilarer:

  • Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital
  • Pilar 2: Vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging
  • Pilar 3: Krav til offentliggjøring av informasjon

En nærmere beskrivelse av de ulike pilarene er gitt i egen pilar 3 rapportering for SpareBank 1 Gudbrandsdal.


Endring i Basel II fra 1. januar 2011

Som følge av endringer i EU sitt kapitaldekningsdirektiv ble de norske forskriftene om beregning av kapitalkrav og ansvarlig kapital endret med virkning fra 1. januar 2011. De viktigste endringene omfatter strengere krav til hybridkapitalen (fondsobligasjonene), økt kapitalkrav for egenkapitalrisiko i handelsporteføljen samt økte kapitalkrav og strengere krav til risikostyringen relatert til verdipapiriseringsposisjoner.