Bærekraft

I bærekraftsstrategien for SpareBank 1 Helgeland har vi valgt ut de bærekraftsmålene vi kan bidra best med for å bidra til at FNs bærekraftsmål oppnås i 2030.

Slik jobber vi med bærekraft

Som Lokalbank har vi en viktig rolle for å oppnå FNs bærekraftsmål på Helgeland. Det vil si at vi vil skal være en drivkraft for vekst og være en aktiv verdiskaper, men samtidig ta hensyn til klima, miljø og sosiale forhold. Å stoppe klimaendringene og bidra til omstilling av næringslivet vil ha et særlig fokus i årene som kommer.     


Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Helgeland er sertifisert som Miljøfyrtårn med de nye bransjekriteriene for bank og finans. 


Følgende tiltak er definert

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

 • Følge vedtatte retningslinjer og oppnå definerte mål for likestilt arbeidsliv.
 • Målsetningen med bankens lønnssystem (ref Bedriftsavtalen) er at det skal være likestilt og likeverdig.
 • Likestilling, mangfold og lik lønn for likt arbeid innarbeides som bærende prinsipp i ny HR strategi.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 • SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst på Helgeland. Vi skal i vår kredittgivning fokusere på at den økonomiske veksten vi bidrar til skal være bærekraftig.
 • Vår forretningside: SpareBank 1 Helgeland er den lønnsomme og ledende lokalbanken som bygger framtidens Helgeland. Fremtidens Helgeland må forutsettes å være bygget på FNs bærekraftsmål.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

 • Vi skal bidra til etablering av innovative miljøer og prosjekter som entreprenørskap i videregående skoler, mentorordninger, Gründer tiltak og vekstmiljøer.
 • Jobbe for nasjonale rammebetingelser for små/mellomstore sparebanker for å sikre vår konkurransekraft og tilgang til kapital for det lokale næringslivet.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

 • Alle SBH-bankkontorene skal sertifiseres som Miljøfyrtårn i løpet av 2021.
 • SBH skal (i løpet 2021) ha en klima- og miljøpolicy, samt rapportere på fastsatte klima- ogmiljøindikatorene ihht disse, innenfor:
  • Kredittgiving
  • Finansiering
  • Obligasjoner
  • Spareprodukter/plassering av kundenes innskudd
  • Forvaltning av virksomhetens egne midler

Mål 13: Stoppe klimaendringene

 • Klimarisiko er kredittrisiko, og dette skal belyses i vår risikovurdering i kredittsakene.
 • SBH skal utvikle produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd.