Egenkapitalbevis

Sparebankens egenkapitalbevis fungerer på samme måte som en aksje. Som eier av et egenkapitalbevis har du derfor rett på en andel av sparebankens overskudd. 

Egenkapitalbeviseiernes valg 2024: slik fungerer det


Hva er egenkapitalbevis?

Egenkapitalbeviset (ek-beviset) har svært mange likhetstrekk med aksjer, men har også noen forskjeller. I et aksjeselskap eier aksjonærene hele egenkapitalen, mens det er to former for egenkapital i en sparebank med egenkapitalbevis. Den ene er grunnfondet, som er den egenkapitalen som er bygget opp historisk gjennom bankens årlige overskudd. Den andre er eierandelskapitalen som består av kapitalen fra egenkapitalen med eventuelt tilhørende utjevningsfond og overkursfond. I et aksjeselskap vil et underskudd tære direkte på aksjonærenes verdier, mens det er grunnfondet og eventuelt utjevningsfondet som må dekke eventuelle tap i en sparebank. Egenkapitalbeviskapitalen vil først være utsatt dersom grunnfondet går tapt. Å være eier av egenkatalbevis er med andre ord ofte en sikker investering. 

Min økonomi illustrasjon

Egenkapitalavkastning

Vi skal ha en lønnsomhet på nivå med sammenlignbare banker. Vårt langsiktige mål er en EK-avkastning på 11%. 

Egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviskapitalen i banken er kr. 208.714.270,- fordelt på 27.000.130 egenkapitalbevis à kr. 10,-.

Utbytte og avkastning

Bankens mål er å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende samlet avkastning i form av utbytte og verdistigning. Overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet overføres til gavefond og stiftelser. Resten av overskuddet overføres henholdsvis utjevningsfondet og grunnfondet. 

Skjermingsfradrag

For å hindre dobbeltbeskatning av banken og eierne gjelder regler om Fradrag for Skjerming (Skattelovens § 10-12, erstattet tidligere regler om RISK-fradrag). Skjermingen beregnes for den enkelte aksje/egenkapitalbevis, og settes til aksjens/egenkapitalbevisets skjermingsgrunnlag multiplisert med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget settes til aksjens/egenkapitalbevisets inngangsverdi. Skjermingsrenten fastsettes av departementet i forskrift. Skjermingen tilordnes eier av aksjen/egenkapitalbeviset per 31. desember i inntektsåret.

SpareBank 1 Helgeland policy for utbytte 

Her kan du laste ned og lese om bankens policy for utbytte.

Policy for utbytte

Vedtekter for SpareBank 1 Helgeland

Her kan du laste ned og lese om bankens vedtekter

Vedtekter for SpareBank 1 Helgeland

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }