Bærekraft

bærekrafthjul-fn-bærekraftsmål

Vårt arbeid med bærekraft

Som den største finansaktøren i landsdelen skal SpareBank 1 Nord-Norge være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord. Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre all vår virksomhet. Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav konsernet stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter. Som verdens nordligste finanskonsern skal vi særlig ta hensyn til forhold som angår arktiske områder.

Vi benytter Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringsstandard på vårt bærekraftsarbeid.Medlemskap i initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar

UNEP FI
Som en av fem norske banker har vi sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift. Formålet med dette globale initiativet er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.
Global Reporting Initiative (GRI)
Vi rapporterer egne prestasjoner innen samfunnsansvar og bærekraft i henhold til den globalt anerkjente standarden til Global Reporting Initiative (GRI). Rapporteringen gjennomføres årlig sammen med årsrapporten vår.
FNs Global Compact
Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. Prinsippene for Global Compact brukes som grunnlag for vår strategi på samfunnsansvar, og forankres i konsernets øvrige strategier.
Kvinner i Finans Charter
SpareBank 1 har signert initiativet Kvinner i Finans Charter som funding partner. Mange tenker nok at full likestilling er oppnådd for lenge siden, men slik er det ikke. Gjennom å forplikte oss tror vi at dette kan endres
Klimapartnere
Sammen med 47 andre partnerbedrifter i landsdelen er vi med i Klimapartner. Dette for å styrke eget miljøarbeid og for å sette fokus på tematikken i nordnorsk næringsliv.

Best mulig pensjon, på en bærekraftig måte

Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du skal spare til pensjon. Sparer du til pensjon i SpareBank 1 Forsikring kan du være trygg på at bærekraft er godt ivaretatt.


Slik jobber vi

 • Vi arbeider kontinuerlig for å bli en mer ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon, gjennom å stille krav til konsernet, leverandører og våre samarbeidspartnere.

  Vi har etablert en utslippsplan med mål om å redusere egne klimagassutslipp med 5% fra utgangsåret 2016 til 2026. Dette fordi vi som finanskonsern har et ansvar for å bidra til å nå Norges mål om reduksjon av klimagassutslipp, og på den måten bidrar til å forhindre en global oppvarming på mer enn 1,5 grader og dermed bidra til at Norge når målene som vi er forpliktet til Parisavtalen.

  Miljøfyrtårn

  Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert, og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift, og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Hensikten er at alle ansatte i banken skal ha et bevisst forhold til forbruk, reiser, avfallshåndtering og energiforbruk generelt.
  Les mer om ordningen på miljofyrtarn.no.

  Energi- og klimaregnskap

  Vi utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap som dokumenterer konsernets forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Regnskapet følger de internasjonale standardene i "The Greenhouse Gas Protocol" og ISO 14064-1. Klimaregnskap for 2021 kan leses her (pdf). 

 • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter. Herunder også alle konvensjoner ratifisert gjennom norsk lov, som FNs menneskerettskonvensjoner, ILOs kjernekonvensjoner og FNs miljø- og korrupsjonskonvensjoner. Dette omfatter de grunnleggende rettigheter som alle mennesker har, og er regulert av nasjonal og internasjonal lovgivning. Herunder nevnes spesielt arbeidsmiljøloven, retten til rettferdige og gode arbeidsvilkår, lik lønn for likt arbeid, avskaffelse av alle former for diskriminering, urfolks rettigheter og forbudet mot barnearbeid. Dette er krav som gjelder all vår virksomhet i SpareBank 1 Nord-Norge, våre leverandører og når vi gir kreditt.  

  Samiske områder

  Vårt markedsområde er en del av det samiske områder. Vi er opptatt av å være til stede i de samiske lokalsamfunnene, og være en god bankforbindelse for samisk næringsliv og samiske personkunder. Våre kunder kan få rådgivning på nordsamisk, og vi har en samisk telefonbank tilgjengelig for våre kunder. Styrets årsberetning er oversatt til nordsamisk. 

 • All vår virksomhet foregår i Norge, og er underlagt norske lover og internasjonale konvensjoner ratifisert av norsk lov. Vi tar hensyn til arbeidstakerrettigheter og grunnleggende sosiale behov og at de ansatte skal ha en levelønn som:

  • Dekker de grunnleggende behovene til en arbeider og hennes/hans familie
  • Opptjenes i en standard arbeidsuke som ikke overgår 48 timer
  • Sørger for at arbeideren har litt penger som han/hun fritt disponerer

  Krav til arbeidstakerrettigheter gjelder også for våre leverandører. 

  Likestilling

  Vi fremmer likestilling blant alle ansatte, uavhengig av kjønn, legning, språk, etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion og livssyn. Konsernet har medarbeidere fra ulike nasjoner, og mange er flerspråklige. I vår landsdel har det vært særlig viktig å ha medarbeidere som behersker samisk og russisk.

  Hos oss arbeider det flere kvinner enn menn. Andelen kvinner i ledelsen har økt de siste årene og konsernet nærmer seg ambisjonen om en kvinneandel på over 40%. Lønnsanalyser viser at det ikke er lønnsforskjeller mellom ansatte basert på kjønn i SpareBank 1 Nord-Norge.

   

 • Våre etiske retningslinjer gjelder for alle våre ansatte og er et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. Vi har nedsatt et etisk råd som fortløpende ajourfører konsernets etiske retningslinjer.

  Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om taushetsplikten og personvernet. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg som kunde hos oss.

 • Investeringsvirksomheten vår følger norske lover og regler som skal sikre at konsernet ikke medvirker til krenkelser av menneske- og arbeidsrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes allment uetiske. Vår direkte eksponering som investor er i all hovedsak rettet mot det norske og nordiske markedet, og i stor grad mot obligasjonsmarkedet.

  Vi skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning. Dette forventes å skape verdier over tid. Krav til ansvarlig forvaltning og ansvarlige investeringer gjelder for alle aktivaklasser. Med ansvarlig forvaltning på direkteinvesteringer menes det at det skal tas hensyn til risiko knyttet til miljø, sosiale forhold/menneskerettigheter og eierstyring (på engelsk forkortes dette til ESG som står for Environmental, Social and Governance), slik det er definert blant annet i rapportene til Statens Pensjonsfond Utland. 

  Det gjøres ikke direkteinvesteringer i selskaper som er involvert i produksjon av tobakk, pornografi, antipersonellminer eller klasevåpen, eller i selskaper som har utvikling og produksjon av sentrale komponenter til masseødeleggelsesvåpen som en betydelig del av sin virksomhet. Eller i selskaper som bidrar til grove eller systematiske krenkelser av menneske- og arbeidstakerrettigheter, som for eksempel tvangsarbeid, alvorlig miljøskade eller korrupsjon.

  Krav til fondsleverandører

  Vi tilbyr og anbefaler i hovedsak fond gjennom vårt heleide datterselskap ODIN. Krav og forventinger til hvordan de som leverandør jobber med bærekraft følger av retningslinjene for krav til fondsleverandører. For produkter og tjenester fra ODIN gjelder også ODINs egen ESG-Policy.

  Nedenfor finner du noen av fondsleverandørenes egne investeringsprofiler: 

  - Schroders etiske investeringsprofil
  Alfred Bergs etiske investeringsprofil

 • Vår innkjøpspolicy stiller krav til følgende kjerneområder:

  - Menneskerettigheter
  - Arbeidsforhold
  - Miljø
  - Hederlig virksomhet.

  Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og anti-korrupsjon. Standard vedlegg om samfunnsansvar som ligger til grunn for våre innkjøp gjelder hele SpareBank 1 Alliansen. Les vedlegget her (pdf).

 • Finansiering er ett av konsernets bærende virksomhetsområder. Gjennom å tilby bærekraftig finansiering og stille krav til låntakere kan SpareBank 1 Nord-Norge i betydelig grad bidra til en mer bærekraftig fremtid. Derfor inngår ESG som en integrert del av kundedialog, vurderinger som gjøres og løsningene som tilbys. 

  Vårt markedsområde innenfor kredittgivning er begrenset til Nord-Norge/Norge, og vi finansierer ikke prosjekter eller virksomheter i utlandet.

  Vi gir ikke lån til virksomheter som:

  • driver utvinning av eller kraftproduksjon basert på termisk kull, oljesand eller atomkraft. 
  • benytter tømmer fra aktører som driver med ulovlig tømmerhogst, salg av ulovlig hogd tømmer eller avskoging, og/eller som ødelegger tropiske regnskoger, fjerner primærskog eller fredede skoger (High Conservation Value Forests).
  • starter opp ny storskala vannkraftproduksjon.
  • starter opp i områder som allerede har vannmangel, og der slik virksomhet ville ha kommet i konflikt med lokalsamfunnets behov.
 • Økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking av utbytte, undergraver den legale økonomien i ethvert samfunn. Våre ansatte skal ha nødvendig kunnskap for å kjenne igjen kundeforhold og transaksjoner som kan ha som formål å utnytte finansielle systemer til hvitvasking og terrorfinansiering. Vi etterlever lovkrav og treffer tiltak som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Dette innebærer å gjøre gode risikovurderinger, samt ha god kunnskap om kunder og formålet med kundeforholdet. 

  SpareBank 1 Nord-Norge verken driver med, yter tjenester til eller gir råd som har til hensikt å oppnå unndragelse av skatt.

Bærekraft - en enkel guide for bedrifter

Her er en superenkel guide for små- og mellomstore bedrifter uten egen bærekraftsavdeling. Eller for deg som er nyansatt bærekraftsansvarlig og ikke helt vet hvor du skal starte.

Start kurset


Kontakt

Ragnhild Dalheim Eriksen
Leder bærekraft
95 14 24 72
Tor Magne Oppheim
Seniorrådgiver bærekraft
90 36 98 84
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }