Om oss

Bærekraft

Som lokalbank skal vi bidra til et mer bærekraftig Helgeland. Det vil si at vi skal være en drivkraft for vekst og være en aktiv verdiskaper, men samtidig ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold.

Slik jobber vi med bærekraft

I vår bærekraftsstrategi har vi valgt ut de bærekraftsmålene vi ønsker å jobbe videre med for å bidra til at FNs bærekraftsmål oppnås i 2030. Å stoppe klimaendringene og bidra til omstilling av næringslivet vil ha et særlig fokus i årene som kommer.


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven setter krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven er tett knyttet til FNs bærekraft mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Dette er et av målene vi har valgt å ha spesielt fokus på i bærekrafsstrategien.

Bærekraftskrav til leverandører

Lokalbanken setter krav til at leverandører og samarbeidspartnere skal følge grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet. De må også ha retningslinjer innen bærekraft som sørger for videre handling på området. Vi følger dette opp gjennom tett samarbeid og god dialog med de aktuelle partene. 

Våre aktsomhetsvurderinger med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold vil bli offentliggjort på våre nettsider. Fristen for offentliggjøring er 30. juni, første gang gjeldende fra 2023. Men du har allerede nå rett til innsyn i hvordan vi jobber med dette. For mer informasjon, send oss en henvendelse her.

Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Helgeland er sertifisert som Miljøfyrtårn med de nye bransjekriteriene for bank og finans. 


Bærekraftsstrategi

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Dette er et veldig viktig arbeid også for oss, og vi har i vår bærekraftstrategi pekt ut fem av FNs bærekraftsmål som vi vil ha spesielt fokus på.

Følgende tiltak er definert

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

 • Følge vedtatte retningslinjer og oppnå definerte mål for likestilt arbeidsliv.
 • Målsetningen med bankens lønnssystem (ref Bedriftsavtalen) er at det skal være likestilt og likeverdig.
 • Likestilling, mangfold og lik lønn for likt arbeid innarbeides som bærende prinsipp i ny HR strategi.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Vi skal i vår kredittgivning fokusere på at den økonomiske veksten vi bidrar til skal være bærekraftig.
 • Vår forretningside: SpareBank 1 Helgeland er den lønnsomme og ledende lokalbanken som bygger framtidens Helgeland. Fremtidens Helgeland må forutsettes å være bygget på FNs bærekraftsmål.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

 • Vi skal bidra til etablering av innovative miljøer og prosjekter som entreprenørskap i videregående skoler, mentorordninger, Gründer tiltak og vekstmiljøer.
 • Jobbe for nasjonale rammebetingelser for små/mellomstore sparebanker for å sikre vår konkurransekraft og tilgang til kapital for det lokale næringslivet.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Alle SBH-bankkontorene skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av 2021.
 • SBH skal (i løpet 2021) ha en klima- og miljøpolicy, samt rapportere på fastsatte klima- ogmiljøindikatorene ihht disse, innenfor:
  • Kredittgiving
  • Finansiering
  • Obligasjoner
  • Spareprodukter/plassering av kundenes innskudd
  • Forvaltning av virksomhetens egne midler

Mål 13: Stoppe klimaendringene

 • Klimarisiko er kredittrisiko, og dette skal belyses i vår risikovurdering i kredittsakene.
 • SBH skal utvikle produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd.