Valuta

Vi gir gode råd om din valutastrategi, og skreddersyr sikringsinstrumenter etter ditt behov.

Vi hjelper deg å redusere valutarisikoen.
Våre meglere har lang og bred erfaring.

Valutastrategi og risikoanalyse

Virksomheter som importerer eller eksporterer varer fra eller til utlandet, bør utarbeide en valutastrategi. Denne skal bidra til at valutarisiko blir håndtert på best mulig måte, og i henhold til virksomhetens overordnede risikostrategi.

Vi hjelper deg! 

Er du eksponert for svingninger i valutamarkedet? SNN Markets kan hjelpe deg å redusere risikoen gjennom ulike valutasikringsinstrumenter. 


Valutasikringsinstrumenter

 • Virksomheter med løpende inn- og utbetalinger i samme valuta, kan med fordel bruke en valutakonto for å redusere valutarisikoen.  

  Ved å la innbetalinger fra utlandet godskrives en valutakonto, kan innestående brukes til utbetalinger i samme valuta på et senere tidspunkt. Dermed unngås veksling og valutarisiko.

  Valutakonto gjør det også mulig å tilpasse nødvendige vekslinger til gunstige tidspunkt i forhold til kursnivå og likviditet, i stedet for å være prisgitt dagens kursnivå. 

 • En spotforretning brukes til veksling av løpende inntekter og/eller utgifter i valuta.

  En spotforretning er en forpliktende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med kontant oppgjør. Internasjonale oppgjørsregler definerer kontant oppgjør som to virkedager fram i tid. Begge parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen.

 • Terminkontrakter brukes av virksomheter som ønsker å kurssikre sine framtidige inn- og utbetalinger i valuta.

  En terminkontrakt er en forpliktende avtale om salg eller kjøp av et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs med oppgjør på en avtalt framtidig dato. Prisen på kontrakten fastsettes ved avtaleinngåelse, på grunnlag av spotkursen samt rentedifferansen mellom valutaene. Rentedifferansen gir enten et tillegg eller et fradrag i spotkursen.

  Begge parter har rett og plikt til å gjennomføre handelen.

 • En valutaswap er en forpliktende avtale om å bytte et valutabeløp mot en annen valuta, og samtidig inngå en forpliktende avtale med rett og plikt til å bytte tilbake på et avtalt framtidig tidspunkt til en avtalt kurs.

  Virksomheten unngår å kjøpe/selge valuta for senere å måtte selge/kjøpe den samme valutaen til en annen kurs. Antall vekslinger reduseres og følgelig redusert valutarisiko.

  En valutaswap kan benyttes for å bytte til seg en valuta virksomheten har behov for mot en valuta den har et overskudd av, for en bestemt periode.

 • For virksomheter som har jevnlige inntekter i valuta, kan det være hensiktsmessig å konvertere eksisterende lån i norske kroner, eventuelt nye låneopptak, til lån i utenlands valuta. På den måten vil virksomheten få kostnader (renter og avdrag) i samme valuta som valutainntektene. Virksomheten vil følgelig redusere eksponeringen mot aktuell valuta ved at vekslingsbehovet blir mindre.

  Valutalån etableres på tilsvarende måte som et ordinært utlån.{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }