Våre bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er verktøy for å bidra til en rettferdig og bærekraftig verden. Vi har valgt å ha ekstra fokus på fire mål hvor vi kan påvirke på en effektiv måte.

Likestilling mellom kjønnene

Likestilling mellom kjønnene er med på å bidra til stabile og lønnsomme virksomheter og samfunn. Vi har et sterkt fokus på dette i egne virksomheter og gjennom selskapene vi velger å samarbeide med.

Les mer om likestilling

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Gjennom egne investeringer og hva vi tilbyr av investeringsmuligheter til våre kunder, bidrar vi til anstendige lønninger og arbeidsforhold også på verdensbasis. 

Les mer om anstedig arbeid og økonomisk vekst

Stoppe klimaendringene

Finansnæringen har et stort ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. Gjennom å tilby kundene våre økonomiske intensiver for å velge miljøriktige løsninger, og samtidig stille strenge krav til miljøhensyn når vi innvilger lån, bidrar vi til å dytte markedet i en grønnere retning.

Les mer om å stoppe klimaendringene

Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene innen bærekraft er en nødvendighet for å lykkes. Felles målsettinger og forpliktelser gjør at næringsliv, samfunn og enkeltpersoner kan finne løsninger som er til det beste for oss alle. Vi forplikter oss til å delta gjennom en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsordninger.

Les mer om samarbeid for å nå målene

Bærekraft i alle nivåer av organisasjonen

Alle beslutninger som tas i organisasjonen skal vurderes i forhold til våre bærekraftsmål. Som en konsekvens av dette er konsernets bærekraftsansvarlig, Emma K. Thylander, en del av konsernledergruppen. I tillegg har alle virksomhetsledere i konsernet resultatansvar i forhold til konkrete bærekraftsmål.