Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er en forutsetning for bærekraftig utvikling. 

SpareBank 1 Hallingdal Valdres respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Herunder nevnes spesielt retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid,  avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, våre leverandører og når vi gir kreditt.  

Vår innkjøpspolicy stiller krav til følgende kjerneområder:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsforhold
  • Miljø
  • Hederlig virksomhet.

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Våre største innkjøp skjer gjennom SpareBank 1 Alliansen og her er det retningslinjer for bærekraft, og kontinuerlig oppfølging av våre leverandører. Les vedlegget her (pdf). Vi har i tillegg en innkjøpsrutine som gjelder for alle våre lokale innkjøp i tillegg til retningslinjene for bærekraft.