Forstanderskapet

Forstanderskapet er bankens øverste organ, og tilsvarer generalforsamlingen i et aksjeselskap. 

Hva er forstanderskapet?

Forstanderskapet har 25 medlemmer, som består av alt fra kunder i banken til ansatte. Disse er på valg kontinuerlig.

 • 9 av medlemmene velges av og blant kunder i banken
 • 10 av medlemmene velges av og blant egenkapitalbeviseierne
 • 6 av medlemmene velges av og blant ansatte

Forstanderskapets oppgaver

 1. Føre tilsyn med styrets forvaltning av sparebanken og påse at sparebankens formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og forstanderskapets egne vedtak.
 2. Godkjenne årsregnskapet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd
 3. Motta opplysninger om sparebankens drift. Hvert medlem i forstanderskapet kan kreve opplysninger om sparebankens drift i den utstrekning de finner det nødvendig. Forstanderskapet kan selv eller ved utvalg iverksette undersøkelser
 4. Treffe vedtak om godtgjørelse for sparebankens tillitsvalgte og revisor
 5. Velge leder og nestleder til forstanderskapet
 6. Velge de medlemmer og varamedlemmer til styret som ikke skal velges av og blant de ansatte ved egne valg, se vedtektenes pkt. 4.1
 7. Velge styrets leder og nestleder
 8. Velge leder og medlemmer, med personlige varamedlemmer, til en valgkomite som skal forberede valgene, samt fastsette instruks for valgkomiteen som skal sikre at de krav som stilles til egnethet er oppfylt
 9. Velge revisor eller revisjonsfirma
 10. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under forstanderskapet

Vedtak om, eller fullmakt til, å oppta fremmedkapital som skal telle med i sparebankens ansvarlige kapital treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Opptak av annen fremmedkapital hører inn under styret. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }