Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ, og tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. 

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet har 25 medlemmer, som består av alt fra kunder i banken til ansatte. Disse er på valg kontinuerlig.

 • 9 av medlemmene velges av og blant kunder i banken
 • 10 av medlemmene velges av og blant egenkapitalbeviseierne
 • 6 av medlemmene velges av og blant ansatte

Forstanderskapets oppgaver

 1. Føre tilsyn med styrets forvaltning av sparebanken og påse at sparebankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og forstanderskapets egne vedtak.
 2. Godkjenne årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
 3. Motta opplysninger om sparebankens drift. Hvert medlem i forstanderskapet kan kreve opplysninger om sparebankens drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Forstanderskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser
 4. Treffe vedtak om godtgjørelse for sparebankens tillitsvalgte og revisor
 5. Velge leder og nestleder til forstanderskapet
 6. Velge de medlemmer og varamedlemmer til styret som ikke skal velges av og blant de ansatte ved egne valg, se vedtektenes pkt. 4.1
 7. Velge styrets leder og nestleder
 8. Velge leder og medlemmer, med personlige varamedlemmer, til en valgkomite som skal forberede valgene, samt fastsette instruks for valgkomiteen som skal sikre at de krav som stilles til egnethet er oppfylt
 9. Velge revisor eller revisjonsfirma
 10. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under forstanderskapet

Vedtak om, eller fullmakt til, å oppta fremmedkapital som skal telle med i sparebankens ansvarlige kapital treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Opptak av annen fremmedkapital hører inn under styret.